De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

79 80 Everkard die Rode van Hekeren Johanszoon, 1359. 17) Evert van Ulft ridder en p. Jacob van TJlft broederen van â?¢Heekeren, 1367. '>) Evert en Gosen broeders van Ulft. Evert.zegelt met kruisen â??S. Everhardi de Hekerë '23 April 1369. '») Evert de Bode van Hekeren Willems sone en Ã?verd de Rode van Héker Ever ds sone hebben de stad Deventer ontzegd tusschen 1370 en 1380. 17) . Evert van Ulft ridder, Evert van Ulfthem Wyllems sone ridder, Evert, Dyrc, Johan, Jacob, Henrick en Wolter, ghe brodere van Ulft, Evert ende Wolter den Roden van Hekeren bij de zoogenaamde landvrede van Zutphen, 2 Febr. 1375. i0) Evert van Héker kiest Evert van Heest en Johan van Hijrne tot mombers, 25 Aug. 1394. 21) Johan die Rode Evertsoen, ontvangt een leen, dat vroeger Wülem die Rode had, 28 Juni 1432. De voornaam Jacob, hoewel niet zoo algemeen als die van Evert, kómt toch nog wel bij de Hekeren's voor, zoo: Jacobus de Hekeren, ridder maakt zijn goed Wijdingh bij Cleve leen aan Cleve, 1287. 23) Jacob van Ulft, knaap gegoed te Laechusen in het kerspel Mijllingen, 14 Aug. 1333. â?¢) Jacob van Ulft Evertszoon, 1338â??1377. 25) Jacobus de Hekeren, zoon van Andreas de Hekeren en Salomea verkoopt mede Boy kink in het kerspel Vreden, buurschap Ellewick, aan de abdis aldaar en zulks voor schepenen van Groenlo, 12 Maart 1342 en 12 April 1343. *«) Johan Jacobszoon dictus Rufus door den Bisschop van Utrecht beleend met goederen bij Delden en in het Lage, 1343. 27) Jacob van Ulft Evertszoon, 1360â??1382. J8) Jacob van Hekeren, geheten van der Ese, ridder 9 Mei 1367. 20) Jacob van der Eza, ridder getuige in Sallandt 21 Mei 1369. 3 °) Jacobus de Ese sterft 19 Oct. 1375. 3I) Jacob van Hekeren, 1380â??1440. ss) De geschiedenis van laatstgenoemden Jacob van He­ keren kan nog eenigszins aangevuld worden: Jacobus de Hekeren en anderen hebben de bezittingen te Anholt van de kerk te Rees schade gedaan, '20 Sept 1386 3s), Jacob van Hekeren Evertszoon 25. Juli 1392 (zie begin dezer, verhandeling), Jacobs wijf van héker moet van Brunsino 9 oude grossen tijhs aan de Abdy van Elten betalen, laatst der 14e of begin der 15e eeuw34), waarbij valt op te merken dat toen Jacob in 1420 met Ruurlo werd beleend, hij tevens ontving die have Broessinck, welk goed als Brusinck in 1326 leenroerig was aan de Eltensche abdij 35), voor het aanzien van Jacob is beslissend, dat toen hij als man van Berta van Amsen aan Alden Ansem getocht werd den 21 ') Herald, bibl. N. R. 5a» deel, blz. 337. is) Herald, bibl. N. R. 5<' deel, blz. 34. 1!>) Fabne. Urk. Mumm. uit Arnhemsoh archief. 20) Gelre. Bijdr. en meded.Deel IV, blz. 177. 21) Tijdrekenkundig register op prov. archief van Overijssel. 22) Tijnsboek Elten in Nieuw arch. voor kerkgeschiedenis, II. 2S) Van Spaen uit Cleefsch archief. »») Kronijk Hist. Gen. Utrecht 7<>« jaarg., bl. 91. !â?¢) Van Spaen. Gen1' Ulft. 5e) Archief Stift Vredén in Inventare enz. 27) Van Spaen. Gen'e Rode van Hekeren. 2S) Heraldieke bibl. N. R. 5ie deel. 35. 39) Heraldieke bibl. 1876, blz. 22. . s0) Arcliiv. Werth op liet slot Anholt in Inventare enz. 31) Necrologium Daventriensis in Dumbar's Deventer. »â?¢') Heraldieke bibl, N. R. 4dedeel, bl. 55. 8S) Archief Slot Anholt in Inventare enz. S1) Tijnsboek Elten in Nieuw arch. voor Kerkgeschiedenis, II. s') Geldersch leenregister. Kwart. v. Zutphen. Leen 30. Nov. 1412 â??dair Raide op sijn mijnhere van den Berge ende mijnhere van Rijperscheit' 36) en eindelijk treden Henrich. van .Wijssch, Jacob van Hekeren ind dye> burchgreve van Neielenhorst op voor den edelen jonker Otto van Bronchorst, Heer tot Borculo, 7fNov. 1419 37). Dit oude geslacht Reeckeren, zoude stammen uit de heerlijkheid Hekeren bij Emmerik. Daargelaten dat mij nooit eene heerlijkheid van dien naam, doch wel een. gericht Hekeren is. voorgekomen, zoo vermeen ik dat wij den oorsprong der familie moeten zoeken in een Hese dat ten N. van Emmerik gelegen is. Deze naam komt het eerst 7 Febr. 828 voor als villa Hese bij Emmerik, ongeveer 1200 als curtis Hese en een ver­ moedelijk onderdeel Wilhese ook ih 1200. Men noemde de Vierhezen vier buurschappen «ten N. van Emmerik.:. Klein-Netterden, Elze, GoessensJieze (wellicht genoemd naar Oosen van TJlft die het eerst 1369 optreedt) .en Wylheze. Nu vormen zij de Pruisische gemeente'Spelberg. ^ De naam Hekeren 3?) als bezitting in de buurt van Emmerik komt veel later voor. Het Geldersch Leen-, register op 1379 â??een goed gelegen tot Huetem inden, gerichte van Hekeren' is de eerste vermelding. Dit, gericht, westelijk van Emmerik gelegen., omvat het. land tusschen deze stad en den Eltenberg, het is de: tegenwoordige Pruisische gemeente Hüthum en bestond eertijds voornamelijk uit de buurschap Huetem of. Hoetem en de niet meer bekende buurschap Rechen. In 1210 vindt men reeds een hof. van domina Christine in Rechene, in 1274 heeft Rudolf van Rechen een goed te Huetem in levenslang vruchtgebruik van de abdy Bedbur, terwijl in 1326 Didric van Hekeren door Gelre wordt beleend met het goed te Hoetem en het goed: in den waard tusschen Emmerik en Lobith. Door mij werd afgeweken van de opvatting van van Spaen Lalecq als zoude het woord miles tusschen doop- en geslachtsnaam geplaatst heer beteekenen van de door dien geslachtsnaam aangeduide bezitting, in tegenstelling van miles = ridder, .zoodra het achter den geslachtsnaam voorkomt. In dat geval had ik den Evert van Hekeren van 1236 reeds als zijnde heer van Hekeren moeten aanmerken. Ik .erken deze onder­ scheiding echter niet, te minder waar in de Arch. der D. O. een persoon gevonden wordt, die in 1278 Wil­ helmus miles de Riswich en in 1279 Wilhelmus de Risewik miles heet, terwijl men hier absoluut zeker met denzelfden persoon te doen heeft. LIJSTE VAN DE HEEREN Balliuwen, Burgemeesters, Schepenen, Raden DER STAD GOES, mitsgaders der Kiezers en Subalterne Collegien over zooverre dezelve uit de oude Notulen en andere aanteekeningen hebben kunnen worden nagespeurd. â?? A° 1761. (1423â??1649). (Vervolg van XXXII, 17.) Medegedeel d doo r Jhr. Mr. TH. VAN RHEINECK LEYSSIUS. 1589-^1590. Balj.: Jr. Wolf. van Borsselen. 36) Van Doorninck. Inventaris Archief Ampsen. ') D'. R. Scholten. Die Stadt Cleve. Oorkonde n' 54. ss) Onder de bezittingen van Graaf Heinrich van Dale in 1188 behoorde â??bona dicta Oldemat in Hekere', doch dit lag in de pa­ rochie Rede. .