De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

181 182 Nederlanden. De Moeder Mevrouw Maria Angéles Hugenin gebooren Herlni. Den 3en Juni Is in de kerk begraaven wijlen Graalus Bouffaer, sloeproeijer en lijkebidder, het beste doodkleed gebruijkt. Den 7en Augustus Is in- de kerk begraaven wijlen Juffrouw Jacoba Johanna Keetelaar, weduwe van Adolph Fredrik Groneman. Het beste doodkleed gebruijkt. - Den 24 ?n Augustus Is in de kerk begraaven een kind waar van vader is de Heer J. C. Marty, Lieutenant in het Regiment Zwitsers van den Generaal Major Stockart de Neuforn. De móeder Mevrouw Margaretha Pitcarne. Den 6en September Is een kind in de kerk begraaven genaamt Catharina Louisa waar van vader is de Heer Oapitein Georg Michel Bazin, de moeder Maria Mag dalena Siockaert de Neuforn. Den len-October Is in de kerk begraaven een kind genaamt Mary Madelaine Graham, dogter van GD. Graham,. Majoor in Eügelsche dienst en van Mevrouw M. M. Graham gebooren Huijghens de jenatsch. Den 7en November Is in de kerk begraaven wijlen Catharina Keunen weduwe Heymans, Moeder van het Gereformeerde Armhuys. Het besc e doodkleed gebruijkt. 1790. Den 16en Maart Is in de kelder van de kerk bijgezet wijlen de Heer J. Koen, Captein en Onder Major. Het beste doodkleed gebruijkt- en drie poosen geluid: Den 3en April Is in de kerk begraaven een 'eerstge booren, zijnde een dogtertje, waarvan vader is de Heer Oapitein Abraham Willem Constantinus Keijser, de moeder - Mèvronw Renriette PhïlipinerDabenis.-' Den 27e.n April Is in de kerk begraaven wijlen de Heer Christiaan' Both, Secretaris onder het Regiment Zwitsers van den Generaal Major Stockaer de Neuforn. Het beste doodkleed gebruijkt. Dén 7en October Is in de kelder van de kerk bijgezet wijlen de Wel Edele' Gestrenge Heer en Mr. Wolterus Meijer ?, Commis van 'sLands Magazijnen binnen deeze stad. Oud 62 jaaren en 10 maanden. Het beste doodkleed gebruijkt en op den dag van de begraavenisse drie uuren geluid. Den 15on: October Is in de kerk begraaven wijlen de Heer Jan Fenema, Lieutenant in 't 2de Battaillon van den Lieutenant Generaal Baron van Monster. Geboortig van Utrecht. Het beste doodkleed gebruijkt. Den 24en December Is in de kerk begraaven wijlen de Heer Alex. Claveroli, Chirurgijn Major van het lst0 Batt. 2de Regiment Orange Nassau. Het beste doodkleed gebruijkt en drie poosen geluijd. , 1791. Den 22en Januari Is in de kelder van de kerk bijgezet wijlen de Heer Jacob Jan in de Betou, Oapitein van een Compie onder het lsto Batt. van den Collonel Graave van Dam. Het beste doodkleed gebruijkt. Den 24st9n Februari Is in de kerk begraaven Mevrouw A. F. Vonck weduwe van wijlen de Heer J. J. in de Betouw in leven Oapitein ten dienste deeser Lande. Het beste doodkleed gebruijkt. Den 7en Maart Is in de kerk begraaven wijlen de Heer J. T. Hüguenin, Premier Lieutenant in het Corps Ar­ tilleristen ten dienste deeser Lande. Het beste doodkleed gebruijkt. . - Den 18en Maart Is in de kerk begraaven een kind genaamt Margaretha Elizabeth waarvan vader is de Heer J. H. G. V. Toenges, Lieutenant van de Artillerie, de moeder Mevrouw Anna Elizabeth Stal. Den 6e!1 April Is in de kelder van de kerk bijgezet wijlen de Hoog Wel Geboorene Freule Jacoba Amelia van Posern. Het beste doodkleed gebruijkt en drie poosen geluijd. Den 30en Juni Is in de kelder van de kerk bijgezet wijlen de Heer EL. Pallardy, Lieutenanf-Generaal ten dienste deeser Lande, mitsgaaders Commandant van het fort St. Michiel etc. Het beste doodkleed gebruijkt en drie poosen geluijd. Den 22en Juli Is in de kelder van de kerk bijgezet wijlen de Heer Jacob Schmid, Capitein Lieutenant in het Regiment Zwitsers van den Generaal Major Stockaer de Neuforn. Het beste doodkleed gebruijkt en drie poosen geluijd. Den 17en Augustus Is in de kerk begraaven een eerst gebooren kind waarvan vader is de Heer J. C. Marty, Oapt. onder het Regiment Zwitsers van den Generaal Major Stockaer de Neuforn. De Moeder Mevrouw Mar­ garetha Pitcarne. Den 10en September Is in de kerk begraaven een kind van de Heer Oapitein Paravicini de Capelli, genaamt Louis Charles Paravicini de Capelli, oud tien maandeD. Den 12en September Is in de kerk begraaven wijlen Mevrouw Anna Catharina van Raaften, weduwe van Raugwitz. Het beste doodkleed gebruijkt. Den 17en September Is in de kerk begraaven wijlen ,de HeeraOyerste L^F-_.van.jGersteyn. .Het,.beste dood­ kleed gebruijkt. Den 19en September Is in de kelder van de kerk bij­ gezet wijlen de Heer Lodewijck de Bosiëres, Lt. Coll. van 't Eerste Batt. 2de Regiment Oranje Nassau. Geboo­ ren den 8en Maart 1718. Het beste doodkleed gebruijkt. Den 21en October Is in de kerk begraaven wijlen de Heer Alexander Pitcarne, geweesen Predikant van het genaturaliseerde Schotse Regiment van' den Generaal Major Bentink. Oud 82 jaaren. Het beste doodkleed ge­ bruijkt. Den 19en November Is in de eerste kelder van de kerk bijgezet wijlen den Wel Eerwaarde en Zeer Ge­ leerde Heer Willem van Druten, Predikant van dees e Gemeente. Het beste doodkleed gebruijkt en drie poosen geluijd. 1792. ' Den 20en Januari Is in de kelder van de kerk bijgezet een kind genaamt Wilhelmus Gysbertis Caarl, gestorven den 18en Januari oud 2 jaar en 8 maanden, waarvan vader is de Heer Fransiscus Jozephus Martinus D'amerie (Daumerie), de moeder Mevrouw Elizabeth Gualtheri. Den 27en Januari Is in de helder van de kerk bijgezet wijlen de Heer Anthony Jan Gallé, oud 25 jaaren en circa 8 maanden. Gebooren op het fort en kasteel D'El mina in Nederlands Africa, overleden den 25en Januari. Het beste doodkleed gebruijkt en drie poosen geluijd. Den 13en Maart Is in de kelder van de kerk bijgezet wijlen de Heer Iredrieh Blumer [oud 63 jaar] Chirurgijn Major in het Regiment Zwitsers van den Heer Generaal Major Stockar de Neuforn, overleeden den 10en Maart. Het beste doodkleed gebruijkt en drie poosen geluijd.