De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

I 77 78 1684. 19 Junij is onsè oom Wilhem de Gruijter getrout sijnde met onse muij Hester Midts wed. van Mr. Jacob Lansman adt. overleden. 6 Oct. is ,-,'onse neef Tomas LToflant na een lange sieckte schielijck overleden. 1 is onse neef Wilhem van Salinge op Sas van Gent Comis sijnde overleden. 1685. .7 Sept. is neef Matheus Eeuerswijn borge­ meester der stad Haarlem geworden. 1685. 16 Maart is mijn broeder Jacob Lansman nadat hij een Jaar of twee seer swacklijck gegaan had na eenige dagen siekte dogh gaande en staande en savonts na bed gaende, met intensie om de middagh daaraan na de beurs te gaan en is smorgens ontrent 6 uren opgestaan om op koffer te gaan, alsoo hij met de Joop gequelt was en de vrou in onse baan, alsoo mijn broer daar doen eenige tijt geslaapen heeft, hem hoorende hoesten, is opgestaan en na boven gegaan om eens te sien hóe t met mijn broer al- was, en boven komende en de deur open doen sagh hem op het koffer sitte, en weggaande tot dat haar dogh dat hij gedaan most hebbe en wederom komende vont hem nogh sitte en toesiende sagh dat hij doot was,, tot groote droefheijt van sijn moeder en susters hoopende heere sal sij siel genadig sijn daar hij in sijn .leven op vertrout heeft. (In margine: Out 39^ jaar). 1685. 29 Aug. is onse broeder Gabriel Verbeeck getrout sijnde met onse suster Geertruij Lansman na dat ontrent 3 maenden aen een water en tering aghtige siekten hadde tusschen stoel en bed gegaan en enige dagen siek is godsaligh lijck overleden 38 Jaren out en een wed. nalatende met 3 Jonge soone te weten Balthaser out 10 Jaren Jan out 8 Jaren en Gabriel 4^- Jaar. '29 Nov. is onse night Cornelia Olican out ontrent seventigh Jaren Jonge doghter sijn overleden. , (Slot volgt). . Heeckeren, doo r J. D. WAGNER. In Nederland's Adelsboek '1914 wordt de geregelde stamreeks aangevangen met Jacob van Bleker, die in 1420 Ruurlo kocht. Eene acte berustende op het slot Gemen en in regest uitgegeven in ??Inventare der nicht staatlichen Archive, Kreis Borken', leert ons dat de vader van Jacob een Evert van Hekeren (de naam komt onverschillig voor als Heker, Heitere, Hekeren, Hiker, Hieker, Heikere, enz.) was. Zij luidt: 1392. Juli 25. Jacob van Heker Evertszoon, verkoopt het goed Wilbértinchhove in het kerspel Suetlon, buurschap bij den esche (d. i. Eschlon). Ge­ tuigen Drees van Heker en Gosen Brandeis. Met het zegel van Jacob van Heker. Deze ontdekking mag met recht belangrijk genoemd worden, omdat door dien éénen naam Evert, men zoude kunnen zeggen, dat het bewijs geleverd is, dat het ge­ slacht Heeckeren tot de alleroudste behoort, als afstam­ mende van den tusschen 1178 en 1196 genoemden Everardus de Hese, den schenker van goed aan Bethlehem. De naam Evert komt veelvuldig voor in het geslacht Hese en de daaruit vermoedelijk gesproten geslachten Hekeren , Rufus of Rode, Ulft en Rode van Hekeren. 1 Ik heb mij de moeite gegeven al die Evert's bij een te zoeken, aan een later serieus onderzoeker overlatende te bepalen wie daaronder de rechtstreeksche voorvaders van Jacob geweest zijn. Everardus de Hese, schenker van goed aan het klooster Bethlehem tusschen 1178 én 1196. ') Everardus de Hese, 1218. ') Everardus de Hese treft met het Kapittel van Emmerik een vergelijk over een tiend te Hüthum, 1231. 2) Gonradus, Rudolphus. Stephanus en Everardus milites Embricensis bij de verleening van stadsrechten aan Emmerik 31 Mei 1233. ') Everardus miles de HeJcere beschenkt het klooster Bethlehem 25 Mei 1236. s) Everardus de Hekere en Stephanus de Hese, getuigen bij eene schenking aan het kl. Bethlehem, 1245. 3) Everardus de Rode, over een verkoop van goed aan het kl. Bethlehem, 1246. 3) Everardus de Heikere, 1253. 3)> Everardus de Hekele, militis 5 Mei 1258. 3) Everardus de Hekere, militis 14 Juli 1261. 4) Everardus de Heeckeren, militis en ministeriaal 12 Juni 1263. 3) Everard van Heeckeren, borg voor zijn bloedverwant Gerard van Oy, heer van Spraland, 15 Maart 1271. 5) Everhardus de Heker militis 13 Mei 1275. 3) Everardus dictus ,de Hekere geeft goed in zijne curtis Reohene tegen tins aan het kl. Bethlehem 20 Juni 1285. 3) Everard de Hekeren militis 16 Nov. 1292. °) Wilhelmus dictus de Hekere et Johannes ac Everardus, fratres sui, staan hun recht op een goed in de parochie Brummen af, 14 Oct. 1302. Everardus Rufus houdt burgers van Zutphen gevangen, 8 Juni 1312. 8) , Wilhelmus de Hekere en zijne zonen Everhardus en Gerardus 21 Maart 1315. !») Everhardus de Heker knaap met Gonradus de Embrica dictus Rode de Heker knaap bij de bevestiging der voorrechten aan de stad Emmerik, 31 Oct. 1316. ,0). Everard van Ulft en Everard die Rode 11 April 1324. ') Everardus de 'Hekere ridder, bezitter van het gericht van Hüthum 1337 en 1340. >2) Everard van Ulft ridder, zegelt met kruis en Everhardi de Ulft, 1338. ') Everardus Rufus de Hekere, gerichtsman van Veluwe, 1338. 13) Everhardus de Hekeren. Fredericus de Hekeren en Wilhelmus de Hekeren, ridders en Fredericus de Ulft knaap bij de be­ vestiging der rechten aan Doesburg 13 Oct. 1344. 1 *) Frederik vant der Eze ridder (klaarblijkelijk dezelfde als den één dag voorafgaanden Fredericus de Hekeren ridder) bij de bevestiging der rechten aan Zutphen 14 Oct. 1344. 15) Everhardus de Ulft ridder, ruilt eene hem toebehoorende eigenhoorige uit het kerspel Zutloen, 24 April 1345. 1 ?) >) Sloet.' Oorkondenboek v. Gelre en Zutphen. 2) Henrichs. Zur Geschichte von Emmerich und Uingegend. s) Sloet. Oorkondenboek v.. Gelre en Zutphen. 4) Lacomblet. Urkundenbuch des Niederrheins. B) Archief der Stad Keulen in Geld. Volks-almanak 1896. «) Archief v. Bethlehem in Herald. Bibl. N. R. 4da deel, blz. 32. 7)' De Raadt. Sceaux armoriés. 8) Nijhoff. Gedenkwaardigheden uit de Gesch. van Gelderland. 8) Archief Stift Vreden in Inventare der niohtstaatl. Archive der Provinz Westfalen. in) Dederich. Annalen der Stadt Emmerich. ') Kreynck. Belhem enz. in Herald bibl. N. K. 5a° deel, blz. 334. l5) Henrichs. Zur 'Geschichte' von Emmerich und TJmgegend. is) Eahne. Urk. Mumm. n° 536. »?) Nijhoff. Gedenkw. uit de Gesch. v. Gelderl. II, blz. XII. 15) Nijhoff. Gedenkw. uit de Gesch. v. Gelderl. Ie) Archief Slot Gemen in Inventare der nichtstaatl. Archive der Provinz Westphalen.