De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

189 190 -TI. Hendrik Bögel, ontvanger van 's Landspenningen, getrouwd met Maria Magdalena Sinte Bruyels van Benthem, waarvan verscheijde kinderen. Zonen: 1. Johan Bögel, geb. . . ., getr. 1695 met Jacoba van Halten (zie III). 2. Frederik Bögel, geb. 1653. 3. Willem Fredrik Bögel, geb. 1657. é.Marten Bögel, geb. 1662. 5. Ernst Bögel, geb. 1678 getrouwt met Ida Sonneke. Dochter: 6. Maria Magdalena, geb. 1649, getr. met Oeorgius TJder, waarvan men ons wapen met dat van Uder op een Glas vindt 1680. Waarvan den oudsten Zoon is: III. Johan Bögel, geb. ... en getrouwt 27 Junij 1695 met- Jacoba van Halten, dogter van den Heer van Hotten Bailluw van Brakel waarvan twee kinderen. Een Dogter en Zoon. Dogter: Hendrika Bögel. ? Zoon: Jan Hendrik Bögel geb. 28 Aug. 1708 ge­ trouwt 1725 met Susanna Spoors. Oudste en Eenigste Zoon: IV. Jan Hendrik Bögel geb. 28 Aug. 1708 geweest Drost der Hoogheijt Wisch en getrouwt met Susanna Maria Spoors ?? Dogter van den Heer Johan Adolph Spoors, Burgermeester, der Stadt Borg, getrouwt geweest met Maria Nering Dogter van Johan Arnold Nering, a. 1659 Over Insigneür te Berlin en Opper Bouw Directorvan Zijn Kurvorstelijke Doorlugtigheyd van Brandenburg, van welke J. H. Bögel en S. M. Spoor zijn de navolgende kinderen geboren als: Zonen: 1. Coenrad Laurens Nering Bögel, geb. 1730, getrouwt met Maria Jacoba Kraij vanger. 2. Johan Arnold Nering Bögel, geb. 1737 en getr. met JufïX Stander. 3. Everhart Josinus Nering Bögel, geb. 1739. 4. Carl Nering Bögel, geb. 1746, getrouwt met Susanna Maria Nepveu. Dochters: 5. Susanna Maria Bögel, geb. 1726, overl. 6. Anna Elizabet Bögel, geb. 1728, getr. met G. J. Frentz. 1. Maria Jacoba Bögel, geb. 1734. 5. Maria Jacoba Bögel, geb. 1735, getr. met Aberson. d.Alelta Susanna Bögel, geb. 1740, getr. met L. Michgorius. 10. Henrietta Bögel, geb. 1744, getr. met den Heer Mutzelius en tweede Huwelijk met d. Hr- Beijnsdorv. Alle aanvullingen en verbeteringen van bovenstaande aanteekeningen Bögel benevens genealogische en heral­ dische bijzonderheden betreffende de aanverwante ge­ slachten Gies, Ste Bruyels (van Benthem), van Hat ten, Spoor(s) e. a. zullen door mij in dank worden ontvangen. Wassenaar. O. E. W. NERING B?GEL. als zoon van Thomas Backer en Jacoba Verhagen. Waar­ schijnlijk is ook een zoon van het eerste echtpaar: Engel­ bert Cöster, rentmeester op het Genniperhuis, huwt 23 November 1732 te Gennip met Theodora (Dorothea) Ju-~ liana von Rodenberg, dochter van Justinus v. R., bur­ gemeester van Rees, en wede van Richter Bachman. Beiden leven nog in 1750. Een broeder van Engelbert was Johan Hendrik Cöster, predikant te Lobith (zie kol. 127) die huwt (waarschijnlijk + 1735) met Helena Christina v. Rodenberg weduwe van Adriaan Warner Lindenberg, uit welk huwelijk Engelbert Laurens Cöster, geboren 11 Mei 1736, + 1765 ??ontvanger van de koninklijke Prui­ sische tollen en licenten geheven op de Maas te Genne perhuys.' Helena Christina v. Rodenberg is zuster van Theodora Juliana en sterft in 1762. Gaarne vernam ik bijzonderheden over deze familie v. Rodenberg, in de eerste plaats de beide ouders van Helena Christina, haar doop en huwelijk der ouders. Bovenstaande aanteekeningen zijn afkomstig-uit fami­ liepapieren van de de Man's n.m. aanteekeningen van MR Engelbert de Man, secretaris van het kwartier v. Nij­ megen enz., die gehuwd was met Maria Theodora Lin­ denberg , dochter van Adriaan Warner en H. Ch. v. Ro­ denberg en dus halve zuster van Engelbert Laurens Cöster. Cöste r (XXXIII, 127). Engelbert Cöster, burgemees­ ter van Cranenburg was gehuwd met Maria Frije, waaruit een dochter Susanna Maria gehuwd met Beynier Backer, dr in de rechten te Nijmegen, geboren 2 December 1694 Tilburg. J. P, DE MAN. Gerlagh??Boxel. Petrohella Maria Cornelia Gerlagh', (geh. met Kapt. Johan George August Andreas Frens dorff) geb. Breda 1774, overl. Hoeven (N. B.) 14 Januari 1864, was de dochter van Willem Daniël Gerlagh en Cornelia Ida Adriana Boxel. Wat is meer bekend van deze personen en van hunne 'geslachten ?'Welke zijn de wapens dezer familiën Gerlagh en Boxel?'In verschil­ lendetijdschriften (hoofdzakelijk de Wapenheraut) vondik : van den'naam Gerlagh: Louis Gerlagh, overl. 21 Aug. 1729, Schepen te Mid­ delburg, Bewindhebber W. I. Comp. aldaar, huwde Agaiha Six, dr. van Jan Six en Maria Denijs. Hieruit: 1. Henricus Johannes Gerlagh, huwde Amarantha Dou-. bleth, - 2. Petrus Jacobus Gerlagh, . 3. Johanna Geertruid Gerlagh, huwde Johannes van Steelant, 4. Maria Susanna Gerlagh, geb. Oct.- 1709, huwde 1° Mr. David Radaeus, 2° Mr. Daniël Beukelaer. van den naam Boxel: I. Andries Boxel, Vaandrig te 's-Gravenhage, van wien een kind aldaar overleed 20 Apr. 1739. II. Maria Boxel, echtgen. van Sr. Joris Houckgeest, welk echtpaar op 4 Febr. 1764 te 's-Gravenhage een kind ten doop houdt. III. Sr. Daniël Boxel, Fiscael over des Koninckx vloot van Deenmarcken, is 29 Maart 1776 getuige bij den doop van een kind van het evengenoemde echtpaar.' IV en V. Johannes Boxel en Hugo Boxel, beiden Gorcum Batavus, beiden 18 Dec. 1670 J. Cand. te Harderwijk. VI. Maria Cornelia Boxel (vgl. de voornamen met die van Petronella Maria Cornelia Gerlagh) was de echt genoote van Mr. Johan Louis van de Poel, hun dochter Agaiha Louisa van de Poel, geb. 1795, huwde 9 Oct. 1810 te 's-Gravenhage met Adrianus van Diemen.