De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

85 86 Maatsuyker. 1704, 28 Aug. (Nots. Van Elslandt). Staadt en inventaris van alle de goed. eff. in en uyt schulden aangebraght bij de fir. Joan Maatsuyker, Out-Coram. in huw. met Juffr. Catarina van Davila volgens opgaven van de selve Juffr. Catarina van Davila desselfs wede ter instantie en versoeke van de Hrn, Jacob Wybo out burgermr en raad en Mr. Jacob Klinckhamer advocaat, testamentaire vooghden over Johanna eh Jan Maatsuyker naer gelatene voorkinderen van gemelde Hr. Joan M. De Mauregnault (Boreel). 1740, 7 Jan. Zie Boreel de M. Massis. 1698, 5 Aug. Zie Van Franken. Le Menager. 1702, 31 Mei. Zie D'Ailli. Ment. 1712, 16 Oct. (Nots. Agricola f° 49). Test. Cornelis Ment. Vorige testam. Nots. Velthuysen 1709, 15 Dec, Nots. Munt 1712, 10 Oct. Merens. 1729, 25 Febr, (Nots. Van Beek) Antoneüa Merens. . . ?? 1730, 24 Juni, 4 Aug. (3 maal), 9 Aug., 23 Sept. (Nots. Van Beek). De Weledele Heere Lucas Merens en Vrouwe Eva' Maria van Foreest. ?? 1736, 3 Apr'. (Nots. Van Beek) Lucas Merens. ?? 1736, 5 Mei (Nots. Van Beek) Petronella Merens. ?? 1740, 7 Jan, Zie Boreel de M. ?? 1740., 6 Apr. (Nots. Van Beek). Petronella Merens, wed. Mr. Joan van Akerlaken, Burgemr en Raad, suster en mede-erfgen. ab int. van Eva Merens in haar leven huysvr. Mr. Pompeus de Povere, Raadsheer in den Hoogen Raad van Holl., Zeel. en Vriesl., dr. en mede-erfgen. ab int. Meynard Merens en Brigitta de Groot. Merens Schagen. 1735, 20 Mrt. Zie Schagen (Merens). Miens. 1738, 22 Dec. Zie Cock. Minnes. 1701, 8 Juli. (Nots. Van Elslandt). Comp. de Heer Mr. Nic. Minnes, praes. schepen deses stadts, toek. bruydegom, geads. met de Heer Cornelis Velius, Raedt en oudt-burg. ter eenre, ende Juffr. Maria Cornelia Seeman, toek. bruydt geads. met Mevr. Agatha van Neck, wed0 van de Heer Bur-N germr. Sinck (Sonck?) salr. haer grootmoeder, de Hrn. Mr. Jacob van Sander regerend ende Mr. Hercules de Vries out-burgermr. hare oomen, be­ nevens de Hr. Florentius Costerus als gewes e voogden ter andere sijde, alle alhier., welke weder sydtse comp. verclaarden, enz. Huw. voorw. De Monchy. 1738, 24 Febr. (Nots. Van Beek). Comp. Mr. Joan de Monchy oudt schepen van Hoorn en zijn huysvr. Jannetje Swart. Over 'een obligatie. Muys. 1687, 19 Apr. (Nots. Van Elslandt). Comp. DHeer Jan Gerritse Muys, Cap, van HEMog. Collegie ter admiraliteyt int Noorderquartier. Procuratie. Van Neck. 1701, 8 Juli. Zie Minnes. Van Nieustad., 1735, 20 Mei. (Nots. Van Beek). Comp. Mr. Simon van Nieustad, reg. schepen, geass, met Mr. Wynand van N- reg. burgermr. en raad, etc. ende Maria Jongemuts, vader en moeder ?? en Pompeja van Akerlaken, geass . met haar moeder Petronella Merens wed. wylen Mr. Joan van Akerlaken, burgermr. en raad. Huw. voorw. Oud. 1684, 17 Jan. Comp d Eersame Jacob Symons Kopp . . en Jan Janse Oudt soo voor haar selven als haer sterekmakende, de rato caverende en last hebbende van Symon Janse Oudts(f), Claes Janse Oudt en Huybert Pieterse, samen efffgena men ven Huybert Symonse tot Berkhout overleden onder geobtineerde benificie van invent. ende ver claerden ?? enz. Overdracht van een schuldbrief in d° 29 Mei 1683 tusschen de erfgen. en Jan Willemse schoenmr. ?? 1728, 6 Apr. (Nots. Van Beek). Comp. Dirk Wil lemsz Oud ende Neeltje Cornelis eghteluyden tot Nubixwoudt. Test. ?? 1735, 29 Sept. (Nots. Van Beek). Claas Jansz Oud en Maritje Alderds. Test. ! Paigny. 1690, 2 Apr. Zie Van Byckel. Palesteyn. 1738, 12 Febr. Zie Düsseldorp. ? Percheval. 1690, 21 Apr. Zie Van Byckel. Pit. 1705, 10 Dec. Zie Van Bredehoff. Pronck 1690, 21 Apr. Zie Van Byckel. Ten'Biene.' 1686, 23 Dec. (Nots. Van Elslandt). Comp. dEerb. Juffr. Jannetje ten Biene', wed. wijlen Pieter Bordes te Hoorn. Procuratie op dHeer Dr. Willem ten Bhyne, ordin. raet van just. v. d. Gen. Geoctr. O.I.C. op Batavia. Du Bieu. 1739, 19 Febr. Zie De Feyfer. Van Byckel. 1690, 21 Apr. (Nots. Van Elslandt). Comp. de Hr Aernout van Byckel, solliciteur militair in 's Hage krachtens proc. voor Nots. Samuel Savon, 's Hage 1690, 7 Febr. door dHr. Abraham Paigny, Cap. onder 't Regt. v. d. Heer Coll. Brouw t. d. d. L. en ook krachtens proc. by de Hr. Gunter van Byswigh, Cap. v. e. Comp. voetkneghten on­ der 't Regt. v. d. Heer Coll. Percheval voor Nots. Pieter Verstraten, 's Hage 1690, 20 Mrt. Over 't ligten v. e. ordonnantie van soldij. Jan Janse van Looien schrijver van de gesijde comp. Jan de Boode soll. mil. tot Alkmaer. Pieter Pronck schrijver v. d. Comp. van d. Cap. Van B. Van Byswyck. 1690, 21 Apr. Zie Van Byckel. Bis. 1738, 3 Nov, (Nots. Van Beek). Cornelis Bis, ten desen gequalific. bij miss. van syn oom en voogd Claas de Wit wonende te Nieuwe Nidorp in d° 26 deses, en daerenboven met my Nots. geadsist. _ ter eenre, ende de Eerb. Dina Beets als bruyd geads. met haar moeder Maria, Bosekrans wed. wijlen Pieter Beets ter andere zijde. Huw. voorw. ?? 1739, 29 Jan. (Nots. Van Beek). Corn. Bis ont­ slaat zijn voogden. ?? 1739, 17 Febr. (Nots. Van Beek). Corn. Bis en Dina Beets. Test. De Boode. 1690, 21 Apr. Zie Van Byckel. Boos. 1703, 5 Jan.. Zie Schouten. Boosënburgh. 1704, 3 Oct. Zie Schouten. Bosekrans. 1738, 3 Nov. Zie Bis. De Bovere. 1740, 6 Apr. Zie Merens. Saai. 1738, 17 Apr. (Nots. Van Beek). Jan Zaal, moeder Trijntje Wiggerts, wed. Dirk Jansz. ?? 1738, 22 Apr. (Nots. Van Beek). Jan Saai en Maartje Pieters wed. Willem Jansz. Huw. voorw. Van Sander. 1701, 8 Juli. Zie Minnes. Schadee. 1677, 26 Sep. (Nots. Van Elslandt). Cbmp.de E. Byck Barentse Schadee impostmeester wonende tot Hoorn. ?? 1677, 7 Oct. (Nots. Van Elslandt). Dezelfde. Pro­ curatie ad Lites.