De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

81 82 naast elkaar voorkomt. Als zij doof een dwarshout ver­ bonden zijn, noemt men het staketsel (afb.). Ook de stormladder (afb.), de stormram (afb.) en de 'valdeur (afb.) behooren fot de verdedigings- of aanvals­ middelen. De afbeeldingen spreken voor zich zelf. Von Bredow voert de eerste, Abingdon de tweede, van Leij­ den voert palissaden. In oude wapenteekeningen treft men dikwijls in de poort van kasteelen, torens of burchten als 't ware omgekeerde staketsels aan, die ook wel val­ deuren worden genoemd. Naar het heet werden de storm­ ladders bevestigd met weerhaken (afb.), die in vele Nedèr landsche wapens voorkomen. Wij noemen van Boetzelaer, Haeck, van Galen e. m. De tent (afb.), het soldatenhuis te velde, wordt ge­ voerd door Tentenier, de Hille en Vermeulen. De vuurslag (afb.) kon men ook eenigszins onder de wapenen tellen. Zij komt nog al eens voor, en wordt b.v. gevoerd door Averhagen, Broers en van Mollem. Op het z.g. Bourgondisch kruis, dat in de Militaire Willemsorde voorkomt, ligt een vuurslag van het model zooals het ook in wapens wordt afgebeeld. Ten slotte vermelden wij hier nog banieren. (afb.), vaandels en wimpels (afb.). Zij komen in het schild maar zelden voor, wèl kerkbanieren waarover later meer en wimpels aan lansen, beter lansvaantjes. De banieren zijn vierkant, komen bij schildhoudende ridders of leeuwen meermalen voor en dan in den regel volgens het schild of een der kwartieren beladen en met een rand met franje versierd, aan een stok, lans of piek bevestigd. Wimpels zijn gespleten en dragen soms een opschrift, spreuk of kreet. Vlaggen komen ook een enkele maal voor. Ik trof er aan in de wapens van de Geus (sprekend), Kundig, Nauta en Meerkerk. Aan de masten van schepen of aan vlaggestokken op den achtersteyen treffen wij zeherhaar delijk aan evenals wimpels. Hier zij ook nog vermeld het vaantje dat het z.g. paaschlam dikwijls draagt en dat bijna steeds wit is met een rood kruis er op. Bij oudere wapens is het eigenlijk een vlag, bij latere een vaandel, dus met dwars­ hout en koorden aan den stok bevestigd. Bogen., pijlen enz. worden later bij het jachttuig be­ handeld. Protestantsche Doodregisters van Venlo. medegedeeld door PH. F. W. VAN ROMONDT. (Vervolg van XXXIII, 55). 1766. 15 April Is in de kerk begraven Mevrouw de we­ duwe Man. � Den 15 August. Is in de kerk begraven de weduwe Mees, het beste doodkleed gebrüykt. Den 21 Augustus Is in de kerk begraven het kind van de Luytenant Collonel Meijer. Den 19 November Is in de kerk begraaven het kind van H. Siellemans, Capt. Geweldiger. 1767. Den 5 May Is in de kerk begraven het kleenste kind van de Heer Adjudant Overigheid. Den 27 Juni Is in de kerk begraaven de Heer Augustus Willem Carel Voet, gepensioneerd Capitein, ten dienste deeser landen, het beste doodkleed gebrüykt. Den 7 Augus. Is in de kerk begraaven het zoontje van de Heer L*. Collonel Waslander. Den 11 Maij Is in de kerk begraaven' Mayke van Dessel en haar kraamkind, huisvrouw van Hendrik Siellemans, Oap. Geweldiger. 1768. Den 11 January Is in de kerk begraaven Juffrouw Alelta Maria Gelderblom, huisvrouw van de Heer Wal raaven Blom, Córnmis de Recherge. Den 18 January Is in de eerste kelder bijgezet het lijk van de Hoog Wel Geboore Vrouwe Mevrouwe Ju liana Reinere Florentyna baronnesse van Schrautenbach, gebooreh Graafinne van Rechteren. NB. Op den dag van haar bijzetten drie uuren ge luyd, dus neegen poosen.' Den 23 February Is in de kelder bijgezet, wijlende Wel Edele Gebore Vrouw Mevrouw Rebeca Golquhoun gebore Jonees. Den 22 Maart Is in de kelder bijgezet, wijlen den Wel Edele Gestrenge Heer de Heer J. M. van Embst, Majoor van een corps Husaren in dienst van Zijn Hoog Vorstelijke Doorluchtigheid den Heer Hertog van Brons­ wijk etc. etc. etc. Den 5 April Is in de kelder bijgezet wijlen de Wel Edele Geboore Vrouw Mevrouw Jacoba Fredrika van Thielen, gebooren Steenberch. Drie poosen geluijd. Den 8 April Is in de kerk begraven wijlen de Heer Johan Frederick Hemen, vaandrig in 't tweede Battailloh Orange Gelderlandt. Den 10 May Is in de kelder bijgezet wijlen de Wel Edele Geboore Jonkvrouw Louisa Barbara Meijer. Den 8 Jüly Is in de kelder bijgezet wijlen de Wel Edele Vrouw Mevrouw C. F. Daumerie (Domery) ge­ booren de Jong etc. Den 2 September Is in de kerk begraven wijlen de Wel Edele Jonkvrouw Zibilla Maria Waslander. Den 8 October Is in de kelder van de kerk begraven Mejuffrouw de Weduwe van den Heer Predikant Hobbes. Drie poosen geluid, het beste doodkleed gebrüykt. Den 1 November Is in de kelder van de kerk bij­ gezet wijlen Mejuffrouw Mechteldis Smitshuisen gebooren Permasen, drie poosen geluid. 1769. Den 10 January Is in de eerste kelder bijgezet wijlen de Hoog Wel Geboore Vrouw Mevrouw Charlotle Wil helmine Marie Louise baronesse van Kleist geboore ba­ ronesse van Goeverden, vrouw van Reede, Borg en Doerbruging. Op dien dag van haar bijzetten drie uuren geluyd, dus neege poosen. Den 14 April Is in de kerk begraven Juffrouw Ca­ tharina Berx weduwe van Weidenling. Het beste dood­ kleed gebruijkt. Den 13 Juni Is in de kerk begraven Juffrouw Anna Elisabeth Cousex weduwe Keerres. Het beste doodkleed gebruijkt en drie poosen geluyd. Den 19 July Is in de kelder van de kerk bijgezet wijlen de Wel Edele Geboore Vrouw, Mevrouw Ferena Clara Louise Lange etc. Den 5 September Is in de kerk begraven Mejuffrouw Christina Voets, gebooren ten Haafft, hèt beste dood­ kleed gebrüykt.