De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

227 228 een vóórnaam en geen geslachtsnaam was, komt mij niet geheel juist voor, immers Nederland's Adelsboek 1913 zegt aangaande den stamvader van dit geslacht:.. ??Uit de militaire stamboeken en conduitelijsten van ??1766??1795 en uit andere particuliere en officieele ??stukken blijkt, dat hij (de) Miellet werd genoemd en ??Girard of Gérard als vóórnaam is beschouwd.' Deze mededeeling in verband met het feit, dat de redactie het geslacht op de G heeft geplaatst en bij de wapen­ beschrijving ook spreekt van het wapen Girard, doet m. i. veeleer aannemen, dat de redactie overtuigd was, dat Girard de eigenlijke geslachtsnaam was, die hier te lande ten onrechte als vóórnaam is beschouwd. Dat inderdaad de geslachtsnaam Girard is, blijkt bij een voortgezet onderzoek naar de herkomst dezer familie. De heer van Epen beweert, dat er niet de minste grónd aanwezig is als bakermat der familie Languedoc te vermelden. Alleen zoo hij hiermede bedoelt, dat ge­ noemde redactie daarvoor niet den minsten grond heeft aangevoerd, ') heelt hij gelijk, maar is de wijze, waarop hij zich uitdrukt, minder gelukkig. Zelf heeft de heer van Epen blijkbaar geenerlei onderzoek naar de herkomst van den als bewezen aan­ genomen stamvader ingesteld, anders toch ware hem dadelijk gebleken, dat in de door de redactie van Nederland's Adelsboek 1912 bedoelde militaire stam­ boeken en conduite-lijsten van 1766??1795 (zie bv. die van het infanterie-regiment Hertell, later Sulyard de Leefdael, Algein. Rijksarchief, Raad van State n° 1936) van Victor Girard de Mieiet (Victor Ger(h)ard de Miellet) wordt gezegd, dat hij is geboren chdteau de de la Motte au bas Languedoc' en wel in 1732. Ook volgens zijne huwelijksacte met Alegonde Pieternella van Coehoorn (St. Oedenrode 22 September 1761) was ??le Chevalier Victor Girard de Miellet' ??geboren te la ??Motte in de Provintie van Languedok'. De redactie van Nederland's Adelsboek 1913 nam dus m. i. terecht Languedoc als herkomst van het geslacht aan. Daar het mij intusschen zonderling voorkwam,, dat de bewezen stamvader, hoewel blijkbaar Victor Girard de Mieiet geheeten, vóór 1766, zooals Nederland's Adelsr boek 1913 mededeelt, André Millet zoude zijn genaamd, stelde ik dienaangaande een onderzoek in en kan als resultaat daarvan het volgende mededeelen: Victor Girard de Mieiet deed zijne intrede in het regiment infanterie, waarbij hij tot 1795 diende, 30 October 1766. Hij bekwam toen de luitenants-plaats van Matihias Jacobus Gualtheri .2), aan wien ??bij chan­ gement (werd) geaccordeert het pensioen van den ge­ pensioneerden en nu geremplaceerden sous Lieutenant ??van het gelicentieert Regiment van den Collonel ??Pepin du Cailla, Victor Gerard de Mieiet' (Raad van State n° 1932). Blijkens zijne latere, reeds genoemde staten van ') De redactie van Nederland's Adelsboek zal hem dan antwoorden, dat zulks niet van haar kan worden gevergd (vgl. dezen jaargang kolom 186.) J) M. J. Gualtheri was een broeder van Catharina Gualtheri, echtgenoote van Johannes Jacobus Coehoorn, Victor's zwager. Gerard de Miellet, die blijkens de nadere aanduiding ??capitein onder het Regiment van den Lieutenant Generaal Hertell' niemand anders was dan onze Victor, transporteerde 4 Februari 1778 een huisje c. a. voor 2150 gld. aan Mathias Jacobus Gualthery vóór schepenen van Zon en Breugel, blijkens het protocol dier schepenbank. dienst moet Victor in het voorjaar van 1749 kort na de oprichting van het regiment Waalsche, gereformeerde .grenadiers van. den.'Kolonel Théodore de Pepin du Cailla in, dienst zijn getreden als sous-lieutenant. Dit regiment werd bij resolutie der Staten-Generaal van 22 December 1751 gelicentieerd en de officieren ge­ pensioneerd onder verplichting zich metterwoon te onthouden binnen het ressort van den Staat en zich ten allen tijden te laten employeeren in 's Lands dienst. Zoo heeft Victor sedert in de Generaliteits-Landen gewoond. 1 In het lidmatenboek der Hervormde Gemeente te St. Oedenrode staat bv. aangeteekend: ??den 14.Julii 1755 is Victor de Girard, 3) Heere tot Miellet, sous-luitenant ??van 't gepensioneerd Regiment van den HoogWelGebV ??Heer Pepin du Cayla in dienst van Hun Hoog. Mog. ??met attestatie uit de kerke van Dalem 4) tot de onze ??aangekomen ,'? en in'margine: ??vertrokken naar Deurne ??1762.' Tusschentijds heeft hij echter ook te Schijndel gewoond 5), zooals uit zijne huwelijksacte van 1761 blijkt. Een en ander levert oogenschijnlijk niet de geringste moeilijkheden op. Gaat men echter met de redactie van Nederland's Adelsboek 1913 de extra-ordinaire staten van Oorlog van 1752??-1766 na, waarop, Victor als gepensioneerd sous-lieutenant van het regiment Pepin du Cailla -moet voorkomen, dan kan die daarop niet worden gevonden, maar wel een André -Millet, gepensioneerd sous-lieutenant van bedoeld regiment, dien men natuurlijk geneigd is voor een geheel anderen persoon te houden. Toch moeten beide identiek zijn, zooals blijkt uit den extra-ordinairen staat van Oorlog van 1767, waarop onder de gepensioneerde officieren van' het voormalig regiment van den Kolonel Pepin du Cailla, voorkomt: ??Matthias Jacobus Gualtheri sous 1* ??bij changement in plaats van André Millet.' De voornaam André op deze staten van oorlog is niet een abuis, immers Victor moet zich inderdaad in die jaren wel André hebben laten noemen. In de schepen­ protocollen van Deurne (N°. 10, fol. 125 en 129) komen b.v. twee weinig stichtelijke acten voor, waarin een rol is gespeeld door ??de Heer Andre Girard de Miellet out ??ontrent een en dertig jaaren, gepensioneert sous lieu­ tenant ten dienste deser landen, item vrouwe Allegonda ??Petronella Miellet 6) geboore Coehoorn desselfs huys­ vrouw, out ontrent vijff en twintig jaaren, en Me­ juffrouw Engelbertina Coehoorn out geworden in de ??maant Augustus laastleeden twintig jaaren, alle woo ??nende alhier', misvatting aangaande de identiteit is ook hier niet mogelijk. Evenzoo stelde laatstgenoemde Engelbertina bij testament van 16 November 1763 (schepenbank van Deurne N°. 10, fol. 132) >tot hare universeele erfgenamen in ??d'Heer André Girard de ??Miellet en Vrouwe Alegonde Pieternella-Coehoorn, sijne ??huysvrouwe'. Zooals ik boven mededeelde, kwam Victor blijkens. ') Hier zal toch wel niemand aan eenen vóórnaam denken. *) t. w. in den lande van Overmaze. 5) Waarschijnlijk vestigde hij zich daar met zijnen na te noemen broeder Louis in 1756 (lidmatenboek derHerv. Gem. te St. Oedenrode.) 6) Dat- zij hier A. F. Miellet wordt genoemd, maakt het duidelijker dat haar man-ook eenvoudig als André Millet voorkomt. Zij teekende echter A. P. Girard de Miellet geboore Coehoorn, hetgeen weder be­ wijst, dat Girard geen vóórnaa.m was.