De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

15 16 mijn overlijden aghttervolght en naargekomen sal werden, 't sij als codicille, gifte onder den levende, offte ter saacke des doods, soo hetselve best sal konnen bestaan, ende soo en in sulcker voegen, als off den voorn. sr. Lansman, in plaetse van den voorn. Westerhoff, va n eersten aen , in mijn voorsz. testament genoempt en verhaalt stont, Toirconde deesen gedaan schrijven en me t mijn eijgen hant onderteekent m Amsterdam den xix Juny 1655 . (wa s geteekent) Pieter Trip. Accord. me t sijn origineel, aghter de minute in het prothocol van mij Notaris gebonden, actum in Amsterdam den 16 Septemb. 169 5 Toirconde G. Steeman Nots. Publ. 1695 . (Wordt vervolgd.) LIJSTE VAN DE HEEREN Balliuwen, Burgemeesters, Schepenen, Raden DER STAD GOES, mitsgaders der Kiezers en Subalterne Collegien over zooverre dezelve uit de oude Notulen en andere aanteekeningen hebben kunnen worden nagespeurd. â?? A° 1761 . (1423â??1649). (Vervolg va n XXXI, 263. ) Medegedeel d doo r Jhr. Mr . TH. VAN RHEINECK LEYSSIUS. 1578. Balj.: Floris Schaak. Burg.: Arent Jansse Vrient, obiit 20 April 1579 , Davit Jacobss e loco Arent Jansse Vrient. Schep.: â?¢ Leendert Willemse, Stefen Adrise Huissen, Dignus Jobse Goeree, Willem Jobse Goeree, Willem Paulusse Dijkwel, Ja n Foortse Schoudee {ter Veste ?), Corn8 Claasse Bonsink, Pieter Jaquesse Borsselaar. Secr.: Mr . Hendrik Jobsse, Mr . Hugo Adriaanse Huissen, ook Pensionaris. Stadrentmr.: Maerten Mazuer. Ouderm.: Adr5 Jansse in den Rijssel, Corns Adrsse Wirxdorp. Commissarissen v. h. Landregt na opregting va n dit collegie voor de eerste rijs verkoren den 18 Nov. 1578 : Floris Schaek, Jacob Herrentsen Eversdijk, Jeronymus Matthyssen va n der Straaten. 1579â??80, Balj.: Floris Schaek. Burg.: David Jacobsse, Hieronymus Verstraten. Schep.: Cornelis Pietersse Polderman, Marinus An - tonisse, Maarten Willemse, Claes Balten, Hubregt Adriaansse. (Wissekerke?) Stadsrentmr.: Anthonis Danielsse. Ouderm.: Ja n Adrsse Blancx, Francois Dignusse (Eversdijk ?). 1580â??1581. Balj.: Floris Schaek. Burg.: Hieronymus Verstraten, Willem Jobsse Goerree. Schep.: Cornelis Pietersse Polderman, Marinus Anto- nisse, Hubregt Adri&ensse (Wissekerke?), Cornelis Balten, Jan Willemse, Jacob Harrentse (Eversdijk), Maarten Mazuur, Mattheus Smallegange, Claes Balthen. Secr.: Silvester va n Campen. Weesheeren: Ja n Foortse va n der Veste. Comm. Landr.: Pieter Borsselaar, Ja n Mertensse. Rentmrs. Mattheus Michielsse, Adrns Willemsse. Ouderm.: Ja n Adriaansse Blaits (Blancx?), Francois Dignusse (Eversdijk?). 1581â?? 1582. Balj.: Floris Schaak, overl. 1582 , Jonkhr Wolfard van Borsselen, doet eed als Balj. en Schout 18 Maart 1582. Burg.: Pieter Jaspersse (van Vossemare?) overl. 1881. Willem Jobse Goeree, Cornelis Pietersse Polderman, verkoren 3 Dec . 158 1 loco Jaspersse. Schep.: Leenaart Willemse Goeree, Ja n Foortsse ter Veste ob. Juni 159 6 , David Jacobsse, Stefin Adriaansse (Huissen), Corns Claesse Bonsink, Ja n Willemse, Jacob Herrentse (Eversdijk), Willem Mazuure, Matth8 Smal­ legange. Secr.: Silvester va n Campen. Weeshn.: Hieronymus va n de r Straaten, Marinus Antonisse. Comm. Landr.: Meerten Willemsse (Driewegen?). Rentmrs.: Hubregt Adriaanse (Wissekerke?), Marinus Antonisse. Ouderm.: Johan Adriaanse Blancx, Marinus Jansse Mezoek. De laatste vier personen waren tevens kiesheeren. 1582â?? 1583. Balj.: Jr. Wolfard va n Borsselen. Burg.: Cornelis Pietersse Polderman, Mattheus Michielse. Schep.: Leendert Wmsse Goeree, Jan Fortse ter Veste, David Jacobsse, Steven Adriaanse (Huyssen), Cornelis Claesse Bonsink, Willem Paulusse Dijkwel, Hugo Jobsse Goeree, Willem Jeronymusse, Adriaan Willemse. Comm.. Landr.: Willem Jobsse (Goeree?), Maarten Mazuur (Cornelisz ?). Rentmrs.: Jacob Brange, Pieter Willemse. Ouderm.: Cornelis Adriaansse (Wirxdorp?) Pieter Jaquesse Borsselaer. 1583â?? 1584. Balj.: Jr. Wolfard va n Borsselen. Burg.: Hieronymus v. d. Straaten, Mattheus Michielsen. Schep. : Willem Paulusse Dijkwel, Hugo Jobsse ((roeree?), Willem Jeronymusse, Adrn Willemsse, Quirijn Bouwensse, Hubregt Adriaanse (Wissekerke ?), Adriaan Cornelisse Smallegange, Maarten Willemse (Driewege?), Maarten Mazuur. (Cornelisz.?). Ouderm.: Macharis Pachiersse, Mattheus Smallegange. 1584â?? 1585. Balj.: Jr Wolfard va n Borsselen. Burg.: Ja n Foortse va n der Veste, Hieroïï. Verstraete. Schep.: Quirijn Bouwensse, Hubregt Adriaensse (Wissekerke?), Adrn. Corhse Smallegange, Maerten Willemsse (Driewege ?), Maarten Mazuur (Cornelisz ?). Comm. Landr.: Maarten Willemse. (Driewege?). Rentmr3: Mattheus Michielsz., Assuerusz. Ouderm.: Cornelis Gillisse (Brouwer?), Adriaan Laurens (Goeree?). 1585â?? 1686. Balj.: Jr . Wolf. va n Borsselen. Burg.: David Jacobsse , Ja n Foortse te r Veste ob. Juni 1596 . Schep.: Willem Jobse Goeree, Pieter Jaques Borsselaar, Jacob Jansse Braenge, Pieter Willemse, Marinus Jansse Mezoek, Steven Adriaanse (Huyssen), Cornelis Antonisse (Ossewaarde)., Willem Jeronymusse, Mattheus Cornelisse Smallegange. Secr.: Silvester va n Campen. Weesh.: Ja n Fortse ter Vesten, Pieter Borsselaar.