De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

81 82, Burg.: Stefen Adriaansse Huyssen, Cornelis Gillisse Brouwer. Schep.: Hieronymus Mat'thyse Verstraaten, Nicolaas Jansse (Coussemaker), Maarten Willemse., .Pieter Bors selaar, Mattheus Smallegange, Maarten Mazuur (Cor­ nelisz?), Jacob Jansse Braenge, Huibregt Adriaanse (Wissekerke?), Pieter Croon e. Seer.: Als voren. Weeshrn.: David Jacobsse, Willem Jobse Goeree. . Comm. Landr.: Mr. Jan Aertse. Jan van Stapelen, Cornelis Bouwensse. Rentmrs.: Pieter Geertse (Jonck), Jan Claesse (Bakker?). Ouderm.: Marinus Jansse Mezouck, Dignus Cornelisse Mazuur. 1590??1591. Balj.: Als voren. Burg.: David Jacobsse, Cornelis Gillisse Brouwer. Schep.: Quiryn Bouwensse, Hieron8. Verstraeten, Nicolaes Jansse (Coussemaker), Maertn'Willemse (Drie wege ?), Jacob Janse Braenge, Maerten Cornelisse Ma­ zuur, .Jan van . Stapelen, Pieter Claesse, (Ovezant), Cornelis Jasperse. Seer..: -Mr. Jacob Potegorsa overl. 1590, mr. Albert Joachimi, mr. Cornelis Brune Corn8 zoon, doet eet 9 Dec. 1590. Weesh.: Steven Adriaansse Huyssen. Comm. Landr.: Hubregt Adriaensse (Wissekerke ?), Pieter Jaquesse Borsselaar. Rentmrs.: Willem Jobse Goeree, Mattheus Michielse. Ouderm.: Adriaan Laurens (Goeree?), Charles de Prato. 1591^1592. Balj.: Als voren. Burg.: David . Jacobsse, Mattheus Corn896 Smalle­ gange. Schep.: Quiryn Bouwensse, Stefen Adriaansse Huys­ sen, Hubregt Adriaansse (Wissekerke?), Cornelis An tonisse (Ossewaerde), Pieter Borsselaer, Jan van Stapelen, Pieter Claesse Ovezant, Jan Claesse (Bakker?), Cornelis Jasperse. Seer.: Mr. Albert Joachimi, Mr. Cornelis Brüne. WeeshrQ: Cornelis Gillesse (Brouwer?), Hieronymus Verstraten. Comm. Landr.: Mr. Pieter Levendaele , Willem Jobsse, Maarten Mazuur. Rentmrs: Willem Jobsse (Goeree ?)., Jacob . Jansse Braengendijk. Ouderm.: Jan Foortse ter Veste, dijkgr. Sebastiaan Hoogkamer. 1592??1593. Balj.: Wolfert van Borssele. Burg : Matheus Cornelisse Smallegange, Hieronimus van der Straten. Schep.: Steven Adriaanse Huissen, Hubrecht Adriaanse (Wissekerke?), Cornelis Antheunisse (Ossèwaarde), Pieter Borsselaer, Jan Cleasse (Bakker?), Maerten Willemse, Pieter Janse van Oosten, Maerten Masuer (Gornelisz?), Nicolaas Michielse Oostdijck. Seer.: Mr. Albert Joachimi, Mr. Cornelis Brune, Stadrentmr8: Willem Jobse Goeree, Pieter Claasse van Ovesant. Ouderm.: Simon,Pauweltse Dijckwel, Marinus Janse Mesouck. 1 . Weesmrs: David Jacobse, Corn8 Gillisse Brouwer.. Comm. Landr.: Johannes Arnoldi, Jan van Stapele,, Mr. Pr. van Levendale. .1593??1594. Balj.: Wolfert van Borssele. Burg.: Hieronimus van der Straten, Cornelis Gillisse Brouwer. ' - Schep.: Maerten Willemse (Driewege?), Pieter Janse van Oosten, Maerten Masuér, Nicolaas Michielse Oosdijkj Adriaan Aernoutse, Jacob Janse Bramgeridijck, Adriaan Andriesse (Wissekerke?), Pieter Cornsse, Croone, Corns Jasperse. Seer.: Mr. Albert Joachimi, Mr. Corn8 Brune. Rentmr8.: Willem Jobse Goeree, Jan Cornsso Masuer. Ouderm.: QuirijnBouwense, AdriaanLaureisse(Croeree?).. Weesmr.: Mattheus Cornsse Smallegange. Comm. Landr.: Mr. Johannes Arnoldi, Jan van Stapele, Pr Jacques Borsselaer. 1594??1595. Burg.:, Corn8 Gillisse Brouwer, David Jacobsse. Schep.: Adriaan Aarnoutse, Jacob Jansen Braenge.n- dijck, Adriaan Andriesse (Wissekerke?), Pieter. Cornsse Croone, Corn8 Jasperse, Steven Adriaan Huissèn, Hu­ brecht Adriaanse (Wissekerke?), Pieter Borselaer, Jan Claesse (Bakker?), Jan van Stapelen. Seer.: Mr. Albert Joachimi, Mr. Corns Brune, Corn8 Adriaanse Soetwater. Rentm?.: Willem Jobse Goeree, Adriaan Stevénse Huissen. Ouderm.: Geert Michielse, Jan Masure. Weesmrs.: Hieronimus van der Straten, Maerten Wil­ lemse Driewege. Comm. Landr.: Willem Jobse Goeree, Maerten Masuer (Cornelisz?), Pieter Claesse Ovesant,'loco Pr Borsselaer. . 1595??1596. Balj.: Mr. Jacob de Witte. Burg.: David Jacobse, HieronimusMathijsse Verstraten. Schep.: Steven Adriaanse Huissen, Hubrecht Adri­ aanse .(Wissekerke?), Pieter Borselaer, Jan Claesse Backer, Maerten: Willemse Driewege, Maerten Masuer, Pieter Jansen van Oosten, Pieter Claesse Ovesant,.Jan Cor­ nelisse Croone. Seer.:- Mr. Albert Joachimi, Mr. Cornelis Brune, Cornelis Adriaanse Soetwater, wordt dijkgraaf van de breede wateringe 15 Oct. 1595. Rentmrs.: Jacob Janse Braemgendijck, Adriaan Cor­ nelisse Mannée. Ouderm.: Gillis Janse, Sebastiaan Hoogkamer. Weesmrs.: Cornelis Gillisse Brouwer, Jan,van Stapelen. Comm. Landr.: Mr. Pieter Levendale, Corn8 Cornelisse Mathijsse (gezegd van Campen). r 1596-1597. Balj.: Mr. Jacob de Witte. Burg.: Hieronimus Mathijsse Verstraten, Cornelis Gil­ lisse Brouwer. Schep.: Maerten Willemse Driewegen, Maerten Masuer (Cornelisz?), Pieter Janse van Oosten, Pieter Claesse Ovesandt, Jan Cornelisse Croone, Cornelis Anteunisse (Ossèwaarde?), Jan van Stapelen, Pieter Willemse, Cornelis Cornelisse Mathijsse (van Campen). Seer.: Mr. Albert Joachimi, Mr. Cornelis Brune,. Rentmrs.: Nicolaas Michielse (Oostdijk?), Jan Jacobse Bom.