De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldisch Genootschap: ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bij¬≠ dragen, correspondentie betreflende de redactie van het Maandblad, opgaven van adresveran¬≠ dering, gelieve men te richten tot den waarnemenden redacteu r Mr. TH. B. VALCK LUCASSEN, Bemiden- hout 4, 's-Gravenhage. Contributi√ęn enz. aan den penningmeester, B. TAN HAERSMA BUMA, Kneuterdijk 12‚??14, 's-Qravenhage. De jaarlijksche contributie bedraagt ∆?7.50. Leden te 's-Gravenhage, die de wekelijksohe portefeuille ontvangen, betalen hiervoor ∆?2.50 per jaar. Brieven, aanvragen enz., betreflende het Ge¬≠ nootschap te richten tot den secretaris Mr. TH. E. VALCK LUCASSEN en die betreffend e de Bibliotheek , opmerkingen in zake de verzending ^en aanvragen om exemplaren van vroeger verschenen Maand¬≠ bladen tot den bibliothecaris, W. baron SNOUCKAEKT VAN SCHATJBUKG, beiden Heerengracht 62, 's-Qravenhage. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. N¬į. 2. XXXII6 Jaargang . 1 Februar i 1914. BESTUURSBERICHTEN. Tot lid zijn benoemd: Mr. W. L√?NSINGH TONCKENS .... Botterdam. Rechter in de Arr. Rechtbank. Heemraadssingel, 236. F. A. VAN DER BBEGGEN Bloemendaal. J√ľ-ed. JDoei?^ =Ar.ts. ¬Ľ √©uize ‚??BoschtUet'. Jhr. M. J. HOOFT Doornspijk. huize ‚??Morren'. Het regeeringsgeslacht Goris te Venlo, Zalt-Bommel en Nijmegen, door'Jhr . C. PH. L. VAN KINSCHOT. (Vervolg XXXII, 15.) Derde generatie. Kk. van II c: Opsiert tr. Trip. III a. Beterken, geb. '28 Mei 1617, 3 u- n.m. Peters zijn Matthias Gysbertszn. (v. d. Poll), Heycken Gerits en Elisabetli Trips. Zij is ongehuwd overleden en vermaakt eenige legaten (test. 1664) waaruit blijkt dat ‚??Cornelis' haar broeder ‚?? Gijsbert (tr. de la Fosse) zoon van Elias tr. Messteecker haar neef ‚?? Maria Anna en Hester Petronella, kk. van den voorn. Gijsbert, haar achternichten zijn. Buitendien was zij getuige bij het huwelijk van Ds. Godefridus Buschman & Petronella de -Laet op 2 Dec. 1649 en bij een doop op 2 Aug. 1656. III b. Elias, geb. Z.B. 8 Febr. 1619 , 3 u. n.m., ob. Z.B. 3 April 1664 en begraven in den kelder van M. G. v. d. Poll. (Gr. K. Z. B.) Peters Cornelis de Laet broeder van Gertruy, Hermen Trip en Gerken Goris. Hij tr. te Neerijnen 18 Dec. 1653 Hester Messteecker ‚?Ę (Den .18 Decembribris(l) 1653 is Elias Goris ge troutout(!) met‚?Ę Hester Messteecker), geb. 17 Febr. 1631 als dr. van Aart Jilliszn. & Jenneke Goris (tak Leendert tv. Trip ,I√ŹLa ‚?? zie daar), dewelke, huw. voorw. 29 Maart, 1676 hertrouwt met Ca- pitaih Maxi )dliaan de la Fosse weduwnaar'van Maria van Braem. Zij is in haar geboorteplaats Zalt BommeLoverleden den 10 Maart 1723. Elias Goris, peter bij den doop op 2 Aug. 1656 van een dr. van ds. Buschman, is geweest burgemeester, schepen en raad der gemeente Z. B., schreef ver¬≠ handelingen over de landrechten varr 'Tr√ęrre √©n Bommelrewaard. ‚??Verclaere ick ondergeschreeve dat ick a/mijn dochter Hester Messteecker tot houlyck treedende 1) met Elias Goris soone van Gijsbert- Goris beloove ende meede geeve gelijck ick haer beloove en meede geeve bij dese Eerstelijck een 'weycamp tot Thuyl op de hooge haer? gelegen groot derde halve merge vt de boedel van Leendert Goris gecoom e begroot in weerdij tot dertig hond√ęrt gld. dit jaar 1654 verpacht a/Mayke van Gendt vrij gelt vijfftigh guld. noch e√©n rentebrief√Į van vijff hondert guld. cappetael gelooft bij Jan Vergeer den 8 Juny 1648 tot de ouden.... bongaert ende Landt tot Weerdenburch aende hooge sluys geleege wort nu betaelt bij Willem Janszn. van.Driell jaerlijck eenendedertigh guld. en vijff stuyver den ‚?Ę 8 Juni 1654 verschene drie jare rente maeckende drieendetnegentich gulden vijfftich stuyvers noch een rentebrief√Į in de banck van Deyll gelooft bij Jonis? Janszn. tot Huys Hoff, Landt tot Deyll geleege cappetaell groot vijfi hondert gulde de rente tot seven gulde het hondert ocktoober 1653 ver scheen√™ volgens de inhout van de brieff drie hondert sestich gulden seven stuyver oft gelege noch eene obligatie slaende op Ot Janszn groot cappetael twee hondert twee ende seventich i) ‚??Treedende' is hier minder juist. De aete is van 20 Mei 1654, het huwelijk werd voltrokken 18 Dec. 1653 ‚?? ‚??getreeden' ware dus beter geweest. Er zijn meer onjuistheden in dezen geest: ‚??den 8 Juni 1654 verschene', terwijl.'t stuk'dateert van Mei 1654, dus' Juni nog niet ‚??verschenen' was.