De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

203 204 waarmede het in de 15e eeuw één deel had uitgemaakt. Later behoorde een gedeelte van Lingen aan Hannover en het andere gedeelte aan Pruisen, totdat het door de inlijving van Hannover bij laatstgenoemd koninkrijk sedert 1866, in zijn geheel aan Pruisen kwam. Van 1597â??1605, 1609â??1622 en 1634â??1702 was het bestuur te Lingen geheel Nederlandsch, de drost, de richter en de rentmeester in dienst van het huis Oranje Nassau waren Nederlanders, er lag een Nederlandsch garnizoen, de predikanten waren Nederlanders, terwijl er bovendien een universiteit was, waarvan 80 pet. der studenten afkomstig was uit de Republiek, voornamelijk uit de 4 noordelijkste provinciën, deze hoogeschool werd in 1818 opgeheven en werd toen omgezet in het nog aldaar bestaande gymnasium. Al het vorenstaande maakt het duidelijk, dat men in de kerkelijke registers te Lingen tal van â?? ja bijna uitsluitend â?? Nederlands3he namen aantreft, deze boeken, die met 1661 aanvangen, zijn dan ook doorloopend in de Nederlandsche taal bijgeschreven, eerst omstreeks 1790 begint het Hoogduitsch er regel in te worden. Uit die trouw- en doopboeken maakte ik een groot aantal notities en vang ik aan met die uit het oudste register, getiteld: â??Trouboeck anvangende ab anno 1661. De naemen â??derghener dewelcke in de stadt Linge getrout zijn in â??de Gereformeerde Kerk zedert den jaere onses Heeren Jesu Christi 1661 ofte alleen geproclameert. 12 Mei 1663. D. Gisbertus Steenbergen, pastor alhier, van Campen, en Juffr. Maria van Merle, van Wijhe, j. d. 1663 (geen datum). D. Albertus van Wester hoff, pastor alhier, van Nieuwenhuis (d. i. Neuenhaus in Bentheim), en juffr. Clara Belthen, van Amsterdam, j. d. 2 Nov. 1664. Hermanus a Qesselaer, van Nieuwenhuis, j. g. en juffr. Anna Kloppenborch, van Lingen, j. d. (Zie Ned. Adelsboek 1913, blz. 398, sub. III). 4 Sept. 1665. Johan Engelbertz, ondervooght van Lingen, j. g. en Engela Meyerincks, van Nieuwenhuis, j: d. 28 Nov. 1665. Egbertus Kloppenborgh, ontfanger van Lingen, j. g. en juffr. Aleyt van Gesselaer, van'Nieu­ wenhuis. 11 April 1667. Wilhelmus Kramer, van Meppen, j. g. en juffr. Sibilla Eng elb erts, van Lingen, j.d. 14 Oct. 1668. D. Albertus van Westerhoff, Pastor alhier, weduwn., en Juffr. Constantia Huidecopers van Ma , weduwe. 28 Aug. 1669. De Heer Johan Dompselaar, vaandrich van de , j. g. en juffr. Anna Margaretha Danckel mans, van Lingen. 3 April 1671. Bernhardus Brumanus, van Zwolle, j. g. en Elzebet Bertelinck, van Lingen, j.d. 18 Oct. 1671. H. Johan Danckelman, Drost in de graafschap Schonenberg, van Lingen, j. g. en juffr. Anna Elizabeth Munninck, weduwe. liteit in 's Gravenhage, van Zwolle geboortig en aldaar wonende. . 29 Nov. 1677. De Welgeboren manhafte Heer Levijn Ludewich Calenbergh, uit den Mark Brandenburgh, en de Welgeboren juffer Christina Margaretha Bordewijck, juffer van het huis te Holthuisen, tot Holthuisen. 28 Aug. 1679. De Heer Lambertus Michorius, dei beiden rechten doctor en advocaat fiscaal der graafschap Lingen, geboortig van Hoechbergen, en juffr Anna Amelya Ahagen, geboortig van Bentheim. .... 1680. Mons. Hindricus Perisonius, weduwnr van Geertruit Fronis, van Dunnigen, en Geertruit Bru mannus, j.d. van Swol. .... 1680 Joannes Probsting, praeceptor en organist tot Lingen, en Catharina Grieps, j.d. van Northoren. Jan. 1681. Mons. Wilhelmus Mettinck, J. U. Doctor en righter in de Ommelanden tot Uithuizen, weduwn., en juffr. Aleyda Cloppenborghs, van Lingen. .... 1681. Mr. Herman van Essen, weduwn1 van .. . Muntz, van Lingen, en Christina van Dorsten, j.d. .... 1682. Jan Willem Perizonius, j.m. van Lingen, en Christina Mejers, j.d. van Nienhuis. .... 1682. Jan Koppelman, lieutenant onder de comp. van den Heer capitein Vegelijn, en Helena Gesina Mengers, weduwe Pot. ....1682. Henricus Ham, naegelaeten soon van de capitain lieutenant Bernhard Ham, j.m. van Preren, en Maria Engel Meixeners, naegelaeten doghter _ van de Heer capitain Meixener, j.d. van Lingen. 4 Aug. 1683. Johannes Albertus Molleri, j.m. van Lingen, en Janna Nibberich, j.d. van Emsbeuren. .... Juni 1684. Hindericus Pontanus, predicant alhier, en Helena Gesina Wolfzen. .... 1684. Jan Wubben, j.m. van Backkum, en Enneke Hendriks, van Holthusen. .... 1685. De Heere Thomas Ernst Danckelman, raad van Z. Hoogheid de Heere Prince van Oranje en desselfs Raad der stad en graafschap Linge, en vrow Hendrina Geertruid Roelink, weduwe van wijlen den Heer Bor­ gemeester Vriese tot Zwolle. .... 1685. M. Laurents Wynlies, weduwn. van wijlen Anna Gebbeke Mettingh, borger tot Lingen, en juffr. Joanna Wildrincks, doghter van Bernart Wildrincks borger tot Oldenzeel. 26 Dec. 1685. De Heer Jan Karei Voortman, beider rechten doctor en professor in den Ham, en juffr. Agnese Margareta Danckelman. ....1686. Johannes Maureck, weduwnr., predicant tot Blockziel, en Maria van Marie, weduwe van den Heer Gijsbertus Steenbergen, in sijn leven predicant alhier. 2 Juni 1686. Dns. Conradus Johan Brumlevius, conrector alhier, en juffr. Anna Maria Engelbers. .... 1689. Isac Ritzma, van Mar-rum int West Fries­ land, en Janna Elisabeth ter Kuis. 16 Dec. 1689. Claes Kappenberg, weduwn. te Lingen , en Agnes Munts, j.d. te Zwolle. 22 Aug. 1677. Heer Henderick van Dompselaer en juffr. Beata Elisabeth Danckelmans. 9 Mei 1690. Winold Engeïberts, j.m. van Lingen, eh Anna Geertruit Steenhelt, j. d. van Lingen. 1677 (geen datum). Henricus Hofmeyer, der beyde rechten doctor en hooghvorstelijcker munstersche krijghscommissarius van Lingen en alhier wonende, en Judith Elisabeth Cruis, doghter van den Heer Johan Crul, borgemeester tot Zwol en gedeputeerde ter genera­ 16 Juni 1691. Mons. Adolphus Wesselus Rump, van Schapen, en juffr. Geertruid Magdalena Schagens, van Waerendorp. 8 Dec. 1691. Henricus Pontanus, predicant alhier, en Maria Geertruida Roseboom, uyt 's-Gravenhage.