De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

383 384 ten behoev e van den voorn, bastaard opgedragen zijn. (Kron. Hist. Gen. Utr. VIII, 290). Sweer bastert van Gaesbeeck vermaakt, ten overstaan van den Bisschop van Utrecht, eene jaarlijksche rente uit zijne tienden gelegen in het Woud en geheeten Over- en Neder-Eijckrijs den 26 Febr. 1478 (Kron. Hist. Gen. Utr. VIII, 291). Hij is raad te Utrecht 1487 (Groot Utr. Placaatboek) en huwde met Johanna Grauwert, dochter van Johan bij Jacoba de Commignies. Uit Sweer's huwelijk drie kinderen: 1. Jacob v. Gaesbeek, begraven bij de Karthuizers buiten Utrecht. 2. Anthonia v. G. trouwt Aeïbrecht van Brinckenstein. 3. Johan v. G., die sterft in 1516 en begraven werd te Culemborg. Uit zijn huwelijk met Martina van den ^Boeden en vg,n Westersteyn (of Bou van Westersteyn) eene eenige dochter Johanna, die stervende 26 Januari 1578, begraven werd in S' Servaas te Utrecht. Zij had voor eerste man Jacob Schimmelpenninek, voor tweede op huwlijksvoorwaarden van 7 Nov. 1538 Johan Iaets van Amerongen de Oude. ''s-Gravenhage. J. D. WAGNER. Gansne b gen. Tengnagell . Tevergeefs zocht ik naar aansluiting tusschen dit te Naarden.in de 17e en 18e eeuw voorkomende geslacht, waarover ik een en ander in mijn ??Archiefsprokkel s uit Naarden' (jaarg. Nederl. Leeuw 1910) publiceerde en het thans nog bloeiende geslacht van dien naam in Rietstap en Nederl. Adels­ boek behandeld. Kan een onzer medeleden mij gegeven s daartoe ver­ schaffen ? Opgemerkt zij, dat beide takken hetzelfde wapen voerden en de eerste van dien naam, die te Naarden voorkomt, Johan Gansneb gen. Tengnagell was, schout­ crimineel der stad. Hij had drie zonen nl. Adrianus, schepen in 1677, Mr. Johan, advocaat fiscaal der stad 1680 en '81, schout-crim. 1682 (gehuwd met vrouwe Aafje van der Zaan), te- 's-Hage overleden, en Michiel, schepen, thesaurier, hoogheemraad Zuiderzeedijk en burgemeester. Laatstgenoemde huwde 1° in 1678 (testament in 1678 voor notaris Corn. Brouwer te Naar­ den gepasseerd ) joffr. Jannelie lullingh en 2° in 1681 (huwelijksvoorwaarden in 1681 voor denzelfden notaris) Machteld Jansdr. Tullingh. Hij had een zoon Gerard weesmeester , kerkmeester en schout der stad. Verder verdient het de aandacht dat het artikel Gansneb gen. lengnagell in Rietstap den indruk geeft dat de schrij­ ver niet over uitvoerige gegeven s te beschikken had en in het historisch overzicht in Nederl. Adelsboek een Gerard Gansneb gen. Tengnagell voorkomt. Dit laatste bewijst natuurlijk niets, doch is opmerkelijk. Haarlem. P. L. THIERENS. Gon (van der). Alle gegeven s betreffende dit geslacht zullen dankbaar worden aanvaard door 's-Gravenhage. VALCK LUCASSEN. I Marlen Adriaens de Jong. Ila. Adr. Martens de Jong door zijn vader bel. 18 Oct. 1661, Jong h (de). (XXXII, 251). Vergelijking met de leenakten zelf van het volgende zal ongetwijfeld wel tot nadere uitkomsten leiden. De onderstelling van den den Heer v. E. is vermoedelijk juist. Uit de Registers o. d. Leenaktenboeken van Gelre en Zutphen (uitg. ??Gelre'), Kwart. Nijm. blzz. 457 vlgg. n° 192 en 192a (zie ook bl. 462), komt men tot het volgend fragment: b. Govert Martensen de Jong, c. Adriaan de Jong, ontfanger tot Bommel, erfgen. van zijn br. onder a (n° 192) en onder b (n° 192a), beleend 5 Mei 1688. ') Wellicht behoeft dit na onderzoek wijziging. Verzoeke beleefd om mededeeling, wanneer dit het geval mocht zijn. Vgl.' nog in Nav. LXIII (1914), 388 mijn mede-, deeling van het uittreksel uit een akte, waarbij aan Adriaan Adriaansz de Jong te Herwijnen 28 Febr. 1660 procuratie wordt verleend voor de administratie van goederen door een emigrant naar Nieuw-Nederland. D. D. Kesse l (van) . (XXXII, 253). Johanna van Kessel is vermoedelijk de dochter van Hendrik van Kessel en van Anthonia v. d. Bogaerdt. Hendrik van Kessel (Wouter en Gerarda Mars zn.), j.m. van Amsterdam, werd poorter te Dordrecht 23 Maart 1730, stierf op den huize Maarsbergen 28 April 1781, werd begraven te Dordrecht 4 Mei 1781. Hij huwde aldaar 17 Aug. 1738 Anthonia van den Bogaerdt (Dirk en Begina Knogh dr.) ged. te Dordrecht 12 Dec. 1719, aldaar overleden 29 Dec. 1778 en be­ graven 4 Jan. 1779. Hij won 13 kinderen waaronder: sub 11 Johanna (op verzoek Johanna Petronella) ged. te Dordrecht 19 Maart 1758 en sub 12 Gerarda, ged. te Dordrecht 17 Juni 1759, ongehuwd overleden te 's-Gravenhage 10 Oct. 1848. , 's-Gr. D. C. Maas . Men vraagt wapens en genealogieën van alle mogelijke familiën Maas, Maes of van der Maas. 's-Gr. H. M. G. Wape n gevraagd . Kan een onzer medeleden mij ook opgeven welk geslacht het volgende wapen Voerde ? In goud twee dwarsbalken van azuur, van uit den schild voet een punt (pile of pointe) van . ., beladen met een anker van ... De kleuren zijn niet meer te onderscheiden. Vermoedelijk is het een wapen van een Duitsch adellijk geslacht. Haarlem. P. L. THIERENS. ]) Het ligt voor de hand aan nauwe familiebetrekking te denken tusschen de ontvangers te Bommel Adriaan en Martinus de Jongh. Zijn het gemeente ontvangers, dan zijn hunne benoemingen hoogst­ waarschijnlijk met vermelding van familiebetrekking in de Resolutie­ boeken van ZB. te vinden, Martinus zal wel opvolger van Adriaan zijn geweest, het jaar van zijn benoeming, m. a. w. het overlijden van zijn voorganger is misschien af te leiden uit de opvolging in de aangehaalde beleeningen. INHOUD 1014, N° 12. Bestuursberichten. ?? De afkomst van het geslacht van Egmond van Merenstein, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland. ?? Kwartierstaten van Delftsche Vroedschappen, verzameld door Mr. W. van der Lely, medegedeeld door Mr. L. G-. N. Bouricius, archivaris der gemeente Delft (vervolg). ?? Afstammelingen van Bartholomeus van Eek [van Panthaleon] en van Bertram van Eek [van Panthaleon] in mannelijke en vrouwelijke lijn, medegedeeld door D. W. van Dam. ?? Stamreeks Leyssiüs, door Jhr. Mr. Th. van Rheineck Leyssiüs. ?? Boekaankondiging: ??De afkomst van deFamilie de Flines, door W. Wijnaendts van Resandt'. ?? Korte mededeelingen: Begister van Predicanten der Gemeynte tot Weywert (bij Delfzijl), Nolthenius, Oldenbarneveld gez. Tullingh (van). ?? Vragen en antwoorden: Cox Dubbels, Gaesbeeck (van), Gansneb gen. Tengnagell, Gon (van der), Jongh (de), Kessel (van), Maas, Wapen gevraagd. De Ned. Boek- en Steendrukkerij v./h. H. L. SMITS.