De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

145 146 Apolonia Prins. Ook deze doopacte is ten Gemeente archieve niet te vinden, zelfs komt in het daar berustende register tusschen 17 Juli en 18 Augustus niet één doop voor, terwijl in het copieboek doopsels zijn aangeteekend op 26, 28 en 29 Juli, 3, 4, 8, 9 en 15 Augustus, de laatste aanteekening is de gezochte, t. w.: ? ??Georgius Durt en Dorothea Versiji'e, [kind] Joannes, [meter] Apollonia Versijde.' Evenzoo komt de in het doopregister op het Gemeente­ archief ontbrekende doopacte van Johannes Alardus Diert, geboren Vrijdag 6 October 1679 om 5 uren 's morgens en 's avonds gedoopt door Hermanus Visch, priester der Sociëteit Jesu, naar Mr. Joris' meergenoemden schoonvader en zijnen oom Alard Ooms (getrouwd met Hillegond van Waelsdorp), in het copieboek op dien datum voor, u.1. in dezer voege: ??Georgius Durt en Theodora Verseyde [kind] Joannes Alardus, [meter en peter] Hildegonda van Waelsdorp en Johannes Verseyde.' Het ontbreken van acten in het doopregister der Leeuwenstraatsche kerk op het Gemeente-Archief is dus allerminst een bewijs, dat de doop in die kerk niet heeft plaats gehad. Een enkel woord over Nederland's Adelsboek, door W. J. J. C. BlJLEVELD. Het gebeurt nog al eens, dat mijne medeleden mij schriftelijk of mondeling ter verantwoording roepen over opgaven, voorkomend in bovengenoemd werk. Dikwijls moet ik den vrager dan verwijzen naar een mijner mederedacteuren en het is daarom, dat ik het nuttig vond eens in het Maandblad op te geven de door mij in de alphabetische serie bewerkte genealo­ gieën, benevens degene die thans voor jaargang 1915 bij mij in bewerking zijn. Het zijn: Alernans, van Alphen, van Aylva, den Beer Poortu gael, de Beliefroid, Berg, de Beyer (Saksen), de Boer, van den Bogaerde, du Bois de Ferrières, van Bommel, van Borssele, Bourcourd, van Brakell, van Bronkhorst, van Burmania, van Cammingha, Dedel, van Gronsfeld Diepenbroick, van Dongen, van Dopff, Elout, Elsevier, Fabricius, van Foreest, van Fridagh, Gevaerts, Girard de Mieiet, Goldberg, Goll van Franckenstein, Groeninx, van Grotenhuis, van Haersolte, van Hall, van Ham broick, van Ihye Hannes, van Haren, Hartsen, van Heeckeren, van Hees, von Heiden, van Heilmann, von Helbig, van Hemert van Dingshof, Hoeufft, van Hoevell en van Hovell, van Hogendorp, van Hompesch Bürich, Hooft,' Hope, Snouck Hurgronje, Huyssen van Katten dyke, van lmhoff, van Inn- und Kniphausen, Just de la Paisières, van Andringa de Kempenaer, van Knobels dorff, Kraycnhoff, van Kretschmar, Lampsins, Lauta van Aysma, van Leyden, van Limburg Stirum, van Lookhorst, van Loon, van Lynden, Bethaan Macaré, Martini, van Massow, de Mauregnault, May, van der Meer, van Merlen, de Mey, van der Mieden, de Milly, Mulert, Munter, Nepveu, von Jseukirchen gend. Nyven heim, van Nispen, Ortt en van der Lely van Oudewater. Laat mij tevens van deze gelegenheid gebruik maken, om iets te zeggen over de stamreeksen in onzen arbeid. Als Redactie hebben wij geene termen gevonden om ? de kritiek, die wij in de laatste jaren hebben onder­ vonden, te beantwoorden. Ik wil dit ook niet alleen voor mij zelf wèl doen, doch op een paar punten wensch ik de aandacht te vestigen. Oorspronkelijk hebben wij slechts, zooals bekend is, den état présent van elk geslacht gegeven. Wanneer zich geen onoverkomelijke moeilijkheden in verband met buitenlandsche takken of personen voordoen, kan men zulk een arbeid vrijwel volledig maken. Toen zijn (en m. i. terecht) langzamerhand alle families wederom op­ genomen met vermelding van alle leden, die ooit tot den adel van het Koninkrijk der Nederlanden hebben behoord. Ook dit werk kan, zij het ook met enorme moeite, geduld en kosten compleet of vrijwel compleet worden. Doch tevens zijn toen ook van lieverlede de stamreeksen, zoo goed en kwaad als het ging, opge­ nomen. Ik geloof, dat dit beslist eene fout is geweest. De in latere jaren verschenen uitvoerige en uit bronnen bewerkte geslachtsregisters van verscheidene adellijke geslachten hebben het mogelijk gemaakt enkele stamreeksen daaruit over te nemen, maar verreweg het allergrootste gedeelte van den Nederlandschen Adel mist tot nog toe eene betrouwbare en uitvoerige familie­ geschiedenis, zooals verlangd wordt door de tegen­ woordige critiek. Zijn wij nu geroepen om deze groote leemte aan te vullen, al is het dan gedeeltelijk, en door bronnenstudie deze onvoldoende bewezen stam­ reeksen uit te pluizen en in orde te brengen ? M. i. geenszins. Bovendien is'het ook onmogelijk, hetgeen mij iedereen zal toegeven, die ooit werk heeft gemaakt van de ge­ schiedenis van een oud middeleeuwsch geslacht. Een onderzoek naar behoren ernstig opgevat en uitgewerkt eischt in de meeste gevallen eene studie van jaren. Wij hebben genoeg werk aan een 30-tal geslachten per jaar, voor eiken redacteur, om daarvan den tegen woordigen staat tot in alle deelen nauwkeurig weer te geven, en kunnen het onderzoek naar oorsprong en oudste geschiedenis veilig overlaten aan hen, die tijd, lust en gelegenheid hebben, monographieën over be­ paalde families samen te stellen. Dit mag en kan niet in ons bestek liggen, en mag dan ook niet verlangd worden. Neem als voorbeeld de genealogie der van Heeckeren's, van actueel belang in verband met het artikel in ons Maandblad van 1 Maart j.1. van de hand van ons eerelid Kolonel Wagner. Onaanvechtbaar staat de stam­ reeks van af Jacob van Heeckeren, die in 1420 Ruurlo kocht. Met hem ben ik begonnen, doch heb zooveel mogelijk de stamreeks zijner descendenten vóór 1814 van aanvullingen voorzien. In October j.1. deelde Kolonel Wagner mij het bestaan van het Gemensche charter mede. Zeer interessant, doch m. i. was er geene quaestie van, de oudere generaties op te sporen, afgescheiden van het feit, dat dit gedeelte reeds ter perse was. Het artikel van ons eerelid laat niet den minsten twijfel aan de uitgebreidheid van een eventueel onderzoek, dat ten doel zoude hebben Jacob v. H. te verbinden aan de 12e eeuwsche heeren van dien naam, altijd aan­ genomen , dat deze Jacob, die in 1420 Ruurlo kocht identiek is met den Jacob Lvertsz., voorkomende in het charter van 1392, hetgeen wel waarschijnlijk, doqh onbewezen is.