De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

49 50 's-Gravenhage 17 Sept. 1908 Jeanne-Cornélie-Su zette-Madeleine Valck Lucassen, geb. Tegal (Java) 10 Aug. 1887, dr. van Mr. Théodore-Francois Lucassen en Suzanna-Augusta-Theodora Valck. Uit dit huwelijk: 1. Marie-Louis-Théodore-Marcy de Rodorel de Seil­ hac, geb. kast. Seilhac 20 Juli 1909. 2. Marie-Annet-Louis-Guy de Rodorel de Seilhac, geb. 's-Gravenhage 7 Maart 1911. Protestantsche Doodregisters van Venlo. medegedeeld door PH. F. W. VAN EOMONDT. 1744. (Vervolg van XXXIII, 13). Den 8 Jan. Is begraven Vincent Vogelsangs, in de kerk. Den 1 Feb. Is begraven een kind van de heer Capit. Van der Vlist, in de kerk. Den 21 dito Is begraven mons. Nibbelinck in de kerk, drie poosen geluijt. Den 7 Maij Is in de kelder geset, de heer Overste Bulo, van de Hannoverse troepen. 1745. Den 19 Jan. Is in de kelder geset Mevrouw Pijper, het beste dootkleet. Den 26 Feb. Is in de kerk opgehangen het wapen van de heer Overste Larcher. Den 26 Meij Is begraven de wagtmeester Jan Mischi (Megian) van cle comp. van Graav Mourits, in de kerk, beste dootkleet. Den 4 Juni Is begraven de heer Swarts, in de kerk, 't beste dootkleet, drie poosen geluijt. Den 30 dito Is begraven Hendrik Cattepoel in de kerk, beste dootkleet, minderjarige. Den 30 Julie Is begraven Mevrouw Berestein in de kerk, beste dootkleet, drie poosen geluijt. Den 26 8ber Is begraven de heer Walmelo, Vaandrigh in 't Regimt. van Zijn Exel. de heer Grave van Rechteren, in de comp. van de heer Capit.'Pelnitz, in de kerk. 1740. Den 24 Meert Is begraven een kind van de heer kerkmr. Bachman, in de kerk. Den 10 Maij Is begraven de heer Capit. Bocxberg, in het derde Regimt. van de Vorst van Waldeck in de kerk, het beste dootkleet. Den 9 Juni Is begraven een kind van de heer Capit. de (du) Pan, in de kerk. agé de cinquante quafcre ans, demeuranfc aussi a Seilhac. Et ont les comparants signé avec nous, de ce requis après lecture faite. Signé au régistre: Marquis de Seilhac, Comte de Seilhac, Cormil et Mons, maire. Pour copie conforme. A la mairio de Seilhac, le cinq Juin mil neuf cent huit. Le maire (signé) Brunie. â?? Vu par nous Hoël-Julien Pommarel, juge de Paix du cauton de Seilhac, pour légalisation de ]a signature de M. Brunie, Maire de la commune de Seilhac. A Seilhac, le 7 Juin 1908. (signé) N. Pommarel. â?? Vu pour légalisation de la signature de M. Pommarel opposée d'autre part. Paris le 12 Aoüt 08. Par délégation du garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Le Chef de Bureau, (signé) Eugenschaefter. â?? Le Ministro des Affaires étran gères eertifie véritable la signature de M. Eugenschaefter. Paris, le 12 Aout 1908. Pour le Ministre. Pour le Chef de Bureau délégué (signé) Kéveillé. â?? Vu au Consulat Royal des Pays-Bas pour légalisation de la signature de M. Kéveillé. Paris, le 12 Aoüt 1908, Le Consul, (signé) Viruly. â?? Gezien voor legalisatie der handteekening van den Heer Viruly, 's-Gravenhage den 15 Augustus 190S, voor den Minister van Buitenlandsche Zaken, De Secretaris-Generaal, (geteekend) van Pan huys 1. S. G. Den 8 Aug. Is begraven Juff. De Laat, in de kerk, drie poosen geluijt. Den 12 dito Is in de kelder begraven juffc Schmidtman. Den 23 Nov. Is begraven de heer Goldenarm Luijt. in 't Regimt. van de Grave v. d. Lippe, in de kerk. 1747. Den 13 Jan. Is begraven de heer Capit. La Riviere in de kerk. Den 16 Jan. Is begraven Derk Boucx in de kerk. Den.l Feb. Is begraven Mevrouw Sprenger in de kerk. Den 8 dito Is in de kelder geset een kind van de heer Paaps, Ritmeester onder de carbiniers. Den 16 Maart Is begraven de heer Melm, geweesen Doctor van het hospitaal, in de kerk, drie poosen geluijt. Den 21 April Is begraven de cadet Boerhaven, in 't Regimt. Buijs, in de comp. van de Ritmeester Attenhoven, in de kerk. Den 22 dito Is begraven een kind van Juffrouw Melm in de kerk. Den 1 Maij Is begraven in de kerk een kind van een schipper. Den 16 dito Is begraven de Vaand. Schlepegreïl van het.. Batt. Waldeck, in de kerk. Den 13 Junij Is een kind van Dominus Schmidtmann in de kelder geset, zijnde een zoon. Den 22 dito Is het jongste dogtertje van Dominus Schmitman in de kelder geset. De 29 dito Is in de kerk begraven een kind van de h. L. Jongemaat. Den 30 Julij Is begraven een offic. vrouw in de kerk. (Misschien is hiermede- bedoeld juffrouw van Oort, zie achterin op 4 Nov. 1747.) Den 3 7ber Is begraven Juffr Senapius in de kerk. Den 8 dito Is begraven Mevrouw Somers in de kerk. Den 9 dito Is begraven een kint van monsieur Senapius in *de kerk. Den 9 dito Is begraven een kind van de jonge mons. Keerres in de kerk. Den 12 dito Is in de kelder geset een jonge Gravinne van onse Gouverneur de Grave van Rechteren, de derde Gravinne. Den 16 dito Is de eerste Gravinne van de Grave van Regteren, onse Gouverneur, in de kelder geset. Den 25 dito Is in de kerk begraven een kind van de heer Kemp. Den 15 9ber Is begraven Juff. Van den Bos, in de kerk, drie poosen geluijd. Den 5 Dec. Is begraven een Doctor van het Engelse Lasaret, in de kerk. 1748. Den 13 Jan. Is in de kerk begraven de Graav Reuss. Den 25 dito Is begraven een kind van Harmanus Keerres. in de kerk. Den 31 dito Is in de kerk begraven de Vaand. Buijs. Den 14 Feb. Is begraven N. N. Apothecker in het Hos­ pitaal, drie poosen geluijd, genaamt Roelof Adriaan de Roever. Den 27 dito Is begraven Jan Bingbergen, schipper uijt het Rijnse Veen, in de kerk. Den 15 7ber Is begraven een kind van een schipper, in de kerk. ' ' ,