De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

221 222 1300? 4° . Wanneer trouwde en waar overleed Antonius rijksgraaf van (Looz) Corswarem, zn . van Johan, graaf van Niel, heer va n Corswarem, enz . en Anna Maria van Kessel, heer va n Bomerée, Luitenant Colonel in dienst de r Vereenigde Nederlanden, f 21 December 1696 , echtgenoot va n Eliane (o f Helena) van Rechin Voisine f 30 October 1699? 5° . Waar en wanneer werd geboren Maximiliaan Jozef rijksgraaf van (Looz) Corswarem, heer of graaf va n Niel, Luitenant Colonel en kapitein eener compagnie garden in dienst van de Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, kamerheer va n den keur­ vorst va n Keulen, f bi j het beleg va n Maastricht (20 jaar oud)? 6° . Waar en wanneer huwde twee maal, Pieter Ignatius (broeder va n Maximiliaan), rijksgraaf van (Looz) Corswarem-, heer va n Haar, Majoor van het regiment va n Peer va n den graaf va n Oost Vriesland en brigadier en Kolonel va n een regiment Ruiterij in dienst de r V,ereenigde Nederlanden, f Leuwen 1707 , gehuwd 1° . me t Emerantiana van Vladeraeken, 2° . Ellecom, me t Salomé Jacoba barones van Reede Athlone en Middachten (dr . van Baron Godard en Ursula Philip pote va n Raesvelt)? Br. B . v. D . B. v. T. Meulen (va n der)??d u Moulin (XXXII, 159) . Naar ik meen te weten trouwde Pieter Muenicx t e Utrecht 21 December 161 6 me t Anna van der Muelen, dochter van Andries e n Susanna Malapert, geboren te Bremen 14 October 159 7 en overleden te Middelburg 8 Maart 1666. Anna wordt echtgenoote va n Pieter Municx ge ­ noemd in he t testament va n hare moeder Susanna Malapert, weduwe va n Andreas van der Meulen, d.d . Amsterdam 3 Januari 1625 . W. W . A. B. Niepoor t (va n der) . Staan Johan van der Niepoort geh. me t Quirina van de Perre e n zijne dochter Adriana tr. Johan van Buyren, wier dochter Quirina me t Mr . Willem van Persijn (1655??1733) huwde, in eenige re­ latie tot het geslacht van der Niepoort in Ned. Patriciaat 1912? Zo o ja , in welke en zijn de data va n hunne geboorte, huwelijk, overlijden enz . bekend? W. B . v. T. P. Olivier. Johannes Olivier, geb . Leeuwarden, in zijn jeugd geruimen tijd in Engeland, kwam vandaar terug, vermoedelijk eerst naar Rotterdam. Hi j tr. 1°. N. N. Schilperoort e n ging daarna naar Utrecht, later hertr. hij de zuster van een te Rotterdam wonenden verengelschten Hollander C. R. Hake. Uit he t le huwelijk waren: 1. Tieleman Olivier Schilperoort, di e tr. ? en eene ongehuwd gestorven dochter naliet. 2. Willem Olivier Schilperoort ging naar Zuid-Amerika, waar. zijne afstammelingen no g moeten voortleven. 3. Johannes Olivier Schilperoort, geb . 1789 , liet de n naam Schilperoort varen. Zijne afstammelingen leven in Indië voort. Is omtrent vorengenoemde personen meer bekend, en bezit iemand ee n genealogie va n dit geslacht, waaruit van de voorouders blijkt? Alle gegevens zijn welkom. W. B . v. T. P. Peuthy. Brux. Conf. 'de nobl. 16 Déc . 1589 : echter Cim.: un vo l coupé alternat1. d'arg. et de sa. Onbeken d portret. (XXXII, 64) . Va n de wapens door Renesse aangewezen bij Rietstap voldoet he t meest, voor zoover he t helmteeken oo k gegeven is : Baudequin de D. D . » Outreï n (d')??Schluitèr . Wi e zijn de ouders va n Ds. Johannes d'Outrein (1662??1722) en van zijne echt­ genoote Geertruy Schluitèr (1660??1721)? *) W. B . v. T. P. Rijck (van). (XXIX, 135) . In 191 3 woonde te Wel­ tevreden Petrus Johannes van Rijck, ou d 46 jaar, gehuwd met Deot Magdalena. Hi j verblijft thans te Buitenzorg. W. B . v. T. P. Valkenhuize n (van). 1°. Wanneer huwde, voor 1265 , Dirk I van Valkenhuizen (o f Fauquemont?) Johanna van Looz, dr . va n Arnoud VI I (of III), graaf va n Looz en Chiny, enz. , en Johanna gravin va n Chiny, vrouwe va n Agimont? 2° . Wa s Frederik van Valken­ burg (o f Valkenhuizen?), vader va n Leonora van Niel (echtgenoote va n Arnoud van Looz Corswarem), graaf van Lumen en Niel en Avoué va n Haspengouw? Br. B . v. D . B. v. T. Verboom??Muenicx . (XVII, 146 , XXVI, 139) . Daar te r plaatse wordt als kind va n Laurens Verboom en Anna Elisabeth Muenicx opgegeven Laurentia Maria V. tr. Mr. Apolonius Lampsins, terwijl Anna Verboom tr. 2° Paul Amsincq vermeld is als zuster va n Laurens V. Deze opgave schijnt oo k voor te komen in de Nav. XV p. 148 . Verder wordt de moeder va n Laurens Verboom, Anna Brandijn, genoemd dr . van Hubrecht e n Martha Vierling. Deze opgave is in afwijking va n Nav . t. a. p. Deze afstamming komt eveneens voor in-een ms . ge­ nealogie in 185 1 opgemaakt door wijlen Jhr . M. P. Smissaert. In December 186 6 schrijft deze heer echter op da t manuscript: ??het op deze bladzijde vermelde is bij nader onderzoek' bevonden in vele opzichten on ­ juist te zijn.' De heer Smissaert geeft dan een verbeterde genealogie, waarbij hi j o. a. verwijst naar Hartsinck II p. 65 3 en de officieele brieven va n Aerssen op het rijks­ archief. Volgens deze verbeterde genealogie is Laurens Verboom niet de broeder doch de vader van Anna Verboom tr. Paul Amsincq en is deze een oudere zuster van mevrouw Lampsins. I s deze verbetering juist, da n kan mevrouw Amsincq niet op 29 October 166 2 te Zierikzee zijn geboren en moet de ' toen geborene Anna jong gestorven zijn. Kan iemand wellicht opgeven wa t nu juist is? Aan­ gezien Anna Verboom ee n mijner voorouders is, interes­ seert he t mij te weten of Anna Elisabeth Muenicx daartoe ook behoort, en of Vierling da n we l Leydecker ee n mijner kwartieren is. W. , B . v. T. P. Verklaring va n zegelrandschriften gevraagd. I. Wi e geeft eene verklaring van het navolgende zegel randschrift : ??s. ca. de. ulsinis. aë. ad .usum. maiorie. de. hamo.'? Het zegel is ee n wapenzegel, rond, boven he t wapen steekt het boveneinde uit van een bisschopsstaf. II. Welke is de beteekenis van het afgekorte woord ??scab' (scabinorum?) in he t navolgende zegelrandschrift? ') D e ouders va n Ds . Johannes d'Outrein waren volgens ee n oud h. s.: Cornelis Hendrik d'Ou-trein (f 24 Me i 1674 ) en diens 2' echt­ genoote Catharina Somer (f 15 April 1693), di e van Geertruida Schluitèr waren Abraham Schluitèr, geb . 162 3 ??voornaam Coopman-in Rynsche wynen te Wesel', f 9 April 1682 , en (getr. 16 Oct . 1651 ) Alida van Sonsfeld, geb . 4 Jan. 1623 , f 2 April 1695 . Red .