De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

‚?Ę185 186 ged. 8 Febr. 1799, comrnissionnair te Amsterdam op de Singel N¬į 16, ongeh. overl. aldaar 23 April 1858. 6. Henriette Ambrosia Thuret, geb. Amsterdam .27 Mei, ged. 13 Juni 1800, overl. aldaar 22 Febr. ' en begr. 25 Febr. 1803. 7. Een kind, geb. Amsterdam 24 Febr. 1802, begr. aldaar 26 Maart 1802. 8. Isaac Pool Ihuret, geb. Amsterdam 2 Sept., ged. 29 Sept. 1803, overl. Amsterdam 4 Mei, begr. 11 Mei 1804. 9. Een kind, begr. Amsterdam 31 Dec. 1806. (Wordt vervolgd.) De stamreeksen der geslachten van Isendoorn a Blois en van Breugel in Nederland's Adelsboek. door W. WIJNAENDTS VAN RESANDT. De opmerking door ons geacht medelid Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland gemaakt in den aanhef van zijn artikel over het geslacht Diert., voorkomende in nummer 5 van den loopenden jaarg. van dit Maandblad, ongeveer hierop neerkomende, dat een uitgestorven fa¬≠ milie niet in staat is, zich te verdedigen, indien eene beschuldiging wordt geuit tegen de juistheid van haar stamreeks, doet mij de noodzakelijkheid inzien pm op te komen tegen den aanval, welke de eerste der in hoofde d√©zes genoemde families ten opzichte harer af¬≠ stamming moest ondervinden van den heer D. G. van Epen in het door hem geredigeerde Maandblad ‚??De Wapenheraut', jaarg. 1914, blz. 182. Te dezer plaatse toch schrijft genoemde redacteur in zijne bespraking over de 3 laatste jaargangen van Nederland's Adelsboek letterlijk: ‚??Van Isendoorn a Blois. De redactie dient ons hier een genealogische ratjetoe op, die een nuchter denkend mensch zwaar op de maag moet liggen'. Men vraagt zich ‚??. terloops gezegd ‚?? af, waarom de kritiek op deze jaarboekjes in een dergelijk over¬≠ spannen toon is gepubliceerd. Doch ter zake, onderge teekende, als samensteller van het artikel van Isendoorn a Blois in jaarg. 1914 van Nederland's Adelsboek, kan hierbij de verzekering geven, dat de geheele stamreeks is opgebouwd uit tal van leenacten afkomstig van het voormalig Leenhof van Gelderland en uit tal van charters afkomstig van de voormalige Rekenkamer van Gelderland, welke alle in originali berusten op het Rijksarchief te Arnhem en welke door den heer van Epen, evenals door ieder ander, zonder eenige moeite ter plaatse kunnen worden ingezien. Bovendien was deze aanval geheel onnoodig en van onpas, omdat over de afstamming van het geslacht van Isendoorn twee z√©√©r gedocumenteerde artikelen verschenen waren, resp. van de hand van den heer Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland en van die van den kolonel J. D. Wagner, welke terug te vinden zijn in jaarg. 1909 van dit Maandblad, kolom 14‚??16 en kolom 82‚??85. Eene be¬≠ studeering van het daar gepubliceerde had kunnen doen zien, dat in het Adelsboek 1914 hetzelfde werd medegedeeld als in dit Maandblad reeds bewezen was. Hetgeen √©√©n mijner mederedacteuren in dit Maandblad, kolom 145 e. v. van dezeu jaargang te berde brengt, kan ik geheel onderschrijven, behoudens de toevoeging, dat ik v√≥√≥r. mijn persoon tijd en gelegenheid bezit ‚?? ambteloos zijnde ‚?Ę‚?? om de stamreeksen van de meeste der door mij te bewerken artikelen aan 'een meer of minder diepgaand archiefonderzoek te onderwerpen. Het bevreemdt mij dan ook alleen maar, dat van hetgeen na onderzoek nieuw gevonden wordt en in de Adelsboekjes gepubliceerd is, zoo weinig notitie wordt genomen, dan wel dat dit, blijkens hooger bedoelde kri¬≠ tiek, een niet van pas zijnde opmerking ontlokt. Als enkel voorbeeld wil ik noemen de afstamming der familie van Breugel. Het was tot dusverre onbekend ‚?? nadat de vroeger aangenomen afstamming valsch gebleken was te zijn ‚?? wie de voorouders waren van den Gerard Tielman Franszn., geboren in 1595, met wien deze genealogie tot voor kort aanving. Ten behoeve van dit artikel heb ik dan ook een speciaal archief¬≠ onderzoek ingesteld en een 80-tal Bossche schepen¬≠ registers doorgewerkt, met resultaat, dat in jaargang 1912 de stamreeks 3 generaties h√≥√≥ger opgevoerd kon worden. En de appreciatie? In meerbedoelde kritiek schrijft de heer van Epen: ‚??van Breugel. Wij vragen beivijs (generatie) I‚??III.' Het antwoord kan natuurlijk kort zijn: die generaties blijken uit tal van Bossche schepen acten. Het gaat niet aan, die acten in den stamreeks in het Adelsboekje stuk voor stuk te vermelden, de regesten dier met veel moeite, tijd en kosten vermelde acten berusten in mijn archief. Bovendien had deze vraag van den redacteur van ‚??De Wapenheraut' als onnoodig achterwege kunnen blijven, indien door hem geraadpleegd ware het voorkomende op blz. 411 van het verleden jaar verschenen werk van Jhr. Mr. A. F. O. van Sasse van IJss√©lt: ‚??De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, IIe deel', waarin hij bevestiging had gevonden van den in jaarg. 1912 van Nederland's Adelsboek gegeven stamreeks van Breugel. De mededeelingen van den heer van Sasse van IJsselt ‚?? die de echtgenoote van sub III niet noemt ‚?? maken het zelfs mogelijk den naam der vrouw van sub II alsnog in dien stamreeks in te vullen. (Zie de noot op blz. 411 van genoemd werk.) En zoo zouden er tal van opmerkingen te maken zijn, ten betooge hiervan, dat appreciatie van het na archiefonderzoek nieuw gevondene en in de Adelsboekjes gepubliceerde, dikwijls uitblijft en dat daarentegen insinuaties en tegenstand het loon voor onzen arbeid is. Trouwboeken van de gereformeerde kerk te Venlo, medegedeeld door P. F. W. VAN ROMONDT. (Vervol g XXXII, 138). 1740 10 Juli (24 Juli). Ernst Lodewijck Aling,j.m. geb. Tiel, L. X Jacoba Isabella Thoma, j.d. v. Venio. 1740 14 Aug. (28 Aug.). Wilhelm Henrick baron van Meede, geb. Issum, wed. Eva Catharina van Boor, L. X Helena Otto, j.d. v. Lillo. 1740 4 Sept. (18 Maart. 1742) Jan Willem Bachman, wed. Anna Elisabet Wiers,, geb. te Duijsburg X Cornelia van der Spijck, wed. Frans Jacob Bowiers,