De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

27 28 4. st. jong. 5. Abraham Bartolomeus, ged. Dev. 20 Mei 1727 en st. jong. VI. (kol. 373). 1. Bertram van Eek van Panthaleon, geb. Utrecht 30 Nov. 1633 en st. op het huis Weurt 7 Aug. 1680. Begraven te Nijmegen met 16 kwar­ tieren. Eek v. Pantaleon Quadt v. Wickrad Hondeling Morgan Ruisch Flodorp Beusichem Merode Petershem Wijck v. Abcoude Gelre van Arssen Diemen Hoorn v. Gaesbeec k de Beer Nesselraedt Wijck v. Heusden. Brederode. tr. 18 Augustzs 1661 Elisabeth Leeuwens we­ duwe van van den Raadeer Jacob Glimmer. Zij kocht Gent en Erlecom 1681 van Elbert Assueer Reinier van Voorst tot Schoonderbeek en st. 21 Dec. 1686. Uit dit huwelijk negen kinderen (volgen onder VII). 2. Jan Willem van Eek van Pantaleon, Heer van Lievendaal, geb. Rotterdam 23 Dec. 1636, met L. beleend 1676 en st. insolvent 18 Oct. 1688. 3. Iheodora Louise en Maria Anna, tweelingen, geb. Rotterdam 10 Maart 1639 n. st. 4. Theodora Louise, geb. Utrecht 22 Jan. 1641. 5. Agnes Charlotte, geb. Utrecht 25 Sept. 1642 o. st. en st. 1643. VII. Ï.Maria Sibilla, geb. Nijmegen 11 Juli 1662 o. st. en st. 11 Nov. d. a. y. 2. Johanna Maria, geb. 26 Dec. 1663 en st. Nijme­ gen 4 Oct. 1669. 3. Johanna Sibilla, geb. 29 Maart 1665, st. 23 Juni 1688 en begr. te Gent met kwartieren. 4. Wilhelmina, geb. 7 Apr. 1666 en st. 7 Oct. 1669. 5. Jacob, geb. 14 Feb. 1669, st. 3 Apr. 1683 en begr. te Gent met 16 kwartieren. Q.Diederick, geb. 28 Mei 1672, st. 19 Dec. 1711 en begr. te Gent met 16 kwartieren. Beleend met Gent en Erlecum 19 Mei 1693. >tr. 1°. Gent 30 Juni 1691 Catharina Fagel van Nijmegen. Hieruit eene dochter (VIII. 1). 2°. Glaudina van Groenendijck. Hieruit drie kinderen (VIII, 2, 3 en 4). 3e. Gent 24 Apr. 1706 Elisabeth van Biest van Cleve, dr van Frederik Willem en Anna van Goor. Hieruit twee kinderen (VIII, 5 en 6). 1. Justina Maria, geb. 29 Apr. 1674 en tr. Gent 22 Apr. 1693 Johan Motzvelt, raad van den Keur­ vorst van Brandenburg en richter in den Ham. 8. Anthoneta Elisabeth, geb. 5 Juni 1675 en tr. 2e Gent 8 Juli 1708 Johan Walraven van Balveren. 9. Gerhard Willem, geb. 17 Maart 1677 en ongetr. overleden 17 April 1751. VIII. 1. Elisabeth, tr. Henry des Viüates. Zij erft Gent en Erlecom van haar broeder Fred. Willem en daarmede beleend 18 Januari 1729. 2. Bertram, geb. 1698, onmondig bel. met Gent en Er­ lecom 22 Nov. 1712, doet zelf eed 20 Jan. 1720 en st. 25 Sept. 1721. Begraven te Erlecom met 16 kwar­ tieren (de grootmoeder Leeuwens overgeslagen.) Eek Groenendijk Hondeling Le Mayre Quadt Onderwater Morgan Cuyck Ruysch Vesaneveld Flodorp Walravens Beusichem Brederode Merode. Splinter. 3. Cornelis Johan, st. 10 Januari 1712. 4. Maria Frangoise, geb. 's Hage 18 Maart 1703. Huwelijksvoorwaarden 22 Dec. 1719 met Jacob Nicolaas van den Steen !), Heer van Ommeren en Wayestein, zoon van Arent en Geertruid Cornelia Verbolt. 5. Anna, tr. 1727 Herman Lijnslager. 6. Frederik Willem, met Gent en Erlecum onmon­ dig beleend 26 Oct. 1722. Hij st. op studie te Leiden 5 Jan. 1729. Begr. te Gent met 16 kwartieren. Eek Diest Hondeling Goor Quadt Ferens van Hens Morgan Lamers Ruysch Beeke Flodorp Holten Beusichem Wiensheim Merode. Eijckel. Van Limburg Stirutn, doo r W. WIJNAENDTS VAN RESANDT. In zijne bespreking van den jongst verschenen jaar­ gang van Nederland's Adelsboek, voorkomende in het Avondblad van de N. Rott. Cour. van 31 Dec. 1914, handhaaft de heer M. G. Wildeman zijne eertijds uit­ gesproken eisch, dat het bovengenoemd geslacht op de S., instede van op de L., geregistreerd moet worden. Tegen deze meening wil ik, als opsteller van de thans gepubliceerde stamreeks van Limburg Stirum, een woord van protest doen hooren. Ik kan mij begrijpen, dat iemand die niet op de hoogte is en alleen de aan­ spreekwijze voor heeren dezer familie als ??Stirum' kent, allicht denkt, dat dit de oorspronkelijke geslachtsnaam is. Ik kan ook denken, dat men in vroeger opgestelde stamreeksen het huwelijk vindende van Willem van Lim­ burg Stirum met Agnes gravin van Limburg graaf Ever hard's dochter (1448), tot de meening komt dat Willem eigenlijk Stirum heette en dat hij en zijn afstammelingen door dit huwelijk met eene van Limburg, zich daarnaar van Limburg Stirum zijn gaan noemen. Ik kan echter niet begrijpen, dat een vakkundig iemand als de heer Wildeman, aan de hand van de thans ge­ geven stamreeks ?? waarin nimmer de naam Stirum als oorspronkelijke geslachtsnaam voorkomt ?? nog eischt, dat deze familie naar de S. wordt overgebracht. Dat de naam van het geslacht vanaf omstreeks 1240 steeds van Limburg is geweest, staat nu wel vast. De afkomst der graven van Isenburg uit de graven van Altena is door oorkonden te bewijzen, evenzoo die der graven van Limburg uit de graven van Isenburg. Met een enkel woord stipte ik in de stamreeks daarover iets aan (zie sub IV en sub V, 1). ]) Naar zijn Baronnen-diploma wordt tevergeefs gezocht.