De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

247 248 de volgorde dier kwartierwapens moeielijk op te maken, doch uit eene mededeeling van den predikant te Mid wolde P. J. Kanis, bleek die te zijn als hieronder aan­ gegeven : v. Amelunxen. v. Kniphause v. Halle Uplewert v. Rutenberg Manninga v. Blitterwick v. Culenborg v. Busch Rennenberg Bartenneben v. Ripperda v. Gropelingk v. Braakel v. Budde v. Brinen Hierbij zij aangeteekend, dat voor â??Bartenneben' in de aangehaalde â??Grafschriften' is gesteld â??v. Wartens leben' en dat de volgorde der kwartierwapens mij vrij zonderling voorkomt. Ik heb getracht die kwartieren op te lossen en kwam tot het onderstaande resultaat. Oud-overgrootouders: Folef von Inn- und Knyphausen huwt Hyma Beninga van Uplewert. Willem van Rennenberg huwt Cornelia van Culemborg. Doede Manninga huwt Sophia van Ripperda. Zweder van Brakell huwt Janna van Brienen. Moritz von Amelunxen huwt Sophia van Blitterswijk. N. von Busch huwt N. von Halle. N. von Schwartze huwt N. Bardenneben. N. von Gropelingk huwt N. von Budde. Wigbold van Eeuwsum huwt Beteke van Rasquert. Hendrik von Wylich huwt Anna von Pallandt. Johan van der Does van Noord wijk huwt Anna van Nyenrode. Dirk van Zuylen van de Haer huwt Josina van Draken- burch. Melchior von Fridagh huwt Margaretha von Bodelschwing. Johan van Aldenbockum huwt Almuth Manninga van Oldersum. Caspar von Haren huwt Anna von Langen. Henrich von Schade huwt Anna von Stahl. Overgrootouders: Tido von Inn- und Knyphausen huwt Eva van Rennenberg. Unico Manninga huwt Adelheid van Brakell. Herman von Amelunxen huwt N. von Busch. N. von Schwartze huwt N. von Gropelingk. Wigbold van Eeuwsum huwt Geertruid von Wylich. Jan van der Does van Noordwijk huwt Elisabeth van Zuylen van de Haer. Frans von Fridagh huwt Almuth von Aldenbockum. Herbort von Haren huwt Margaretha von Schade. Grootouders: Willem von Inn- und Knyphausen huwt Hyma Manninga. Conrad (Curt) Sweder von Amelunxen huwt Maria von Schwartze. Caspar van Eeuwsum huwt Anna van der Does van Noordwijk. Haro von Fridagh huwt Elizabeth von Haren. Ouders: Enno Willem von Inn- und Knyphausen huwt Anna Maria von Amelunxen. Willem van EeuwsumhuwtMargarethaBeatavonFridagh. Echtpaar: Oarl Hieronymus von Inn- und Knyphausen huwt Anna van Eeuwsum. Afgezien van de afwijkingen in de spelling (Palant voor Pallandt, Nienroy voor Nyenrode, Bolswin voor Bodelschwing en Freytag voor Fridagh) stemmen de kwartieren overeen met die van de graftombe, behoudens v. Ewsum v'. Freitag v.d.Doesv. Nortwijck v. Haren v. Rasquert v. Oldersum v. Wylich v.Oldenbocum v. Palant v. Bolswin v. Zuylen v. d. Haer v. Schade v. Nienroy v. Langen v.Drakenbuirch v. Stahll. dat, â??.wanneer de bovenstaande oplossing juist isâ??, voor v. Rutenberg moet worden gelezen v. Schwartze. Actief dienende vreemde Officieren van Nederlandsche herkomst, door C. A. VAN WOELDEREN. Het kan misschien voor later van nutzijn, in het â??Maand­ blad' de namen vast te leggen van Nederlanders, die gedurende den tegenwoordigen oorlog als actief Duitsch officier hebben gediend, als zoodanig worden de volgende personen vermeld in een brief van den Berlijnschen cor­ respondent van â??Het Vaderland' in het Eerste Avond­ blad van Donderdag 17 Juni jl., welke opgave door mij is vergeleken met de â??Deutsche Rangliste' van het â??gesamte aktive Offizierkorps' van 2 Januari 1914 en met het Nederland's Adelsboek. Willem Frederik Charles Henry graaf van Aldenhurg Bentinck, geb. te Londen 22' Juni 1880, z. van Willem Carel Philip Otto en Maria Cornelia barones van Heeckeren van Wassenaer (N. A. 1912, blz 162.), Oberleutnant bij het Kurassierregiment der Gardes du Corps. Frederik George Ã?nico Willem graaf van Aldenburg Bentinck, geb. te Hof te Dieren 21 Juni 1888, broeder van eerstgenoemden, Leutnant bij het Kurassierregiment der Gardes du Corps. Carel Beinhard Adalbert graaf van Aldenburg Bentinck, geb. k. Middachten 9 Febr. 1853, z. v. Carel Anton Ferdinand en Caroline Mechtild Emma Charlotte Chris tine Louise Grafin zu Waldeck und Pyrmont, (N. A. 1912, blz. 162), Ritmeester a la suite bij het 2do Garde Dragoner Regiment. CliffordKocq vanBreugel (vermoedelijk z. van Jhr. Jan Elise Maurits, opgenomen in den Duitschen adel, en Anna Beatrix Michgorius, N. A. 1912, blz. 432), Generaal Majoor, Commandant der Grossh. Hessische Cavalerie Brigade n° 25. Bené Felix Willem graaf van Bylandt, geb. te 's-Gra­ venhage 8 Mei 1879, z. van Wilhelm Karl Friedrich Peter en Marie Sophie van Westrenen, vrouwe van Driebergen (N. A. 1912, blz. 478), Oberleutnant bij het (1° Rheinische) Huzaren Regiment n° 7. (Volgens N. A. zijn er verder nog 4 in Nederland geboren v. Bylandt's oud Duitsch officier.) Jhr. Frans Budolph de Casembroot, geb. te Tschesch kowitz (Silezië) 2 Nov. 1883, z. van Theodore Carel Joost en Sophie Ida Elsbeth Trautvetter (N. A. 1913, blz. 42) Leutnant u. Adjudant bij het (Schlesische) Feld-Artillerie Regiment n° 6. Castendijk, majoor bij het (8ste Westfalische) Infanterie Regiment n° 57.