De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

27 28 1 Nov. 1834 (de overlijdensakte vermeldt de datum van geboorte, doch niet de geboorteplaats noch de namén harer ouders). Vragen: I. Waar is B. S. Gat geboren ? II. Hoe heetten hare ouders? Een ingesteld onderzoek in de registers van de gemeenten Hindeloopen??Stavoren en Koudum hebben tot geen resultaat geleid. Hoogstwaarschijnlijk is B. S. Cat uit Denemarken afkomstig. W. v. V. ? Chatvelt. (XXXI, 378). Volgens door mr. W. C. Ackersdijck betreffende het geslacht Chatvelt gemaakte aanteekeningen was Jacob Laurens Chatvelt, die met Elisabeth van ? den Broeck, (dochter van Frangois van den Broeck, burgemeester en advocaat te Heusden en Elisabeth de Graaf) gehuwd was, een zoon van Frangois Chatvelt, die geboren was in Engeland, van daar hier te lande kwam, ??capitein in Staaten dienst' was en gehuwd met Maria Leunis van Bertum Duva'gel, terwijl zij te 's-Gravenhage woonden. De moeder van voor­ noemde M. L. van Bertum Duvagel was van Oldebar neveïd, dochter van Helias van Oldebarneveld, broeder van den raadpensionaris Jan van Oldebarneveld. De voornoemde Jacob Laurens Chatvelt was advocaat te 's-Gravenhage. Uit zijn huwelijk met E. van den Broeck werd geboren Frangois Chatvelt, geboren te 's-Gravenhage, poorter der stad 's-Hertogenbosch 13 Feb. 1698, schepen, raad en secretaris der stad 's-Her­ togenbosch gehuwd met Henriette Maria Copes, uit welk huwelijk geboren werd Jacob Laurens Chatvelt, Jur. Utr. 'Doctor, schepen, raad en secretaris van 's-Hertogenbosch. Rotterdam. W. C. MEES. Delcourt . Behoort Johanna D., die Aegidius Voet huwde en 'de moeder was van Anna Voet (1627??1695) gehuwd met Pieter Versluys tot het bekende geslacht? Zoo ja, waar en wanneer werd zij geb. en overl. zij? Welk wapen voerde Aegedius Voet? Welt. B. v. T. P. Hiddink. (XXX, 35, 98). Dat erin Munsterland een geslacht Hiddink heeft bestaan, wordt bewezen door stukken in het archief van het slot Anholt. 3 Maart 1316. Getuigen in een oorkonde van de stad Bocholt: de hofhoorigen (??Hyemans') Rodolfus Hijddinc en zijn zoon Heynricus. 4 Aug. 1359. Eenige personen verkoopen eenige horigen aan Robertus Hijddinch. 7 Pebr. 1381. Reynolde Hiddinch, hoorige van het Stift Vreden, wordt geruild tegen een anderen hoörige. Circa 1330??1365. Johannes Hiddinc te Bocholt, een ontslagene uit de hoorigheid. Zijne vrouw Aleyd en hunne zonen: Robertus, Johannes, Rodolphus en Henricus. 's Oravenhage. J. D. WAGNER. Hoen ('t). Is iets bekend omtrent de ascendenten van Diderica 't Hoen, geb. 1710, f 13 Maart 1740, dr. van Bartout en echtgenoote van Tjetse Jentjes van der Feen? Tot die familie moet behoord hebben H Hoen, die in de Bataafsche republiek een rol speelde. . Welt. B. v. T. P. Laman. Kan iemand opgeven de namen en voor­ namen der ouders en 4 grootouders (met diverse data) van Panlus Laman, die tr. Harmanna Cruydner of Krudener, alsmede eenige data betreffende Willem Laman, die tr. Edzardina Johanna Smith, hun dochter Anna Laman werd 18 Maart 1739 te Groningen ged. en huwde Mr. Harmen Tjassens. Welt. ' B. v. T. P. Lamsvelt . Dirk Lamsvélt, Luitenant, later Kapitein van het Regiment Oranje Stad en Lande en Drenthe, in het jaar 1778 te Breda in garnizoen bij het 1° Ba­ taljon , aangesteld op 29 Augustus 1774 en gepensioneerd in de 3e klasse met f 400.??. Leefde nog in 1796. Worden gevraagd genealogische, biografische, event. ook heraldische gegevens. Arnhem. H. LAMSVELT. Leeu w (de) ?? de Glarges . (XXXI, 379). Volgens eene oude genealogie de Leeuw was de stamvader'van dit geslacht Cornelis de Leeuw, majoor van Schoonhoven. Deze zou de vader zijn geweest van' Roelof de Leeuw, die burger werd der stad Utrecht, in 1549 kameraar en in 1551 e. v. jaren raad aldaar was, en in 1558 overleed. Uit diens huwelijk met Henrica van Leeuwen zoude zijn geboren Balthasar de Leeuw, artilleriemeester van Utrecht, getrouwd met Eva de Leegh of Eva dochter van Egbert van Zuylen. Hij zou de vader zijn geweest van Egbertus de Leeuiv, rentmeester van de Bisdomstienden, overleden 10 Aug. 1645 eu getrouwd met Elisabeth Schade, dochter van Oerard Schade (van Westrum), kanunnik te Wijk bij Duurstede, uit diens tweeden echt met Johanna van Buitendijk. Hun zoon Balthasar de Leeuw, geboren 29 Oct. 1598, ontvanger van den 20en en 408n penning in 1627, overleden 14 ?November 1642, zou in den Dom te Utrecht' 12 Febr. 1626 zijn getrouwd met Cornelia de Glarges, geboren 1 April 1606, overleden 2 November 1651, dochter van Philips de Glarges, secretaris van den Hove van .Holland (overleden 22 October 1609), uit diens 1 Juni 1600 gesloten huwelijk met Cornelia Michaëlis, dochter van Mr. Gerard Michaëlis, secretaris der stad Dordrecht en Geertruid de Hond. Zij waren de ouders van Egbertus de Leeuw, geboren 24 Juni 1634, domheer van St. Pieter en ontvanger der generale middelen 'slands van Utrecht, overleden 22 Febr. 1699 en getrouwd met Catharina de Hochepied, geboren 16 September .1647 te Amsterdam en in de Fransche kerk aldaar -gedoopt, overleden in September .1727. . ? W. W. A. B. Leys (van). (XXXI, 347, 379). Blijkens Graf- en Gedenkschriften der provincie Oost-Vlaanderen, Gent, Sinte Martinskerk, blz. 200, werden Hendrick Zoete, p Hendrickx, gest. 7 in lauwe 1565, Margarite Zoete, fa Hendrickx, huisvrouw van Lowys Rousseel, gest. 15 Oct. 1571 en Clara Zoete, fa Hendrickx, weduwe van Adriaen Sanders, fs Jacobs, gest. 18 Nov. 1593 in ge­ noemde kerk begraven, met hun wapen en vier kwar­ tierwapens, nl. Zoete, Masseme, Borselen en Leys. Het wapen Leys is een rood kruis in goud, vergezeld van vier in de hoeken van het schild geplaatste groene klaverbladen. Dit moet dus ook het wapen zijn geweest van Lieven van Leys, baljuw der Vierambachten. Op blz. 269 van hetzelfde boek komt het'wapen voor van' Lysbeth Leys, echtgenoote van Joos Blanquaert, procureur in den Raad van Vlaanderen. Zij overleed