De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

191 192 VII. Oeorge Boxel was 1668 en 1671 Capitein (in Staten dienst?) te Brielle. 's-Gravenhage. G. F. E. GONGGRIJP. Kjierulff (XXXIII, 159, 160.) Tot aanvulling van het meegedeelde over dit geslacht kan dienen, dat Casper Christiaan Kjierulff, zich schrijvende Kierulff, als kapi­ tein inspecteur der lste klasse bij de Militaire Admini­ stratie, in den ouderdom van 52 jaren, den 23 Augustus 1823 te Soerabaya overleden is, blijkens eene aankon­ diging zijner weduwe in de Bataviasche Courant van 6 September 1823. â?? Hij heeft blijkbaar geene kinderen nagelaten. Zijne zuster Johanna Catharina overleed, on­ gehuwd , oud 57 jaren, te Haarlem den 24 Maart 1835, â?? zijne oudste zuster Emerentia Wilhelmina stierf, even­ eens ongehuwd, te Dordrecht den 29 April 1842, ten huize van Jhr. de Court van Valkenswaard. In Nederland schijnt de familie Kierulff te zijn uit­ gestorven , â?? in het buitenland heeft dit geslacht daar­ entege n in de 19e eeuw een breede rij van beroemde mannen opgeleverd. Ik herinner hier slechts aan Halfdan Kjerulff, den bekenden Noorschen componist, voor wien ih 1875 te Christiania een standbeeld werd opgericht, â?? voorts de hoogleeraren Chr. Th. Kierulff (1823â??1874) én Theodor Kierulff (1825â??1888), waarvan portretten en levensbeschrijvingen te vinden zijn in: Det kongelige Fredriks Universitet, Kristiania 1811â??1911. Festskrift. vol. II pag. 170-171, 527â??529. Ook verdienen nog vermeld te worden Ole Andreas Kierulff (1743â??1822).vice-admiraal in Deenschen dienst, gehuwd met Anne Basch, â?? en Johan Friedrich Kie­ rulff (1807â??1894) hoogleeraar in de rechten te Rostock, overleden te Lübeck 17 Juli 1894. Zie voorts: Personalhistorisk Tidsskrif 11. pag. 302 v.v. Groningen. C. H. VAN FENEMA. Nelis. Hendrik Johan Nelis (huwde Batavia tusschen 1820 en 1828 Henrietta Thierbach) moet vóór of om­ streeks 1800 te Utrecht (stad of provincie) geboren zijn. Wie kan mij meer omtrent hem en zijn geslacht mede deelen? Houdt hij verband met het regeeringsgeslacht van dien naam te Maassluis ? Waaruit o. a.: I. Leendert Nelis, huwde Anna Gijsberts. Hieruit: II. Maarten Nelis, Burgemeester, Convooimeester en Penningmeester te Maassluis, huwde Maria Cleyen burg. Hieruit: III. Margaretha Nelis, geb. Maassluis 29 Jan. 1652, overl. Amsterd. 28 Mrt. 1705, huwde 1° Maassluis 26 Febr. 1668 Dr. Iheodorus Beels, 2° Amsterd. 3 Mrt 1682 Casparus Commelin. (Elias, Vroedschap van Amst. II 570 en 951). Hoe is het wapen dezer familie ? 's-Gravenhage. G. F. E. GONGGRIJP. Stinstra. Joost Binia Stinstra te Dockum had bij zijne echtgenoote Antie Hendricks o. a. de volgende kinderen: 1. Boeleflce Stinstra, Regentes van het weeshuis te Har- lingen, huwde te Dockum in 1659 Harmen Thomas Gonggryp, Contrarolleur bij het Admiraliteitscollege te . Harlingen, enz. _ ' 2. Catharina Stinstra, huwde te Dockum 18 April 1669 Dr. jur. Scipio Halbertsma, Advocaat voor .den Hove van Friesland, enz. Voert dit geslacht Stinstra, waarvan vermoedelijk ook leden zich via Harlingen te Amsterdam vestigden (Wil­ lem Stinstra, geb. te Harlingen 1741, mennoniet, was met Johann Goll van Franckenstein, firmant van 't huis Goll en C° in 1778, huwde ald. 15 Dec. 1766 Cecilia de Clercq) wier nakomelingschap vermaagschapt is met Amsterdamsche familiën (o. a. n. f. met de van Eeghen's, de Huydecopers) hetzelfde wapen als het bekende adel­ lijke , door de Haan Hettema en van Halmael beschre­ ven geslacht Stenstera of Stinstra, t. w. in rood drie zil­ veren rozen (al dan niet gedeeld met den Frieschen adelaar) ? 's-Gravenhage. G. F. E. GONGGRIJP. Tristram (XXXIII, 95). Petronella Tristram X Pieter Baélde is volgens de in mijn bezit zijnde, in vrouwelijke linie uitgewerkte, genealogie Vockestaert niet de dochter van Joris X M. C. Vockestaert. Dit echtpaar had tot kinderen: 1. Nicolaas T. X Catarina Overdaegen, waaruit Maria T. X Matthijs Offer. 2. Abraham T. X Catharina Daams, waaruit Maria T. 1° X Mr. Jan de Heijde X 2° Nicolaas van der Beeck. 3. Petronella T. X Dr. Lamberius van der Linden. Welt. B. v. T. P. Wrede (de). (XXXIII, 95). â??Catalogus der archieven â??van het Groote (vroeger Heilige Geesten-) en Voorster â??Gasthuis te Deventer' door Mr. J. I. van Doorninck vermeldt: n°. 327 â?? 5 Jan. 1437 Arent die Wrede X Alijt verkoopen hun deel in het erve Spigbrug bij het Kerspel Wije, buurtschap Tongeren. Jacob de Wrede, schepen, zegelt 1482, 83 en 89. Lubbert de Wrede, schepen, zegelt 1505 en 1506. Melchior de Wrede, keurnoot en gerigtsman zegelt 1592. Deventer. Liber renunciationum. - Johan die Wrede X Griete vermeld 21 Nov. 1540 fol. 21) en 5 Maart 1542 (fol. 63), zij als weduwe 30 Sept, 1564 (fol. 26P). 1549: Courth die Wrede X Mechtelt vermeld (fol. 26). 1551 Januari: Griethe die Wrede weduwe Johan die Wrede met Goerth die Wrede haar zoon, verkoopen Hen rick Tymmerman hun huis opten Schilth. (fol. 85). 1556 3G Maart: Cordt die Wrede X Mechtelt verkoo­ pen Frans Wintkens en zijne erfgenamen eene jaarrente uit hun huis in de Bisschopstraat (fol. 324v). Uit het huwelijk van Melchior de Wrede en Elisabeth van Spuelde wérden te Zwolle de navolgende kinderen gedoopt: 1. Elsebe op 28 Jan. 1584. 2. Catrina op 3 Maart 1586. 3. Gerrijdt op 31 Aug. 1587. . 4. Johan op 25 Maart 1589. 's-Gr. v. R. INHOUD 1915, N° 6. Bestuursberichten. â?? 35B'e Algemeene Vergadering van het Genoot­ schap. â?? De eerste vier generatiën van het geslacht van Pallandt, door Jhr. Mr. W. A Beelaerts van Blokland. â?? De afstamming der jongere Gockinga's uit het oude geslacht van dien naam, door Mr. J. H. de Vries (met plaat). â?? Van Hogendorp, door J. D. Wagner. â?? Protestantsche Doodregisters van Venlo, door Ph. F. W. van Bomondt (slot). â?? Kwartierstaten van Delftsche Vroedschappen verzameld door Mr. W. van â?¢ der Lely, medegedeeld door Mr. L. G. N. Bouricius, archivaris der gemeente Delft (vervolg). â?? Vragen en antwoorden: Biesmanâ??Colom, Bögel, Cóster, Gerlaghâ??Boxel, Kjierulff, Nelis, Stinstra, Tristram, Wrede (de).