De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

31 32 zijn ± 1489, dit is onjuist, daar zijn huwelijk met Aelt gen Lambers tusschen 1596 en 1601 voltrokken werd, men kan dus gerust het + 1489 (waarom niet + 1490 ?) in + 1560 veranderen. Volgens den heer Prins was hij Koninklijk Pruissiscli rigter van het ambt van Huissen, in Steven's tijd bestond echter nog geen Koninkrijk Pruissen, bovendien was Huissen toenmaals niet Pruis sisch, doch Kleefsch en was het verder geen ambt, maar een Kleefsch ondergericht. Hij huwde voor de eerste maal met Wilhelma Ka merlings. 25 Maart 1596 draagt Henrick Wormbs een boomgaard op aan Reyner van Vincéler, minderjarig zoontje van Steven van Vincéler verwekt bij Wilhelma Kamerlings. Hij is voor 15 Nov. 1601 hertrouwd met Aeltgen La nbers, niet dochter van een burgemeester van Arnhem, zooals de heer Prins opgeeft, maar van een burge­ meester van Kleef. Beide echtelieden komen op ge­ noemden datum voor in een pandschap van een boom­ gaard te Huissen. Zijne kinderen waren: . 1. Reyner van Vincéler, volgt II. 2. Oijssel van Vincéler, geb. Huissen, overleden na 1624, ondertr. Nijmegen 2 Aug. 1618 Herman Jeliszn. van Herwaerden, jongman van Nijmegen, het huwelijk werd voltrokken te Huissen door Ds. Absalon van Kessel, getuige was o.a. Hendrik Lamberts, burgemeester van Kleef. Haar man overleed eenige jaren na het huwelijk, haar 2 zoons nalatende. 3. Willem van Vincéler, volgt II bis. II. Reyner van Vincéler, in 1614 ouderling te Huissen , hij huwt Neeltje Tamarss, bij wie: 1. Wilhelma van Vincéler, gedoopt te Huissen8Dec. 1613, zij huwt met Herman Frijhöffs en testeert als zijn weduwe te Huissen 15 Sept. 1655. II bis. Willem van Vincéler, richter te Huissen, over­ leden voor of in 1665, immers 22 Apr. 1665 is in het Landdagrecesboek van Gelderland sprake van zijne on­ mondige kinderen. Zie verder de mededeelingen van den heer Prins. De gegeven s over de kinderen van Willem van Vincéler kunnen als volgt worden aangevuld: 1. Steven van Vincéler leeft blijkens een volmacht op zijn zwager Dr. Ameldonck Coets nog op 12 Sept. 1691, hij huwt te Arnhem in 1671 met J. C. M. van Bereken. 2. Paul Reinier van Vincéler, komt in 1672 en 1675 voor als kapitein van een compagnie voetknechten, doch in 1697 als burgemeester van Huissen. 5. Geertruid van Vincéler, trouwt Dr. Ameldonck Coets, advocaat van het Hof van Gelderland. 6. Paulina Elisabeth van Vincéler, trouwt 1° Dr. Mathijs 's Heren, advocaat, zij trouwt 2° Johan Bou wensch, kapitein der infanterie, daarna ritmeester, zoon van Mr. Gerard Bouwensch, burgemeester en schepen van Tiel, en van Margdretha van Lidth de Jeude, dit 2e huwelijk werd omstreeks Sept. 1682 ontbonden. 7. Anna Christina van Vincéler, ondertr. Arnhem 21 Febr. 1674 Ds. Joannes Cloeck, predikant te Ede. 8. Wilhelmina Agnes van Vincéler, gehuwd met Ds. â?¢Johan Cornelii, die nog op 14 Juli 1702 in een Nij- meegsche schepenacte voorkomt als predikant te Huissen, zijnde zijn echtgenoote op dat tijdstip eveneens nog in leven. Het 2° kind van III, nl. Anna Christina (niet Catha­ rina) Elisabeth van Vincéler, werd 16 Maart 1673 te Arnhem gedoopt, haar huwelijk met Derh Willem Cloeck is te vinden in dit Maandblad jaarg. XXIX, k. 117, zij huwden te Rheden 14 Nov. 1700. Het 3e kind van III, nl. Johanna Philiberta van Vincéler huwde te Huissen 15 Jan. 1697 met Johan Coenraad Bothe, luitenant der dragonders van Anspach. Het huwelijk van de eenige dochter van III, 4, is te vinden in dit maandblad jaarg. XXIX, k. 304, zij huwden te Lienden 22 Juni 1730. De echtgenoot van het 6e kind van III, nl. Christiaan Palm, komt in 1717 nog voor als oud-burgemeester van Huissen. Dit is wat een vluchtig onderzoek voorloopig op levérde , de tijd ontbrak mij het verder uit te strekken. De overige door den heer Prins genoemde van Vinceler's behooren naar het mij voorkomt niet tot dit geslacht, men treft dien naam zoowel op de Veluwe, in. de Neder-Betuwe als in het, Gooi â?? steeds in den land bouwersstand â?? aan. >. Ellecom. W. WIJNAENDTS VAN RESANDT. Waal (de). Kan' iemand opgeven de. ascendenten (met data enz.) van Maria Catharina de Waal, 1710â?? 1740, tr. Mr. Daniël Schorer, 1^698â??1770, alles bekend, en dr. van Willem de Waal en Hester d'Amour? Welt. B. v. T. P. Wermelskirche n (van). (XXXI, 304). Mattheus Wir- melskircher, geboren te Embden, naar O.-Indien anno 1741 met het schip â??Het Wapen van Hoorn' voor Predikant. Galle (Ceylon). ! F. H: DE Vos. Wape n Leyssius . (XXXI, 224, 225). Waar Balen het oude wapen der Dordtsche familie Cool. beschrijft als drie gouden St. Andrieskruizen in rood, dwaalt hij. Het veld was niet rood, maar, zooals Balen zelf op eene andere plaats vermeldt, groen. Nadat gedurende eenigen tijd door sommige leden der familie de drie zilveren kooien, in 'groen waren gevoerd, werd dit nieuwe met het oude wapen gevierendeeld, en dan vindt men het eerste en vierde kwartier wel afgebeeld als drie gouden St. AndrieSkruisjes in zwart, in plaats van in groen. Als helmteèkeh bij het gevierendeelde wapen vind ik een S't. Ahdrieskruisje tusschen een antieke vlucht. P. B. v. B. INHOUD 1914, N° 1. In Memoriam August Hendrik Sassen en Jhr. Mr. Leonard Henri Ruijssenaers. â?¢â?? Bestuursberichten. â?? Het regeeringsgeslaoht Goris té Venlo, Zalt-Bommel en Nijmegen, door Jhr. C. Ph. L. van Kinschot. â?? Lijste van de Heeren1 Balliuwen, Burgemeesters, Schepenen, enz. der stad Goes (1423â??1649), door Jhr. Mr. Th. van Rheineck Leys­ sius. â?? Het wapen van* Bogge.'of Bugge, door J. D. Wagner. â?? Eenige aanteekeningen uit het kerkarchief te Tiel, door Jhr. C. Ph. L. van Kinschot. â?? Aanvragen om naamsverandering, naamsaan neming en -toevoeging voorkomende in de Javasche Courant 1913, door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins. â?? Vragen en antwoorden: Berch (van), Berkhoff-Rijgerbos, Bosc de la Calmette, Buissonet (de), Buno Heslinga, Bije (de), Camper, Cat, Chatvelt, Delcourt, Hiddink, Hoen ('t), Laman, Lamsvelt, Leeuw (de)â??de G-larges, Leys (van), Ophoff, Rijck (van), Schultens, Stellingwerf?, Strössling, Sundahl (von), Tilenius, Verschuyl', Vincéler (van), 'Waal (de), Wermelskirchen (van), 'Wapen Leyssius. De Ned. Boek- en Steendrukkerij v./h. H. L. SMITS.