De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

A A N D B LA VAN HET Genealogisch-heraldisch Genootschap: ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bij¬≠ dragen, correspondentie betreflende de redactie van het Maandblad, opgaven van adresveran¬≠ dering, gelieve men te richten tot den redacteur, Mr. TH. B. VALCK LUCASSEN, Bemi&erihout 4, 's-Gra¬≠ venhage. Contributi√ęn enz. aan den penningmeester, B. VAN HAERSMA BTJMA, Kneuterdijk 12‚??14, 's-Gravenhage. De 'jaarlijksche contributie bedraagt ∆?7.50. Leden te 's-Gravenhage, die de wekelijksche portefeuille ontvangen, betalen hiervoor ∆?2.50 per jaar. Brieven, aanvragen enz., betreffende het Ge¬≠ nootschap te richten tot den secretaris, Mr. TH. E. VALCK LUCASSEN, en die betreffend e de Bibliotheek , opmerkingen in zake de verzending en' aanvragen om exemplaren van vroeger verschenen Maand¬≠ bladen tot den bibliothecaris, W. baron SNOUCKAERT VAN SOHAUBUEG, beiden Seerengracht 62, 's-Gravenhage. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. N¬ę 2. Bij dit nummer wordt een plaat verzonden, behoorende bij het artikel: Het geslacht de Seilhae. BESTUURS3ERICHTEE8. Tot lid zijn benoemd: A. Z. graaf VAN RECHTEREN-LTMPUKG . Dalfsen. Lid van den-Hoogen Eaad van Adel. Kast. Bechteren. G. B. C. VAN DER FEEN 's-Gravenhage. Frankensiag, 180. Bijdragen tot de kennis van Johan van Oldenbarnevelt en zijn geslacht, doo r J. D. WAGNER. XXXIII6 Jaargang. Cavelcedulle en scheydinge gemaekt tusschen die kynderen ende Erf√Įgen. van zalr. Gerardt van Ol¬≠ denbarnevelt ende Joffrouw Deliana van Wee, zijn Huysvr. van alsulcke goederen als d'selve metter doot geruymt ende nagelaeten hebben. In den eersten sal Johan van Oldenbarnevelt, als oudste zoon van Saliger Gerrit van Oldenbarnevelt ende Jof frouwe Deliana voorn, voor uyt den gemeenen boedel trekken ende genieten zeecker perceel lants genoempt de Lange Duyst1), als wesende Thynsgoet ende over sulcx vordel, ende dat mette laste van hondert phlps gulden, waervan die reste vuyten selve Duyst jaerlicx worden betaelt, die d'voorn. Johan van Oldenbarnevelt mits desen tot zijnen laste is nemende. Ende alsoe die vordle. goederen van'den voors. boedel naer voorgaen: estimatie ende calculatie nae den jegenwoordigen tydt bevonden sijn tsaemen te bedraegen ter somme toe van seven duysent seven hondert gulden, soe sijn d'selve ver deylt in seven gelijcke deelen, yeder gedeelte tot elff hondert Caro. gulden gereeckent ende dat in goederen hiernae volgende ende geprijseert. In den eersten zal d' voorsz. Johan van Oldenbarne¬≠ velt voor zyne portie ende gedeelte in de voors. 7700 g. !) Duyst is een polder in Eemland, provincie Utrecht Februari 1915. hebben een Renttie van 58 ponden 10 st. 9 penn. jaer¬≠ licx van 40 groten 't pont, gehypothequeert op de goe¬≠ deren van Heyndric Gent, buyten Delft, waervan de hooftsomme gereeckent jegens den penninck sesthien, is bedragende 936 g. 12 st., noch een Lijfrente van 18 pont jaerlix van 40 groten tpont, op te Stadt van Utrecht, staende ten lijve van Geertruyt zyne dochter, gereeckent jegen den pen. ses., beloopt die hooft somme 108 g. 8st., ende noch aen gelde 55 gulden, compt tsaemen 1100 g. Reynier van Oldenbarnevelt sal tot syne gedeelte heb¬≠ ben ende genieten zeecker elff margen lants gelegen in- den Lande van Vyaenen, genaempt Colvershoeve, waer van die acht margen te leen gehouden worden van den huyse van Vyaenen ende die resterende drie margen zyn eygen goederen, leggende gemeen met Jan Coman cum sociis, ende worden d' selve landen alhyer ge√ęsti meert op thyen hondert ponden van 40 groten 't pont ende sal daer beneffens ontvangen in gereeden gelde hondert gulden, compt tsaemen 1100 g. . Helias van Oldenbarnevelt zal voor zijne gedeelte hebben ende genieten het erffhuys, Hoffstede ende Lan¬≠ den daaraen behoorende, gelegen in de Birckt 2), strec kende van den Turffwech tot in de Eem toe, daer die van Marien hoeff t Amersfoort, ten beyden sijden naest gelegen zijn , ge√ęstimeert op twee duysent gulden, waer voor hy weder gehouden sal wesen t sijnen laste te nemen ofte vuyt te keeren eerst een rente van 200 gul¬≠ den hooftsoms opte voorsz. Landen gehypothequeert, toecomende de weduwe ende Erfgenamen van Gerrit Aertsz., noch aan handen van de kynderen van Ghris tina een Renthe van 20 gulden jaerlix te lossen den penninck sesthien, bedraegende in hoefsomme 320 gul¬≠ den, ende die resteerende 380 ponden aen handen van Sara naegelaten weeskijnt van Maria zyne zuster ofte haere Erfgenamen, ende wat het voersz. Erff ende Lan¬≠ den beter zoude moegen wesen, als de voorn.: 2000 2) De Birk of de Bircht is nog een gehucht in de heerlijkheden Soest, Baarn en Ter Eem.