De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

153 154 Mr. Gerard Cromman, Corn. Fransz. Eversdijk, Johan v. Stapelen de Jonge. Secr.: Mr. Albert Joachimi, Mr. Corn. Brune, Mr. Boudewijn de Witte. 1617‚??1618. Balj.: Michiel van Baarland. Burg.: Cornelis Adriaanse Soetwater, Willem Mertse Driewegen. Schep.: Jan Claesse Bakker, Mathijs Verstraten, Anthony de Witte, Adriaan Stevense Huissen, Dr. Hieronymus Smallegange, Cornelis Frans Eversdijk, Johan van Stapelen de Jonge, Willem Braengendijk, Jan de Jonge, Hieronimus Gruiwart. Secr.: Mr. Albert Joachimi, Mr. Corn. Brune, Mr. Boudewijn de Witte. (Wordt vervolgd.) Het regeeringsgeslacht Goris te Venlo, Zalt-Bommel en Nijmegen, door Jhr. C. PH. L. VAN KINSCHOT. , (Vervolg XXXII, 102). Aanvullingen en verbeteringen op vorenstaande studie Goris en vroegere gegevens. Mdbl. 1910 p. 61, 125 en 1913 p. 355/6. 1910 p. 61. Henricus Goris werd 3 Dec. 1643 met het burgerschap vereerd. Hij was in 1661 en 1662 te Brussel om bij de Hooge Regeering de stadszaken te bevorderen. Zijne kk. werden R. C. gedoopt. Doop¬≠ getuigen bij kind: b. Theodorus Creijarts & Francisca Bordels, c. Andries Bordels & Maria Bordels, d. Christ. van Meijsenborch & Cath. Isabella van Flemmingh. Zij huwde 26 Mei 1703 met Joannes Moons, e. Thomas Bordels & Anna Geertruy da Heyster, f. Theodorus Moeitz & Gertrudis ln de Maen. 6 Jan. 1671 treedt Johan van Hitten op als voogd van het minderjarig kind van wijlen den schepen Hendrik Goris. 1910 p. 125. Anna Gath. van der Heyden vrouw van Wilhelmus Goris was ‚??Gisbertsdr.' Doopgetuigen bij kind: 1. Catharina van der < Heyden en de Kon. Ontv. Gisbert van der Heyden, 2. Gerardus Goris consul en Maria Elisabeth Bex uxor scholtis Bree√ęnsis. 1913 p. 355. I. van den Anvyn = de la Hamaide. 1913 p. 356 II 2. Deze werd geboren te Leiden 28 Aug. 1687, als kandidaat bevestigd te Klaaswaal 8 Juli 1714, te Deventer bev. (beroepen 8 Aug.) 1722, te Amsterdam bev. 8 Mei 1729 en aldaar ongehuwd overleden 8 Febr. 1751. 1913 p. 356 r. 17-11 v.o. Losse gegevens Goris te Venlo: a. Venlo R. C. tr. 15 Juni 1619 Wilhelmus Lenarts en Barbara Gorits. Get. Dyonsis Goritz. b. In 1634 werd de katholieke magistraat van Venlo ontzet en een andere vroedschap ingesteld met Gerard Goris als schout. e. ged. R. O. te Venlo 1 Febr. 1684 Maria Helena dr. van Irederik Gooris & Cath. Draeek. d. te Venlo stierf 23 Juni 1692 Barbara Albers, vrouw van den heer Raad' Gerard Goris. e. Gerardus Goris, schepen te Venlo, ob. 21 Sept. 1694 tr. domicella Helena Chorus, waaruit Johannes Wilhelmus Gerardus Goris, ged. Venlo 18 Febr. 1694, doopget. Wilh. Iheod. Chorus, pastoor te Wachtendonk. 1913 p. 359. r. 1‚??6 v. b. Goris wordt ook als patroniem gedacht van (Mi)choris of (Mi)goris. 1913 p. 359 r. 12 v. b. en 1914 p. 10. Niettegenstaande de vele gegevens schijnt Heleke (Heyltje) Trip toch niet in 1575 maar in 1567 te zijn geboren ten¬≠ minste in een acte van 11 Maart 1645, Civ. en Crim. Signaat van Zalt-Bommel wordt als haar leeftijd opgegeven: ‚??oud 78 Jaren'. Het jaartal 1567, enkele malen nevens 1575 opgegeven, zou dan juist zijn al zegt het Ms. Trip anders. (Noot 2 Ms. Irip.). Hoewel den sterfdatum niet' benaderend kan nog worden medegedeeld dat Heleke in de acte van het bovengenoemde Signaat d.d. 27 Febr 1647 als overleden wordt aangeduid. 1913 p. 362 III c. Dr. Evert Poictau = Poitou was ook rentmeester van Mari√ęnweert. Het huwelijk in 1613 (trouwboek Z.B.) geeft gereedelijk aanleiding om het huwelijk harer ouders (II a 1913 p. 359) te stellen op 1600 en niet op ‚??1600 of 1604'. Mombers der onmondige kk. waren 6 Oct. 1648 (procuratieboek Arnhem 1644-1650) Gerrit & Johan Goris t. w. hare broeders III e & III f p. 362 & 363 jaarg. 1913. 1913 p. 362 III e. Uit de omschrijving blijkt dat hij ‚??pre¬≠ dikant' is geweest ‚?? dit schijnt echter aan twijfel onderhevig. ' 1914 p. 8 Y k. Civiel en Crimineel Signaat Bommel 1732‚??1739, fol. 61 d.d. 30 Dec. 1733: Geertruyd Goris wed. van Adriaan van Essen als eenigste overgeblevene en nog in leven zijnde van de kin¬≠ deren van Leonard Goris in leven schepen en raad dezer stad en Johanna van Doyeweerd echtelieden (IV d 1914 p. 4). Hieruit volgt dat Yb en Yc (1914 p. 6) dus v√≥√≥r dien datum zijn overleden, 'VA, stierf dus later. 1914 p. 8 & 9. Yn en Vlo. Civ. en Crim. Signaat Z.B. fol. 168 d.d. ,1 Maart 1748: Juffr. Hendrina Visscher wed. Johan Goris procureur alhier, groot¬≠ moeder en voogdess e over de twee onmondige kinderen bij wijlen Ds. Theodorus Petrus Elsnerus, predikant te Wageningen en haere dochter Maria Goris, in leven echtelieden, nagelaten. De sterfdata vallen dus v√≥√≥r 1 Maart 1748. 1914 p. 9, noot 1. ‚??YTg' (zetfout) moet zijn nYlq' waarbij het ‚???'' gehandhaafd blijft. Tusschen ‚??Smit' en ‚??en' voegen ‚??Lena'. 1914 p. 9. Kk. van Yn t.w. VIj ‚?? VIq, al of niet vermeerderd met noot 1. Civ. en Crim. Signaat Z.B., 1728‚??1731, fol. 153 v. Maria Florentina Goris eenige dochter van den procureur Johan Goris en Hendrina Visser. Waar er minstens 4 dochters waren, dient ‚??eenige' hier opgevat te worden als ‚??eenige nog overgeblevene'. Dit bevestigt dus het jong overlijden van Ylk en VIn en doet tevens zien dat VI q, blijkbaar