De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

MA ANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldisch Genootschap: ‚?? De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bij¬≠ dragen, correspondentie betreffende de redactie van het Maandblad, opgaven van adresveran¬≠ dering, gelieve men te richten tot den redacteur, Mr. TH. E. VALCK LUCASSEN, Bemidenhout 4, 's-Qra¬≠ venhage. Contributi√ęn enz. aan den penningmeester, B. VAN HAERSMA BUMA, Kneuterdijk 12‚??14, 's-Graveritmge. De jaarlijksche contributie bedraagt ∆?7.50. Leden te 's-Gravenhage,' die de wekelijksohe portefeuille ontvangen, betalen hiervoor ∆?2.50 per jaar. Brieven, aanvragen enz., betreffende het Ge¬≠ nootschap te richten tot den secretaris, Mr. TH. B. VALCK LUCASSEN, en die betreifende de Bibliotheek, opmerkingen in zake de verzending en aanvragen om exemplaren van vroeger verschenen Maand¬≠ bladen tot.den bibliothecaris, W. baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG^ beiden Heerengracht 62, 's-Qravenhage. De redactie yan het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. N¬į. 8. XXXII6 Jaargang. 15 Augustus 1914. Bij dit nummer wordt een plaat verzonden, behoorende bij het art.: Kruipende dieren, insecten en aanverwante wapenfiguren. BESTUURSBERICHTEN. Bericht van de Redactie. Daar de gevolgen der ernstige tij den, die wij thans beleven en die oorzaak zijn, dat velen in den lande al hun tijd en werkkracht zooveel mogelijk aan het algemeen belang dienstbaar maken?zich ook voor ons Maand¬≠ blad zullen doen gelden, zal de Redactie ‚?? ondanks haar streven ‚?? voorloopig mis¬≠ schien niet in de gelegenheid zijn, dit tijd schrift geregeld iedere maand te doen verschijnen. Register Jaarg. 1913. Tegelijk met dit nummer wordt den Leden titel, inhoud en register op de namen van den XXXISTEN Jaarg. van dit Maandblad toegezonden. Het Genootschap is in ruil getreden met het Koninklijk Nederlandsen Genootschap voor Munt- en Penningkunde te Amsterdam. Tot lid zijn benoemd: B. C. D. HANEGRAAFF ...... Botterdam. Westersingel, 39. J. J. C. VAN TJEEUWEN VAN DUIVENBODE 's-Gravenhage. le Sweelinckstr., 10. R. TH. 0. A. J. L. MAGN√?E DE HORN Hom. (Limb.) k. Horn. W. L√ľNSINGH TONCKENS . . Notaris. JOS. VAN WESSEM . . . . Notaris, Voorz. Gen. ‚??Limburg'. JHR. A. W. VAN DER WYCK. Gep. Gen.-Maj. Cav. G. A. IJSSEL DE SCHEPPER . N. VAN OOSTERZEE Botterdam. Eendrachtsweg, 7. EDWARD D. SHURTLEFF . . Marengo (Illinois, U. S.) Attorney at Law. Jackson & Hackley Block. Adreswijzigingen: Grootegast (Gr.) Sittard. 's-Gravenhage. Stadhouderslaan, 16. Madioen (Java). s f. Poerwodadi. C. W. A. BARON VAN HAERSOLTE . . Arnhem. Amsterdamsche weg, 3. G. F. E. GONGGRIJP . ‚?Ę 's-Gravenhage. Ernrnastr., 174. J. A. MERENS Amsterdam. Gebouw E. H. L. B., Keizersgr., 174‚??176. H. T. HABBEMA . . Emmerik. Wallstrasse, 53. De herkomst van het geslacht de Girard de Mieiet van Coehoorn, door Jhr. Mr. W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND. Onder de opmerkingen van den heer D. G. van Epen betreffende de jaargangen 1912‚??1914 van Nederland's Adelsboek te vinden in den Wapenheraut van dit jaar, blz. 169 e. v., komt er ook eene voor rakende de familie Girard de Mieiet van Coehoorn (blz. 178). Die op¬≠ merking luidt: ‚??De eertijds zoo oude stamboom is onder de bijlslagen ‚??der critische redactie gevallen, waarbij 't ons evenwel ‚??verwonderen moet, dat de redactie als bakermat bleef ‚??vermelden Languedoc terwijl hiervoor niet de minste ‚??grond aanwezig is. Buitendien behoort 't geslacht niet ‚??op de G maar op de M geregistreerd te worden, de ‚??redactie wijst er immers zelf op, dat de naam Girard ‚??een voornaam en geen geslachtsnaam was.' De opvatting, dat de redactie van Nederland's Adels¬≠ boek er op zoude hebben gewezen, dat de naam Girard