De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

31 32 Pietermaatâ??Moorrees. Nederl. Patriciaat 1910 p. 349 vermeldt', dat i Mr. Daniël Frangois Willem Pietermaat 2° in 1823 op Amboina huwde met Sara Caroline Moor­ rees , overl. April 1877, dr. van J. H. I. Moorrees. Kan iemand mij vollediger gegevens betreffende ge üoemde Sara Caroline Moorrees en hare ouders verschaffen? 's-Qr. V. L. Turk. (XXXII, 63, 126.) Behalve leden van dit ge­ slacht voorkomende in het artikel: â??Protestantsche dood­ registers van Venlo' werden nog te Venlo op het pro testantsch kerkhof begraven: 1740. Den 25 April Is begraven Tileman Turk, ge weesene sold: int Regimt: en Comp : van de coll: Smit­ saart, op het Kerkhoff. 1740. Den 7n Juni is begravon de huysvrouw van wijlen Tileman Turk, op het kerkhof. 7. v. R. Water (van de). Gaarne zou ik eenige inlichtingen hebben omtrent persoon en voorgeslacht van Benjamin van de Water, wellicht geboren omstreeks 1615. Hij was koopman te Amsterdam of te Haarlem en huwde omstr. 1638 met Elisabeth Meermans (wiens dochter ?). Als zijne weduwe hertrouwde zij in 1654 met notaris Walewyn van (der) Veen. Van het huwelijkscontract, opgemaakt 18 April 1654, voor notaris Jan Volkertsen Oly (te Amsterdam) bezit ik geen afschrift. Benjamin van de Water liet o. a. de volgende kinderen na: Jacdbus, geb. omstr. 1642, Pieter, geb. omstr. 1644 en mogelijk Hendrick, geb. omstr. 1640. Hendrick van de Water, j.m. van Amsterdam, huwde 21 April 1662 met Margaretha van der Meulen, j. d. (wiens dochter?) van Rotterdam. Zij hadden de volgende kinderen: Albertus, Lysbeth, Johannes, Jannetje, Willem en Anna. Jacobus. van de Water, huwde omstr. 1655 met Engeltje Jurriaens. Zij hadden de volgende kinderen: Lysbeth, Benjamin, Cornelis, Jacobus en Johanna. Pieter van de Water, huwde omstr. 1670 met Anna Duyckinck. Kinderen o. a.: Lysbeth en Benjamin. Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor, dat Benjamin van de Water, geb. omstr. 1615, verwant was aan Ds. Balthazar van de Water, geb. 1614 te Avesaathe, in 1649 predikant der Herv. Gem. te Eek, (gest. 1681). Deze was verwant (doch hoe? ) aan Ds. Albertus van de Water, beroepen van (Avesaathe?) naar Apeldoorn in 1616, gest. 1632. Deze laatste was daar de opvolger van Ds. Balthazar van de Water, geb. omstr. 1550 te Arnhem, ook ge­ naamd Balthazar Hydoraeus Arnemius. Deze was pre­ dikant te Hantumhuysen in 1587, te Anjum in 1590, te Valburg en Homoet in 1601, van 1602 tot 1606 te Heteren en Randwyck, van 1607 tot zijn dood in 1616 te Apeldoorn. Voorts leefden daaromtrent nog Ds. Franciscus van de Water, als proponent beroepen te Bruchem, 1634, overl. 1637, en Ds. Anthonius van de Water, adjunct-predikant te Wel en Amersoden van 1670 tot 1682. Frangois van de Water had in 1608 een huis aan 't Marktveld te Haarlem, Alles schijnt er op te wijzen, dat dit geslacht uit Noordelijk Noord-Brabant afkomstig is. Ik heb enkele aanteekeningen omtrent sommigen hunner te 's-Her togenbosch, te Heusden en te Gorkum. Er waren reeds in 1500. van de Water''s in 't Sticht van Utrecht, bij name te Amersfoort, ook waren toen reeds leden van het geslacht in Friesland verwant aan het geslacht Rengers. Het Tijdschrift voor Noord-Brabantsche Geschiedenis en Letterkunde, 1883, N° 9 tot 12, waarin belangrijke aanteekeningen moeten voorkomen, is tot mijn spijt niet onder mijn bereik. Evenmin Witenboogaerts: Kerk. Hist. III, .fol. 61 & 62, en Epist. Rem. blz. 19â??23., waar de brief aan koningin Elisabeth van Engeland in 1587 door Balthazar Hydoraeus in naam der Friesche Synode to Sneek opgesteld, in zijn geheel voorkomt. Het geslachtswapen vind ik aangegeven als drie eggen (2 en 1), soms zwart op een goud veld, soms goud op een groen veld, soms met accesoria, altijd zonder helmteeken en zonder motto. New-York. Louis P. DE BOEE. Wylick (van). Aansluiting wordt gezocht tusschen de nakomelingen van: Christoffel van Wylack (Wylick), drost te Gennep , heer der halve heerlijkheid Grubben vorst en Baersdonck, f 18 Juni 1500, begr. te St. Agatha bij Cuyk, geh. met Lyffart Schenck van Nijdeggen, f 29 Aug. 1484. Van hunne kinderen is mij alleen bekend Otto van Wylick, heer van Grubbenvorst en Grondstein, drost te Gennep en drost in den Hittert (Kleefsland), f 4 Juni 1557, geh. met Elisabeth van Buderich, erf­ dochter van Grondstein, f 3 Juni 1541, en: Matthias van Wylick, in 1608 kerkmeester te Arcen, geh. met Sibilla N.N. Hij werd in 1610 door zijn zoon Joannes van Wylick als kerkmeester te Arcen opgevolgd. Elke mededeeling is welkom. V. v. R. Wapen Neys. Wie van de lezers van het Maandblad kan mij het wapen opgeven van het geslacht Neys? Een van de leden dezer familie was begin der 18de eeuw resident van Ternate. Volgens overlevering zouden er in bedoeld wapen voorkomen: een sleutel, een wasse­ naar, een boom, benevens een doodshoofd: rangschikking en kleuren van veld en stukken zijn onbekend. ''s-Gravenhage. CABL KÃ?FFLER. Wapen gevraagd. Welke familie voert: doorsneden: I. 3 bebladerde korenaren naast elkander en II. 3 klaver­ bladen met steel, geplaatst 2 en 1 ? Kleuren zijn niet aangegeven. Tevergeefs raadpleegde ik Renesse' s Dictionnaire des figures héraldiques. Utrecht. HAAGEN SMIT. INHOUD 1915, TH' 1. In Memoriam Jonkheer Willem Joannes Petrus van den Bosch. â?? Bestuursberiohten. â?? Gansneb gen. Tengnagel, door J. D. Wagner.â?? Protestantsche Doodregisters van Venlo, door Ph. F. W. van Ro­ mondt. â?? Kwartierstaten van Delftsche Vroedschappen, verzameld door Mr. W. van der Lely, medegedeeld door Mr. L. (i. N. Bouricius, archivaris der gemeente Delft (vervolg). â?¢â?? Afstammelingen van Bartholomeus van Eek [van Panthaleon] en van Bertram van Eek [van Panthaleon] in mannelijke en vrouwelijke lijn, medegedeeld door D. W. van Dam (slot), met aanvullingen van J. D. Wagner.â?? Van Limburg Stirum, door W. Wijnaendts van Kesandt. â?? Korte mededeelingen: Tra Kranen, Nahuys, Muelen (van der), Sasbout.â?? Vragen en antwoorden. Boe(u)v(f)et, Pietermaat-Moorrees, Turk, Water (van de), Wylick (van), Wapen Neys, Wapen gevraagd.