De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

135 136 staande en geleegen binnen de voorsz. stad op de havenstraat, daar Oostwaerds de erffgenamen van Maria de Leur, en Westwaerds bovengen, erffgenamen naast gehuijst geerft en geleegen zijn, off die geene die haar regt verkreegen hebben, althans bewoont werdende bij Hannes van Resteren, met zodanige geregtigheeden en servituiten als daartoe van ouds specteeren ende renunti eerenden zy comparanten daarvan geheel klaarelijk en al, mitsgaders van alle brieven en registeren daarvan roerende, ten behoeve van gen. schipper Henderik van Woerde, bekennende de comparanten van de volle kooppenningen ter somma van hondert guldens voldaen en betaaldt - te zijn belovende mitsdien 't getranspor­ teerde Huijs en Erve, op de .last nogtans van twee stuijvers en vijff duijte tot thins ten behoeve van den heer en Baron daar jarelijks uitgaande en aan desselfs Rentmr alhier te betaalen te zullen vrijen en waren, als Erffkooprecht is, na regten dezer landen. Toirkonde hebben wy Schout en scheepenen voorn, dese ten regis­ teren geteekendt en den uitgeleverde brieff met onze uithangende zegelen gezoegelt en door de onderteekening van den Secretaris bekragtigd. Actum op den stadhuijse van IJsselstein den 24 April 1700 drie en vijfftig. Absente secretario: . .. uijff scheep e 1753. Solvit 40 penn: van f 100 gis: bedr: f2: 10: (Perkamenten brief waarvan de eerste twee zegels zijn afgevallen, van het zegel van W. F. Nagge genoeg over om te zien dat hij een ankerkruis met in het 2de kwartier twee blokjes voerde. Nog is op het perkament gedrukt een papieren ruitzegel, waarop het gecombi­ neerde wapen van Johan Willem Friso en Maria Louisa van Hessen Cassel en verder de woorden ??Klein Segel 12 S*.' EINDE. Trouwboeken, van de gereformeerde kerk te Venlo, medegedeeld door P. F. W. VAN ROHONDT. Op het stadhuis te Venlo berusten ol a.: ??Trouwboek ??van de gereformeerde kerk te Venlo van af den 29sten ??Maert 1716 tot den 31sten December 1746' en ??Register ??der in ondertrouw opgenomene en vervolgens getrouwde ??in de hervormde Kerck te Venlo, beginnende 1 Januari ??1747 tot 25 Februari 1798'. Het eerste boek bevat bijna uitsluitend huwelijken van militairen, terwijl wij in het tweede boek langzamerhand meer huwelijken van burgers ontmoeten. Ook komen hierin vaak gemengde en enkele malen ook wel uit­ sluitend huwelijken van Katholieken voor. Uit deze twee boeken teekende ik verkort de huwe­ lijken op van alle officieren, vaandrigs, cadets, burger lands- en stadsdienaren en verder die van enkele anderen. Wijlen ons hooggeacht lid Aug. Sassen had in het Alg. Ned. Familieblad jaarg. 1888, reeds enkele 'dezer inschrijvingen gepubliceerd. Ik vermeende hier een geheel te moeten geven, van wat mij het voornaamste voorkwam. In onderstaande bijdrage is de eerste datum die van de eerste proclamatie, de daarachter volgende die van het huwelijk, indien hierbij geen jaartal voorkomt, is dit hetzelfde als dat der proclamatie. Ten einde niet te véél plaatsruimte in te nemen liet ik comp'agnie, bataljon en regiment met de namen hunner commandanten weg. Verkortingen: M. = Majoor, K. = Kapitein, A. = Ad­ judant , L. = Luitenant, L.-I. = Luitenant-Ingenieur, S.-L. = Sous-Lieutenant, V. = Vaandrig, C. = Cadet en Ch. = Chirurgijn. 1716 3 Mei. Fopco Brousius V., geb. Olddampt X Allegonda Belsro, wed. 1716 6 Juni. Frans van der Meer, j.m. van Zwold in Vriesland, V. X Maria Tielen, j.d. van Venlo. 1716 6 Sept. Lgbert van Vliet, L., geb. Leeuwarden X Catharina Telen, j.d. v. Venlo. 1716 8 Nov. Johannes Wilsenosky, K. X Aaltje van Omme wed. Tielemans gewesen e sergiant int selfde Regiment. 1716 29 Nov. Jan Augustijn, K. X' Sybill Vielen wed. Cuttings tot Venlo. 1717 7 Maart. Willem Turck, C. X Maria Tresia Ruweldus, j.d. v. Delft. 1717 11 Juli. Godefridus Wilhelmus de Br-eione, geb. Nijmegen, V. X Maria Roza Gerckraedth v. Venlo. 1717 12 Decemb. Frangois de Bruyn, V. geb. 's Hage X Johanna Trese de Brun, geb. Gelderen won. op Langeveld. 1718 2 Jan. Hendrikus Boomhouwer, L.,'j.m. geb. Hellevoetsluis X Flisabet van Heinsbergen, j.d. geb. Brielle. 1718 20 Maart. Dirck Hulsebosch, j.m. v. Zwolle, V. X Johanna Adams, j.d. v. Venlo. 1718 27 Maart. Aegidius van der Wetering, wed., A. X Christina van Boven, j.d. v. Venlo. 1718 10 April. G er ar dus van Grootenraey, V. X Adriana van Arnhem, geb. en won. Nijmegen. 1718 25 Dec. Reynier Bugger, C. X Barbara Bouts v. Venlo. 1719 4 Juni. (tr. zelfden dag) Michiel van der Graaf, V. geb. Brielle 'X Catharina van den Aardwegh, geb. te Heethuise. 1719 17 Dec. Arend Jacob van Wynbergen, uit gar nisoen alhier X Adriana van Lith de Jeude wed. Vinceler won. Tiel. 1720 14 Juli. Johan van Bèresteyn, V., j.m. geb. Maastricht X Catharina Lowysa de Swart, j.d. geb. Gulpen. 1720 21 Juli. Fredericus, de Stembach, V. X Jo­ hanna Theresia de Ribaucourt wed. Johannes Alberti Aurdaux geb. Arquinien. 1721 5 Jan. Sixtus Alma, L., geb. Groningen X Sybilla Borwater, j.d. geb. Venlo. 1722 3 Mei. Louis Larcher, K. X Catharina Louisa Sibilla Baghman, beide won. alhier. 1722 6 Sept. (20 Oct.) Willem Vos, K. X Magrieta Damoys, j. d. geb. Stokkum, 1723 15 Aug. David Jaizquet Wood, commijs van de Lands vragteh alhier X Anna van Atteveld, wed. Cornelis van Aalts, won. V. 1723 24 Oct. (tr. Sambeek 8 Nov.) Johannes Ger r ar dus de Roket, V. X Maria Elizabeth van Arentzma, j.d. alhier int garnisoen. ? 1723 28 Nov. (att. n. den Bosch) Henderick Ruijsch, j.m. geb. Utrecht, V. X Josepha Sara Henrietta Reuft, j. d. geb. Utrecht won. Reenen.