De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

i 295 December 1629, f 20 Mei 1678, ongetrout, V. 1659, S. 1663, afg. 1672. N° 10. Ia. Jan Jansz. van Lodesteijn, geb. 16 Maart (k.) 1500, f 18 October 1579 X Jacobmina van Bleiswijk Jacob Arisdr. - Ib. Joost Vranckensz. van der Meer van Beren- drecht, f Augugtij 1585 X Machteld van der Bussen Cornelisdr., f 2 Maart 1559. ' Ic. Jacob van Voorburch. Id. Adriaen Jansz. X Maria Damensdr. van Nidek, f 1599. Ha. Cornelis van Lodesteijn, geb. 2 Julij 1552 X Sophia van der Meer. ÏIb._Dirk Jacobsz. van Voorburch, geb. 1560, f 5 Meij 1638 X Catharina Adriaensdr., geb. 1563,'f 28 Augustij 1624. III. Joost van Lodesteyn, geb. 7 Januarij 1584, t 21 April 1660, V. 1639, S. 1640, W. 1644, B. 1653, T. 1650 X 6 October 1613 Maria Voorburch, geb. 10 November 1587, f 11 Junij 1667. IV. Dirk van Lodesteyn Joost z., geb. 24 Augustus 1615, f 6 Augustus 1678, bewind­ hebber der O.-I. Comp. 1653, V. 1660, S. 1661, W. 1667, Adjunct ter dagvaart 1671, T. 1672, A. 1672 X 28 November 1662 Amelia de Bergh (dr. van Jacob Danielsz. en van Anna Paulusdr. van Crombrugge). (Wordt vervolgd.) u.u« Het-geslacht Thuret, , .., door Mr. TH. R. VALCK LUCASSEN. (Vervolg van XXXII, 236.) IV. Pieter Thuret, ged. Wees p 26 Febr. 1764, overl. aldaar 4 Dec. 1812, tr. Utrecht 11 Juli 1790 Jeanne Elisabeth Barbus, geb. Amsterdam 2 Aug. en ged. 11 Aug. 1768, overl.. .., dr. van Jean Louis en Susanne Riquement. Uit dit huwelijk: 1. Johanna Maria Cornelia Thuret, ged. Utrecht 9 Jan. 1791, overl. aldaar 16 Jan. 1793. 2. Jean,Louis Daniël Thuret, ged. Amsterdam . .. ., begr. aldaar 18 Aug. 1792. 3. Bijna Maria Cornelia Thuret, ged. Amsterdam in Febr. 1792, begr. aldaar 23 Juli 1803. 4. Pieter Thuret., ged. Amsterdam 5 Jan. 1793, begr. aldaar 14 Febr. 1793. 5. Pieter David Lodewijk Thuret, ged. Amsterdam 3 Maart 1794, begr.. aldaar 6 Febr. 1795. 6. Petronella Johanna Elisa Thuret, ged. Amster­ dam 11 April 1802, overl.. .. (vermoedelijk jong.) 7. Pierre Daniël Thuret, ged. Amsterdam 29 Juli 1803, overl... . (vermoedelijk jong.) IV bis. Isaac Thuret, ged. Wees p 22 Aug. 1771, consul- generaal der Nederlanden te Parijs van 6 Jan. 1815 tot aan zijn overlijden, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw (4 Juli 1829), overl. Ver saüles 10 Juli 1852, tr. 1° Baarn 19 Mei 1798 (procl. Wees p 17 en Amsterdam 25 April 1798) Cornelia Henrica Steenbergen, ged. Amsterdam in Maart 1781, overl. aldaar 1 Sept. 1801, dr. van 296 Hendrik Steenbergen, 2° Londen 'in 1808. Jacoba Henriette Elisabeth van de Padevoort, geb. en ged. Demerary 4 Jan. 1790, overl. kast. Rentilly (Seine et-Marne) 27 Nov. 1844, dr. van Jordaan en N. Lester. Uit het eerste huwelijk: 1. Susanna Maria Thuret, ged. Amsterdam 9 Febr. 1799, begr. aldaar 15 Maart 1800. Uit het tweede huwelijk: 2. Auguste Frédéric [baron] 'lhuret 24), geb. Bath (Engeland) 8 Mei 1809, trad bij het uitbreken van den Belgischen opstand als vrijwilliger in dienst bij het regiment lichte dragonders N° 5 (9 Oct. 1830), maakte den Tiendaagschen Veld­ tocht mede, benoemd tot 26 luit.-honorair bij voornoemd regiment (26 Oct. 1831), eervol ont­ slagen (19 Jan. 1839), versierd met het metalen kruis, en overl. Parijs 4 Mei 1869. 3. Henri Louis lhuret, volgt V. 4. Malvine Christine Henriette Thuret, geb. Parijs 3 Juni 1813, overl. kast. Rentilly 12 Oct. 1839, tr. Jean Louis baron Boger, geb. 21 Juni 1802, overl. Pisa 8 Juni 1848, zoon van Salomon Louis baron Roger. Hij hertr. Caroline Adélaïde An dréine Leroux, weduwe van Alphonse Régnier marquis de Massa des ducs de Massa et comtes de Gronau. Uit het eerste huwelijk: .a. Jeanne Boger, geb. kast. Rentilly 20 Sept. 1839, overl. aan boord op weg naar Algiers 9 Nov. 1892, tr. Parijs 7 Juni 1859 Georges uii.i-,nin^David._'j.Henr,i, ArMurjibaron ?de ..Schickler, geb. Parijs 12 Nov. 1828, lid van het be­ kende bankiershuis Gebr. Schickler te Ber­ lijn, oud-officier in Pruisischen dienst, zoon van Jean George s en Marguerite Angeline Davida Schickler. Uit dit huwelijk: Marguerite barones de Schickler, 'geb. Parijs 18 Juni 1870, tr. aldaar 30 Juni 1890 Hubert Louis Edmond graaf de Pourtalès, geb. Parijs 5 Jan. 1863, off. der cav., zoon van graaf Edmond en van Sophie Mélanie Renouard de Bussierre. Hieruit kinderen. 25) b. Henriette Boger, geb. kast. Rentilly 20 Sept. 1839, tr. Parijs 2 Mei 1860 Fernand David Georges baron de Schickler, geb. Parijs 24 Aug. 1835, overl. 19. ., broeder van George s David Henri Arthur voornoemd, evenals deze lid van het bankiershuis Gebr. Schickler te Berlijn, ??président de la société de 1'Histoire du Protestantisme francais, de la délégation libérale des Eglises réformées de France, de la société biblique protestante, de Paris' enz., schrijver van vele werken betreffende de ge­ schiedenis der Protestanten in Frankrijk. Geen. kinderen. 5. Gustave Adolphe Thuret, geb. Parijs 23 Mei 1817, was in 1840 gezantschapsattach é bij de Fransche ambassade te Constantinopel, wijdde zich daarna J4) Zie hetgeen over hem hierboven is medegedeeld (kol. 179). - 2ft) Zie Greneal. Tasehenbuch der Graflichen Hauser,art. ,Pourtalès'.