De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch - heraldisch Genootschap: ‚??De Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelijks e n wordt alleen aan d e Leden van he t Genootschap gezonden. Bij¬≠ dragen, correspondentie betredende d e redactie van he t Maandblad, opgaven va n adresveran¬≠ dering, gelieve men te richten to t den redacteur, Mr. TH. R . VALCK LUCASSEN, Bemadenlwut 4, 's-Gra ven hage. Contributien enz. aan den penningmeester, B. VAN HAERSMA BUMA, Kneuterdijk 12‚??14, 's-Graven√ŹMge. De jaarlijksehe contributie bedraagt ∆? 7 50. Leden te 's-Gravenhage, di e de wekehjksche portefeuille ontvangen, betalen hiervoor ∆?2.50 per jaar. V Brieven, aanvragen enz. , betreffende he t Ge ¬≠ nootschap te richten to t den secretaris, Mr. TH. R . VALCK LUCASSEN, e n die betreffende de Bibliotheek, opmerkingen i n zake d e verzending e n aanvragen om exemplaren va n vroeger verschenen Maand¬≠ bladen tot den bibliothecaris, W. baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, beiden Heerengracht 62, 's-Gravenhage. De redactie va n he t Maandblad wijst e r nadrukkelijk op , da t zi j niet aansprakelijk is voor d e - strekking o f de n inhoud de r onderteekende stukken. N'. 7/8 . XXXIII6 Jaargang. Juli‚??Augustus 1915. Bij dit nummer wordt een plaat verzonden, behoorende bij he t artikel: Een kindertestament va n voor drie honderd jaar. BESTUURSBERICHTEN . Voor d e Bibliotheek. De volgende geschenken voor d e Bibliotheek werden door on s in dank ontvangen: Jhr. Mr . A . F . O . va n Sasse va n Ysselt.. Genea¬≠ Dr logie 'van he t Geslacht van Sasse. 's-Hertogenbosch 1915. Me t pin. Gr . 8¬į . (Van den schrijver.) K. Heeringa. Beschrijving van Schiedam. le stuk. Schiedam, voor 1600. Schiedam 1910. Fol. (Van ons oud-lid den Heer W. L . A. O. Boogaard te Weesp.) De Bibliotheek za l ‚?? t e beginnen me t Maandag 6 September a . s. ‚?? ‚?Ę weder iederen Maandag va n 2‚??5 uu r voor d e Leden t e raadplegen zijn. Het muntmeestersgeslacht Wyntgens, doo r PH. F . W . VAN √?OMONDT. De naam Wyntgens is ee n verkleinvorm van den man nelijken e n vrouwelijken voornaam Win, Wine, Wiene, Wyn o f Wyne, no g bespeurbaar i n de n samengestelden vorm Winfried. I n ee n ou d H . S. over he t leven va n Lebuinus o f Liafwin, d e schutspatroon va n Deventer, Angelsax'van geboorte, wordt gezegd, da t Wiinken, Wynken, Wienken o f Wientgen verkleinwoorden zijn van Liafwin (liaf = lief, win = vriend.) De naam komt i n verschillende spelling voor, o . m.: Winiken(s), Wyneken(s), Wynkens, Wynckens, Wynt ghens, Wyntyns, Wyntiens, Wyntgis, Wyntjes. In d e Muntentoren te Deventer vindt me n op ee n in lood gevatte ruit he t wapen va n Bathazar Wyntgens (II. 4 ) vertoonende i n goud ee n roode lelie, terwijl in de: Bijdragen to t de Geschiedenis va n Overijssel, deel III, blz . 21 he t wapen va n Joannes Wyntgens, o p 18 Sept. 1606 geschilderd in het album amicorum van Marcus Gualtherus, al s volgt beschreven wordt: Een schild van goud, beladen me t ee n lelie va n keel, gedekt me t ee n helm, ten helmteeken voerende eene lelie van keel in ee n krans van druiventakken met vruchten in natuurlijke kleur. Dit geslacht telde ta l va n muntmeesters onder zijne leden, zoowel i n mannelijke als vrouwelijke lijn. De munt¬≠ meesters i n de verschillende landschappen e n steden van ons land genealogisch nagaande, komt men tot de merk¬≠ waardige ontdekking, da t zi j elkander veelal naverwant waren, ' t Wa s ee n winstgevend baantje, da t me n zorg¬≠ vuldig i n de familie hield. Tot samenstelling dezer genealogie is gebruik gemaakt van ee n tweetal H. S. geslachtslijsten, berustende i n he t archief de r Vereeniging to t beoefening van Overijsselsch regt e n geschiedenis. He t oudste H. S. , ee n groot blad, hier e n daar onduidelijk, dateert tusschen d e jaren 162 5 (huwelijk Evert Wyntgens is vermeld) en 1642 (huwelijk Lucretia Wyntgens i s niet vermeld). Verder is het tijd¬≠ stip, waarop he t geschreven werd, no g a f te leiden uit he t vermelde bi j Adriaan Mueltgin ‚??yegenwoordich in Itaelyn'. D e jongere genealogie is waarschijnlijk van de hand va n de n Heer Bijsterbosch, uit wiens collectie het dossier afkomstig is. Ons lid, d e Heer H. W . J. Gelinck was zo o vriendelijk, mijne aanteekeningen te vergelijken met genoemd dossier. Bovendien mocht ik van ZEd. no g vele aanteekeningen, voornamelijk ui t Kampen, ont¬≠ vangen. D e generaal-majoor C . P . J . va n Vlierden ha d de welwillendheid he t Arnhemsche schepenarchief n a te gaan e n verschafte mij hoogst belangrijke gegevens daar¬≠ uit. Beide heeren e n no g tal van leden van on s Genoot¬≠ schap, va n wi e ik verschillende gegevens mocht ont¬≠ vangen, betuig ik bi j dezen mijn hartelijken dank. Ik vermoed, da t he t hier behandelde geslacht uitge gestorven is . Door gebrek aa n tijd be n ik to t mijn leedwezen niet in d e gelegenheid eene volledige genealogie t e geven. Zoo is mij o.a . van de Deventersche e n Hoornsche takken