De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

13 14 teerde nogh'sijn dienstmaaghden, als mede sijn kneght, dewelcke op sijn testateurs affsterven, bij hem sullen woonen, ijder de somma van vier hóndert car: guldens eens, item aan Gerrit Trip sijn neeff voornt. boven 't geene hem hiervooren is gelegateert, ende besproocken, nogh Jaarlijcx sijn leeven laugh geduyrende, de somma van duysent car. guldens, Tnsgelijcx aen Harman de Laat, soone van Eochus de Laat, predikant tot Tuyl, meede sijn leeven langh geduyrende-duysent guldens s'jaars, Item aan Peterken de Laat, doghter van BocJius de Laat voornt. huys vrouwe van de predikant tot Driel, meede haar leeven langh geduyrende, duysent 'guldens jaerlijcx. mitsgaders aen Elias Goris woonende tot Bommel meede sijn leeven langh geduyrende, jaerlijcx gelijcke duysent guldens, Ende in alle sijneresteerende naertelaten goederen, heefft hij Testateur tot sijne Erffgenamen geinstitueert, ende genomineert als hij institueert, ende nomineert bij deesen de kinderen die. Gerard Trip, sijn testateurs neeff, Item de kinderen die Harman de Laat, predicant tot Tuyl, Item de kinderen die Peterken de Laat, get.rouwt met de predicant tot Driel, ? mitsgaders de kinderen, die Elias Goris, alle in wettigh huwelijck geprocreert hebben, ende die syluyden te samen ende elcx int.besonder, nogh procreeren ende naerlaten sullen, hoofft, voor hoofft, ende niet bij staacken, sonder onderscheyt, off van d'een van de voorsz. persoonen meer kinderen, dan aan dander nagelaten sullen werden, , willende hij Testateur wel expresselijck, dat ijder van devoirsz. kinderen, als hem eeven nae sijnde, gelijck sullen deelen, ende inkomen, in sijn testateurs resteerende naertelaten goederen, met conditie, dat de goederen bij deselve kinderen-, uyt kraghte deese s te erven, sullen blijven in eene massa,. sonder verdeelt te werden , voor ende aleer hen van deselve kinderen ten mondigen dage, off hüwelijcken staat sal weesen gekomen, als wanneer aen ijder van deselve kinderen, sal uytgekeert werden, soo veel, als ijder voor sijn portie be­ vonden sal werden te competeren naer advenant de Reeckg., bij de nagenoemde vooghden, daer van te doen, ende welcke Reeckg. ijdereen van sijn Erffgenamen sal moeten approbeeren, ende voor goet aanneemen, sonder deselve te mogen querilleerea, offte tegenspreecken, alsoo hij testateur hem verseeckert hout, dat deselve henluyden niet verkorten, maer veel eerder alle voordeel soecken sullen te doen, Stellende dienvolgende tot vooghden van de voorsz. sijne Erffgenamen, ende tot administrateurs van de goederen, bij hen uyt kraghte deese s te erven, D'Eersame Lodewijck Westerhoff', en Sieuwert Jansen, ommede voorsz. goederen ' aen' de'legatarissen, als meede aan de voorsz, Erffge­ namen gemaackt, onder de oppervooghdye van Juffr. Christiana de Graaff. sijn testateurs huysvrouw, ende die d'eselve sijn huysvrouw, tot, off neffens haer sal willen kiesen, off stellen, 't administreeren ende regeeren, met soodanige maght, last ende authoriteyt, als vooghden naer reghte competeert, ende meede omme andere vooghden te stellen, omme bij haar leeven offte naer haar, luyder doot, de vooghdye, ende administratie tot haar luyder last -aantenemen, ende te voltrecken, sonder dat sij ge­ houden sullen weesen. in cas schade, off verlies geduyrende haer. vooghdye ende administratie moghte vallen, eenige schade off verlies te dragen, maer dat alle datselve sal komen, ende blijven, 'tot lasten ende schaden van degeene, die bevonden sal werden geraackt, te sijn, aen 't geene daer aen, offte daer van de schade off verlies, sal werden geleeden, aüthorisseerende de voorsz. voogh­ den , ende Executeurs mede, de goederen ende vrughten die sullen avanceeren te mogen aanleggen, aan vaste goederen offte uytsetten op bbligatien, rentebrieven, Scheepenen ende 'Weesmeesteren ken nisse, tot believen ende goetvinden. van de voorsz. vooghden, ende off het gebeurde, dat deen off dander van sijne voorn. Erffgenamen quame te sterven, sonder wettige geboorte naertelaten, soo is sijn Testateurs begeeren, dat de'portie van de affgestorvene sal komen op desselfs broeders, en susters, ende verdere descendenten bij repre­ sentatie, soo daer eenige sijn, ende so niet, op de andere sijne meede Erffgenamen, sonder detractie van legitima, trebellianique off eenige andere portien Ende soo 't gebeurde, dat enige diffe­ rentie , off misverstant, onder sijne Erffgenamen off legatarissen moghte komen te ontstaan offte >rijsen, uyt wat oörsaack het ook soude mogen sijn, soo begeert hij testateur dat het selve sal wer­ den gesleght, en bijgeleijt, bij de voorn, vooghden, ende Executeiirs, ende bij aldien een, off d'ander van de Erffgenamen, off legata­ rissen teegens 't geene de voorz. vooghden sullen goetvinden, quame te opposeeren, soo is sijn Testateurs expresse wil, dat sodanigen opposeerder, sal versteecken sijn, van 't geene hem bij deesen is gemaackt, ende dat desselffs portie komen sal, op de geene, die' deesen goetwilligh aghtervolght ende naargekomen sal hebben, Toevoegende, maakende ende bespreeckende hij testateur, de voorz. vooghden elcx de somma van twee duysent guldens, ende sulcx te samen vier duysent guldens, tot een recognitie, ende bovendien jaarlijcx voor haer moeijten, ijder ses hondert guldens, met vriendelijck. versoeck, dat sij deese vooghdije sullen gelieven aenteneemen, ende bij affsterven sorge te dragen , andere eerlijcke luyden in haar plaatse te stellen, ende nomineeren met gelijcke maght, ende mits genietende ijder ses hondert guldens jaerlijcx als vooren, Secludeerende dienvolgende alle andere,'t sij vrienden off vreemden persoonen, die eenige gesegh, off ge sagh, over de voirsz sijn Testateurs Erffgenamen ende derselver goederen souden willen hebben, offte neemen, ende meede de Ed. Heeren 'Weesmeesteren deeser Steede, behoudens haer Eer waerdigheyt, derogeerende meede de ordonnantie van de 'Wees camer, ende alle andere wetten, keuren, placcaten ende ordon­ nantiën, ter contrarie dicteerende,' niet willende dat deselve, in prejuditie van deesen , eenige craght hebben , offte effect sorteeren sullen, Eijndelijck wilde en begeerde hij Testateur noch dat alle het geene, hij na dato deese s hierinne sal komen te veranderen, vermeerderen, verminderen, off anders te legateeren en bespree cken bij acte onder sijn eijgen. hant, dat alle dat selve mede van sulcke. waarde weesen, en voor soo bondigh gehouden sal moeten werden, als off het indeese gestelt en geinsereert .was, Alle het welcke de voorn. Testateur, van woort tot woort,' voórgelesen sijnde, verklaarde 't selve te wesen sijn testament, ende uytterste wille, begeerende dat het selve na sijn overlijden volkómen effect sorteeren sal, ende voltrocken werden 't sij als Testament solenneel, codicille, giffte onder den levende, offte uyt saacke des doods, soo het selve na reghte best sal konnen bestaan, alwaart oock soo dat eenige solemniteyten, naer reghte in deesen nodigh, niet geobserveert bevonden moghten werden, de selve voor soo veel hem testateur ende deesen aengaat, wel expresse­ lijck derogeerende bij deesen, versoeckende aen mij notaris, hier van gemaackt, ende gelevert.te werden, acte, in communi forma, Alles opreght gedaen 't 'Amsterdam ter presentie van Pieter van Buyten, ende Adriaan de Bruyn, als getuygen van gëloove hiertoe versoght ende gebeeden, was geteeckent Pieter Trip, P. van Buyten, A. de Bruyn onderstond, Quod attestor Rogatus, was geteeckent G. Steeman Nots. Acordt. mette minute bij mij (get.) G. Steeman. Not. Publ. 1695. 'Alsoo ick ondergesz. bij mijn testament gepa'sseert voor den notaris Gerrit Steeman, ende seeckere getuygen, den derthiende Mey voorleeden, gewilt ende begeert hebbe, dat allen het geene, ick na dato vant selve testament daerinne soude komen te véran­ deren., vermeerderen, verminderen , off anders te legateeren ende bespreecken, bij acte onder mijn eijgen handt, dat alle dat selve meede, van sulcke waarde'weesen, en voor soo bondigh gehou­ den sal moeten werden, als off het in mijn voorsz. testament ge­ insereert w-as, Soo ist, dat ick ondergesz. wille ende begeeren, dat in plaetse van sr. Lodewijck Westerhoff, (die neffens Sieuwert Jansen tot vooghden van mijn Erffgen. administrateurs van hare goederen, ende Executeurs van mijn voorsz. testament is gestelt,) stelle en cpmmitteere sr. Jan Lansman, coopman alhier, tot vooght, administrateur en Executeur, van mijn voorsz. testament, met ende beneffens den voorn: Sieuwert Jansz., den voorn. sr. Westerhoff daer van bij deesen excuseerende, ende ontlastende, geevende den selven sr. Jan Lansman, soodanige maght, als den voorn: Westerhoff bij mijn voorsz. testament was gegeven, willende meede, dat den selven sr. Lansman, soo veel sal ge­ nieten , als Sieuwert Jansen, en als Westerhoff soude genooten hebben, T'geene voorsz. staet, begeere ik onderges. dat naar