De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

223 224 â??s . scab . capli. metr . mechl. in . steijnokeseel.' = Het zegel is een kerkelijk zegel, rond, waarop een bisschop in stola en met mijter, houdende in de rechterhand vóór zich een opengeslagen boek, in de linker een kruis, terwijl links op den'bodem een persoon in liggende houding is afgebeeld, houdende in de linkerhand een staf, waaraan bovenaan een haak. Z. Mr. W. J. L. U. Wentholt. In welke relatie staat Wintgen Wentholt de echtgenoote van Hendrik Lulofs (1625) tot de genea­ logie Wentholt in Ned. Adelsboek ? 'W. ' B. v. T. P. Woeld e (van) . (XXXII, 127). A. Peter van Woelde geheeten van Henghëlo (Harghelo) richter te Oldenzaal, zegelt 3 Febr. 1359 aldaar als richter eene akte met een golvenden dwarsbalk (zie Inventar des Fürstl. Bent heimschen Archivs. X Repert. III. 9. blz. 282), hij komt 29 Juli 1365 voor als keurnoot te Oldenzaal (zie van Doorninck: Tijdrekenkundige Lijst Oud Archief Olden­ zaal, blz. 2). Hij was wellicht de vader van: B. Peter van Wolde, kornoot in de akte van 24 Juni 1381 (XXXII, 127.) en van Ghodïke(n) (sub a.) en Bruen (sub b. I) broders van Wolde, 1388 te Goor (zie Oud­ archief der stad Goor: 1388 up des 'hijlghen Cruces dach: N°. 1. Van die auergevinge van Heijnck â?? koer noten Ghodiken van Wolde en Bruen van Wolde.... en de borchmannen van goor die daar toen der tijd woonachtig waren als Thodike van Hekeren, Coenraet van den tijghe, Rolof van den Damme anders geheten Haghedoern, Ghodike en Bruen broders van wolde, wyllem kedinghe, rolof blaffert). a. Godeke(n) van Woelde, richter te Oldenzaal, zie o. a. de akten van 24 Aug. 1380 blz. 282 en 24 Juni 1381 blz. 241 van bovengenoemden Inventar. 20 Oct. 1428 is hij nog richter te Oldenzaal (zie. v. Doorninck:. Oud-Archief Oldenzaal, tijdrekenkundige lijst blz. 8.) Zie ook: Historiae antiquissimae Comitatis Benthe miensis door Jungius n°. CXIII: Godiken van Woelde richter te Oldenzaal 1382 â??des Soendaghes na Sunte nicolaus daghe mense Decemb.' en van Doorninck: Tijd­ rekenkundig Register op het Oud Provinciaal Archief van Overijsel: Gödike(n) van Wolde in de akten van 14 Nov. 1383 (F. 97) en 10 Juni 1385 (F. Ï23). Hij zal wel na verwant geweest zijn met Godert (Geert) van den(r) Wo(e)lde gen&. Peckedam en diens descendenten [zie bastaarden van den(r) Wo(e)lde gend. Peckedam. (XXI, 223, 224), vergel. v. Doorninck t. a. p. D. 634 Judiciaal van David van Bourgondien: 24 Sept. 1495 zaak tusschen Godard van den Wolde geheeten Piekedam t. e. en. Geert ter Hedden t. a. z.]. b. I Bruen van Woelde wint in 1381 zijn pandbrief op Sticke van Diepenem (zie v. Doorninck t. a. p. F. 38). Bruen van Wolde neemt te Deventer zijn eerste was teeken tegen Arnold Sticke van Depenhém vopr 1000 goede guldens en stelt tot procureur Bertold van Ten kenborch, Cameraar van den Bisschop, 27 Maart 1381. Blijkens akte van 18 Febr. 1399 (zie XXXII, 127 en bovengenoemden Inventar blz. 290) had hij behalve eene dochter Elsebe een zoon: II Frèderic van Wo(e)lde waarschijnlijk te ter Hunnep in 1453, tr. Rixe .... Hij doet in 1452 met zijne dochter Woltera en met zijne kleindochter Rixe van den Wolde eene schenking aan het Convent te ter Hunnep uit het erve Leppinck, uit Heminck en uit den molen en zegelt met onduidelijk zegelafdruk, waarschijnlijk een vogel, vergel. van den(r) Wo(e)lde geheeten Peckedam, die een haan voerden. (Zie van Doorninck t. a. p. 0. 95 en Maandblad XXI, 223). In 1453 begiftigen Woltera d. van wijlen Frederik van Wolde en Rixe d. van wijlen Arend van Wolde onder momberschap van Herman Scaep juffr. Willemina van Mekeren en na haar dood het klooster ter Hunnep met het smalle tiende uit het erve Leppinck (zie v. Doorninck t. a. p. C. 101). Wolter(a) Frederiks dochter van den Woelde wordt 20 Oct. 1457 beleend onder hui­ derschap van Herman Schaep met Hilbranding in Al steden, Gerding met toebehooren te Woolde in het kerspel Delden, de grove en smalle tienden over het Meren en Harberting, de tienden over Loesing en Goe sening, voorts Mensing in het kerspel Delden, Boese wijkele in het kerspel Goor, de tienden over Epping en Dubbelding en de tienden over Tygehuis in de buurt­ schap Döringen onder het kerspel Degeninchem (zie v. Doorninck t. a. p. D. 67), 12 Dec. 1465 wordt Her­ man Schaep met deze goederen beleend â??gelijk Wolter(a) Frederiks dochter van der Woolde des met haren momber uitgegaan is.' (Zie v. Doorninck t. a. p. D. 181). III Arend van. Wolde is dood in 1452 en laat na eene dochter Rixe (zie v. Doorninck t. a. p. C. 101). Zie verder bij v. Doorninck t. a. p. nog in 1284 te ter Hunnep (A. 30) en in 1299 (A. 34) Rodolf van Wolde en in 1382 (F. 68) en 1386 (F. 140) Go(e)dfried van Wolde, waarschijnlijk dezelfde, van wien het Ca­ lendarium et Necrologium van S. Plechelmi te Olden­ zaal in het begin der 15de eeuw'vermeldt: Aug. (die) Agapiti Mart.: Obiit Godfridus de Wolde qui contulit quartam partem decimae Smedync in Drinem (zie Ar­ chief Bisdom Utrecht jaarg. 1887 blz. 208). Zie ook ibid. blz. 194: Obiit Hazeke de Wolde vidua. Gr. C. A. v. W. INHOUD 1914, N° 6/7. Bestuursberichten. â?? 34s'° Algemeene. Vergadering van het Ge­ nootschap. â?? Eenige aanteekeningen uit het kerkarchief te Tiel (slot), door Jhr. C. Ph. L. van Kinschot. â?? Aanteekeningen uiteen ouden familiebijbel van 1647, betreffende de geslachten: Verbiest, de Leeuw, Engelbrecht, Janzon, Borski, (1618â??1800), door W. J. J. C. Bijleveld. â?? De afstamming van het geslacht Martiniâ??Martini Buys, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland. â?? Het geslacht Thurct, door Mr. Th. R. Valck Lucassen. â?? De stamreeksen der geslachten van Isendoorn a Blois en van Breugel in Nederland's Adelsboek, door W. Wijnaendts van Resandt. â?? Trouwboeken van de gerefor­ meerde kerk te Venlo (slot), door P. F. W. van Romondt. â?? Do afstamming van het geslacht van Heusde ('s-Gravenhage), door W. N. Arntzenius. â?? Lijste van de Heeren Balliuwen, Burgemeesters, Sche­ penen, enz. dér stad Goes, 1423â??1649, (slot), door Jhr. Mr. Th. van Rheineck Leyssius. â?? Nederlandsche namen te Lingen in Hannover, door W. Wijnaendts van Resandt. â?? Genealogie van de Familie Martin, door Mr. F. F. Baron de Smet.h. â??De eerste generaties van het geslacht Pierson ('s-Gravenhage), door W. N. Arntzenius. â?? Eerherstel. Het geslacht Diert, door M. G. Wildeman. â?? Aanvragen om naamsverandering, naamsaanneming en-toevoeging, voorkomende in de Javasche Courant 1913/1914 (vervolg), door Mr.P. C. Bloys van Treslong Prins. â?? Korte mededeelingen: Eenige aanvullingen op de stamreeksen ih Nederland's Patriciaat, Kerkarchief Tielâ??van Leeuwen, Een eigenaardige akte, Habbema, de Koek. â??Vragen en antwoorden: Arkenbout, Berla.ymont (van), Besier, Bogaerde (van den), Boonen, Bruynenburg (van), Couck, Engelbert, Heerman, Heiden (van), Laman, Loockemans, Looz (de), Looz (van), Meulen (van der)â??du Moulin, Niepoort (van der), Olivier, Onbekend portret, Outrein (d')â??Schluiter, Rijck (van), Valkenhuizen (van), Verboomâ?? Muenicx, Verklaring van zegelrandschriften gevraagd, Wentholt, Woelde (van). â?¢ ^