De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

29 30 6 April 1557. Dit wapen bevat een dwarsbalk, vergezeld boven van twee St. Andrieskruisjes, onder -van een .... lelie. Gevraagd: het helmteeken en de kleuren van het wapen , benevens bijzonderheden omtrent laatstgenoemde familie Leys. 's Gr. L. Ophoff . Bezit iemand gegevens omtrent Gaspar Op- hoff en zijn ascendenten ? Zijn dochter, verwekt bij Alijda van Vinceler, was Wilhelmina Henriette Ophoff, die haren neef W. C. M. van Vinceler huwde. Welt. B. v. T. P. Rrjck (van). (XXIX, 135.) Blijkens het Dagh-register gehouden int Casteel Batavia anno 1656‚??1657 was Johan van R. in April 1657 prov. opperhoofd wegens de 0.1. Comp. in Siam. 8 Mei 1657 wordt de coopman van Rijck tot 'sComps hooft in 't rijck van Siam in plaetse-van Volckerus Westerwolt gestelt. Welt. ‚?Ę B. v. T. P. Schulten s (XXIV, 184). De aldaar genoenide Bode¬≠ wijk Schultens is geweest Raadsheer te Groningen in 1596, '97, '99, 1600, '2, '3, '5, '6, '8, '9, '11, '12, '14, '15, '17, '18 en '20, in welk jaar hij gestorven is. Voorts zat hij in de Pondkamer (uit den Raad) in de jaren 1601, '2 en '5, was hij Lid van de Admiraliteit te Dokkum in 1604, '13, '16 en '19, Lid van de Provinciale Rekenkamer in 1607 en '10, en Kluftheer (Haddingekluft) in 1617 en '20. In het proclamatieboek vindt men ingeschreven op 26 Juni 1596: ‚??Rr Lodwich Schultes' en Gees e Heinens' Hij komt daarin als ‚??Rh. Lodwich Schultes' nog voor op 12 Januari 1600 als getuige van Trijntke Hovynge, de bruid van Hijndrick Heijnens , zijne vrouw als ‚??Rhr. Lodwich Schults huisvr.' op 17 Augustus 1605 bij de inschrijving van Hindrick Gerrits en Dorentea Schultes en op 12 Maart 1608 bij die van Geerdt Roeleffs, wiens tante zij was, en Anneken Jansen. In het lidmatenboek der N. H. Gemeente is in 1594 ingeschreven: ‚??Lodewich Schuitsin Oosterstraet', terwijl zijne latere vrouw vermeld wordt als ‚??Gese Binders wedwe in Heerstrate', waarbij later geschreven is ‚??huysfrouwe van Loeclr Schultes'. Op 28 Mei 1600 vindt men nog ingeschreven: Lubbert van Ooeverden. swager van ‚??Gese Rieken Korffs,' huysfrouwe van den Raetsheer Loech Schultes in Oosterstraet'. Uit het voorgaande maak ik op, dat Gese de weduwe of dochter is geweest van een welgestelden korf binder (= mandenmaker). De naam Schulte(n)(s) komt te Groningen reeds sedert de 13¬į eeuw voor. Gr. H. S. Stellingwerff. (XXXI, 383.) Volgens de naamlijst der predikanten in Friesland van Romein heeft men: le Gen. Johannes St., misschien identisch met Johannes Abeli pred. in 1594 te Aalsum en Weetzens. 2¬į Gen. Pier St., van ca. 1607 tot 1620 pred. te Sex- bierum, daarna, tot zijn dood, in Oosterlittens, waar hij 17 Mrt. 1656 stierf, 67 jaar oud. 3e Gen. Pierius St., geb. te Franeker in 1631, pred. te Langweer van 1667 tot 1674 en te Stiehs van 1674 tot 1692, gestorven te Stiens 28 Jan. 1692 en daar begraven, getrouwd met GeerIruida Joh. Hilarius, waarschijnlijk een predikantsdochter. 4¬į Gen. a. Pierius St., geb. te Langweer, pred. te Stiens van 1692 tot zijnen dood. Hij stierf 48 jaar oud den 17 April 1716. b. Rinske (Regina) St., gedoopt te Stiens 3 April 1687 en gestorven 22 Aug. 1750, getrouwd met Franciscus Fock. c. N. N., rector te Bolsward. Behalve bovengenoemde familie Stellingwerff komt nog een andere predikantenfamilie bij Romein voor. In de ‚??Vrije Fries' deel 18, blz. 389 en 596 woidt een Friesche zeeheldenfamilie Stellingwerff beschreven. ^Verder wordt de naam nog herhaaldelijk genoemd in ‚??het Notariaat in Friesland voor 1811' van S. Koop ,mans en in het Leidsch Studentenalbum. Of' al deze personen met den naam Stellirigwerff ook in familiebetrekking staan tot de eerstgenoemde familie, weet ik niet, maar het is wel waarschijnlijk. ‚?Ę Deventer. HABBEMA. Str√∂sling . (XXX, 383). Het is mij gebleken, dat Catharina S. in 1735 werd geboren uit het huwelijk van Jonas Str√∂sling, koopman te Amsterdam, met Catharina Scholte. Voor nadere mededeelingen omtrent dit echtpaar houd ik mij echter aanbevolen. P. B. v. B. Sundahl (von) . Gevraagd de oorsprong enz. van Gustaf Samuel von Sundahl, kommandant in Pyrmont en kapitein in het Nederlandsche infanterieregiment Waldeck, gest. 1791 in Zweibr√ľcken. Stockholm. GOVERT INDEBETO√?. TilenillS. (XXIX, 255 e. v.) Ons correspondeerend lid, de Heer W. Wijnaendts van Resandt, wees mij op een tweetal acten uit het schepenprotocol der stad Nijmegen, d.d. 25 Juni 1700 en 23 Febr. 1704, waaruit onderstaande is op te maken: Ds. Abrahamus Tilenius, predikant te Nijmegen, f v√≥√≥r 25 Juni 1700, had toen 6 kinderen in leven, t. w.: 1. Agnetha Tilenius, tr. Ds. Theodorus Cruijthoff, predikant in het schependom van Nijmegen. 2. Ds. Johannes Tilenius, predikant te Wageningen. 3. Anna Tilenius, tr. Simon Brouwer, f v√≥√≥r 25 Juni 1700, zij woonde 23 Febr. 1704 te Rhede. 4. Johanna Maria Tilenius, vermoedelijk overleden tusschen 25 Juni 1700 en 23 Febr. 1704. 5. Philippus Tilenius. 6. Philippina Tilenius, woonde 23 Febr. 1704 te Wageningen. V. . v. R. VerschuyI. Wie weet iets betreffende de ascendenten van Catharina VerschuyI, die 1720 huwde met Jacob Marinissen, geb. Veere 14 Sept. 1694, f aldaar 28 Maart 1754. Hij was zoon van Anthonie Marinissen, geb. Veere 27 Mei 1651, f aldaar 15 Maart 1715, tr.?, en kleinzoon van Jacob Marinissen, geb. 20 Sept. 1627, f 25 Mei 1678, tr. Helena van Iwist, geb. 1627, f 11 Juli 1671, dr. van?, en achterkleinzoon van Antonie-Ma¬≠ rinissen geb. Nov. 1595, f 19 Juni 1649, tr. Sara Bolle, geb. 23 Juni 1593, f 28 Juli 1650, alles te Veere? Welt. B. v. T. P. . Vincele r (van). (XXXI, 120). I. Steven van Vinceler zou volgens den heer Bloys van Treslong Prins geboren