De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

377 378 plaats ook geweest Schepen in het Gerigt van Tuil, heeft 6 Decb. 1786 daarvan afgestaan op sijn iongste zoon A. F. van den Steen, is in 1754 geworden Secretaris van het Gerigt van Driel in den Boemelerweert heeft op bekoomen aggreatie daarvan in faveur van sijn Schoonzoon D. A. le Balleur in 1782 afstand gedaan. Hij trouwde 15 Aug. 1748 in het Dorp Zoelen bij Tiel Meion Vrouw Johanna Maria Cock, geb. te Tiel en aldaar gedoopt 3 Decbr. 1729, iongste dogter van de Hr. Adriaan Cock, Burgemr. en Raad der Stad Tiel, Ordin. Gedept, des Quartiers, en van sijn egtgenoot Maria van Arnhem. Hij heeft bij haar verwekt 13 kinderen, hiervan sijn ses dogters en twee zoonen tot meerderiaarige ouderdom gekoomen [X, D 1‚??8], sij sterft te Salt-Boemel 18 Junij 1770, en is aldaar begraaven, [bijgeschreven:] hij is in Januarij 1795 uit de Regeering van Saltboemel, en daar na ook van zijn Commissie en Ampt ontslagen. IX. B. 3. Mr. Jacob Bertram Baron Van den Steen, geb. te Tiel 30 Oct. en gedoopt 1 Novb. 1726, hij is op gemaakte huwelijksche voorwaarden in de Stad Leijden Sept. 1750, in die Stad getrouwt 20 Octb. 1750 met Meionkvrouw Barbera van ,- de Velde, geb. in de Stad Leijden 6 Febr. 1720, dogter van de Heer Dani√ęl van de Velde, Raad in de Vroedschap te Leijden, aldaar gestv. 19 Oct. 1719 en van sijne tweede vrouw, die hij trouwde 2 Decbr. 1704, sijnde Anna Maria Schochfeever van Dorp, uit dit huwelijk sijn vier zoons en twee dogters voortgekoomen, dewelke alle ses weinige tijd na de geboorte gestorven sijn. Hij is geworden 31 Oct. 1758 Raad in de Vroedschap, 25 Julij 1763 Schepen, 10 Nov. . 1775 Burgemr. te Leyden, 1 Meij 1777 en 1 Meij 1792 geweest Gecommitteerde Raad van Hunne Ed. Groot Mogende de Heeren Staaten van Holland, 1 Meij 1782 Gecomm. Raad ter Admiraliteit te Amsterdam, 9 Nov. 1787 aange¬≠ steld tot Rentmeester van de Goederen en In¬≠ komsten gedestineert .tot onderhoud van de Holl. Universiteit in de Stad Leijden, hij sterft in s' Haage Vrijdag 4 Janr. getransporteert 8 na Leijden en, is aldaar uit sijn Huis begraaven Vrijdag 11 Janr. des Jaars 1793. Sij is gestorven te Leijden 2 en begraaven 6 Maart 1790, beiden in deselfde grafsteede in het Choor van de S. Pieterskerk, in een saamengemaakte uitterste wille van 4 Jan. 1782, acte van codicil van 13 Aug. 1789 in Leijden, gehouden in een testament door hem in 's Haage opgericht, 15 Nov. 1792, is daar toe die grafsteede opgegeeven onder de letter D.' folio 246, waarvan de mond heeft n¬į. 31 en be¬≠ stelt, dat die met een wulftie moet gedekt wor¬≠ den , nooit geopent of verkogt mag worden, voor het onderhoud en verboekregten, is aan de hoofd¬≠ kerken gemaakt een losrentebrief van 27 Junij 1653, verschijn. 27 Decb., ten Compt. Genl. van Holland in 's Haage, ten naame van Florus Ruysch folio 6286 verso, groot seshondert guldens: . in onverhoopte voldoening soude die losrentebrief alsdan aan de Nederduitsche Gereformeerde Dia¬≠ conie Armen moeten koomen. Van hem is in dat Choor een wapenbord met sestien quartieren en van haar een wapenbord met 'agt quartieren te sien [bijgeschreven:] geweest tot Sept. 1795, wan¬≠ neer die hebben moeten zijn ontruimt en door de Familie na zig zijn genoomen geworden. IX. B. 4. Cornelis Arnold Baron Van den Steen, geb. te Tiel 10 Juli 1728, hij is geworden 1747 Lieu tenant ter Zee voor de Admiraliteit te Amsterdam, in 1755 Commandeur en in 1756 Ext. Kapitein met rang van Lieut. Coll., hij is verongelukt aan de Reede van het Nieuwe Diep bij Texel met de sloep, alwaar hij verdronken is Sondag 7 Dec. 1760, voerende s' Lands Frejatschip-van-oorlog de Hector van 36 stukken kanon, sijnde nooit getrouwt geweest. IX. B. 5. Glaudina Anna Hermina Baronnesse Van den Steen geb. te Tiel 10 Janr. 1730, ongetrouwt ge¬≠ storven te Wadestein in het Dorp Herwijnen van den Tielerweert 30 Junij 1759, en is in de kerk aldaar begraaven. IX. B. 6. Arent Baron Van den Steen, geb. 22 Junij 1733, hij is geworden Vaandrig van de Infantr. 1749, Lieutt. 1766, sterft te Arnhem 30 Meij 1768, sijnde nooit getrouwt geweest, is aldaar begraaven. IX. B. 7. Mr. Francois Baron Van den Steen, geboore te Tiel' 14, en gedoopt 18 Mrt 1735, hij is ge¬≠ worden Substituit Griffier Oct. 1761, en vervolgens den 17 Sept. 1764 Griffier en Eerste Secretaris' van het Hof en de Kanselerije van de Provincie Gelderland. Hij trouwde voor de eerste maal 7 Oct. 1764 te Roosendaal op Veluwe bij Arnhem, met Meionkvrouw Sara Margaretha van Eek, geb. te Arnhem 8, en gedoopt 10 Decb. 1741, eenig kind en dogter van de Heer Mr. Johan Theodorus van Eek, Burgemr. en Raad der Stad Arnhem, Ord. Gedept, in de Staaten Generaal, gestorven te Arnhem 1763, en van sijn egtgenoot Anna Vfijnanda Potgieter, gest. te Arnhem 1781 (zijnde hij ook geweest een zoon van Mr. Lambert van Eek, Ord. Raad in het Hof van Gelderland, maar bij sijn eerste egtgenoot Sara Margaretha Schagen), uit dit huwelijk sijn twee dogters en. een zoon voortgekomen, waarvan de dogters jonggestorven zijn, dus hier van alleen een zoon [X, E 1]. Sara Margaretha van Eek, eerste egtgenoot van Mr. Francois Willem Baron Van den Steen, sterft te Arnhem Sondag 17 Decb. 1780 en is aldaar, be¬≠ graaven 23 van die maand, waarna hij ten twee¬≠ den maale is getrouwt in het Dorp Reede op Veluwe, met Meionkvrouw Nalida Susanna Brant sen, geb. 4 Oct. 1736 te Arnhem, dogter van de Heer Mr. Everhard Jacob Brantsen, Griffier en Eerste Secr. van het Hof en Kanselr. van Gelder¬≠ land, gestv. Sept. 1764 en van sijn egtgenoot Johanna Beatrix Tulleken, dog heeft bij haar geen kinderen verwekt, hij is in 1795 van zijn Ampt ontslagen, (bijgeschreven:) hij is gestorv. in het