De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

85 86 doodkleed gebruijkt, wijlen Juffrouw Anna Elizabeth Keerres gebooren Bos. Den 5 Maart Is in de kerk begraven een kind van de Heer J. Oeijr, schrijver in de Comp. van de heer Oapt. van Diesbach in het Regiment Zwitsers van den Heer Oversten Sturler. Den 27 Maart Is in de kelder van de kerk bijgezet wijlen Mejuffrouw Maria Elizabeth Smitslmysen gebooren Lunneschlos. Het beste doodkleed gebruijkt en drie poosen geluid. Den 8 May Is in de kelder van de kerk bijgezet en het beste doodkleed gebruijkt wijlen Mevrouw Henrietta van der Hoop gebooren Peterson. 1777. De 4 January Is in de kerk begraaven en het beste doodkleed gebruijkt wijlen Mevrouw. Anna Elizabeth Oenaine gebooren Bordey. Den 18 April Is in de kelder van de kerk bijgezet wijlen den Hoog Edele Gestrenge Heer Carel Sturler, overste van een Regiment Zwitsers ten dienste deezer Lande etc. etc. Het beste doodkleed gebruijkt en drie poosen geluid. Den 25 April Is in de kerk begraaven het kind van de Heer C. (Caarl) Haugwitz (Hugewitz), Luijtenant in het Regiment van Duytz. ‚?Ę Den 14 Juli Is in de eerste kelder van de kerk begraven Juffrouw Belia Schmidtmann gebooren Corneli. Het beste doodkleed gebruijkt en drie poosen geluid. Den 8 Augustus Is in de kerk begraaven en het beste doodkleed gebruijkt wijlen de Heer John Douglas, Lieu tenant in het tweede Batt. Schotten van den Ooll. Dundas. Den 2 December Is in de kerk begraven het kind van de Heer Panning, Auditeur van het Regiment Zwitsers van den Heer Oversten Sturler. Den 8 December Is in de kerk begraaven en het beste doodkleed gebruijkt, wijlen de jonge juffrouw Johanna van sGravenweert. Den 17¬į December Is in de kerk begraaven en het beste doodkleed gebruijkt wijlen de Heer Joh. Georg Hubertus, Chirurgijn in de comp. van den Major du Goumoeins in het Regiment Zwitsers van den Heer Overste G. Sturler. 1778. Den 30 Maart Is in de kerk begraaven en het beste doodkleed gebruikt wijlen de Wel Edele Gestrenge Heer Adam Wille, Capitein ten dienste deezer Lande. Den 30 Juli Is in de kerk begraaven en het beste doodkleed gebruijkt wijlen de Wel Edele Gestrenge Heer Johan Dani√ęl Jacob van Pittius, gepensioneerd Capitein ten dienste deezer Landen. Den 5 October Is in de kerk begraaven en het beste doodkleed gebruijkt wijlen Helena Feitman gebooren Colison. Den 8 October Is in de kerk begraaven en het beste doodkleed gebruijkt van wijlen de Heer Gerhardus Johan nis van Triest, gepensioneerd Lt. van het Regiment van den Lieutenant Generaal Deuts. Den 19 October Is in de kerk begraaven en het beste doodkleed gebruijkt wijlen Zara Catharina Skeene ge¬≠ booren Landtmeter. Den 10 November Is in de kerk begraaven het kind van de Heer Fredrik de Watteville, Capt. Luytenant in het Regiment Zwitsers van den Heer Overste G. Sturler. Den 30 November Is in de kerk begraaven en het beste doodkleed gebruijkt, van wijlen Hendrieka Marga¬≠ retha Janssen gebooren Meijer, huijsvrouw van Jacobus Janssen, Canonnier in de Comp. van den Heer Overste en Generaal Major Martfelt. Den 4 December Is in de kelder van de kerk bijgezet en het beste doodkleed gebruijkt en drie poosen geluijd, wijlen de Hoog Wel Geboore Vrouw Mevrouwe Jeanneite de Watteville, gebooren Sturler. 1779. Den 2 Juli Is in de kelder van de kerk bijgezet wijlen de Heer Jules Bartholom√© Louis Bouquet, Capiteijn Lieut. in het Regiment Zwitsers van den Heer Lieut. Gen. Bouquet, het beste doodkleed gebruijkt en drie poosen geluijd. (Wordt vervolgd). De zoogenaamde kroes van Marnix van St. Aldegonde, doo r J. D. WAGNER. In 1909 werd te 's Hage eene tentoonstelling van oude kunst en oude kunstnijverheid gehouden. Onder n¬į 240 zond de Generaal van L√∂ben Seis in een zilveren kroes, die in den catalogus als volgt nader werd omschreven: Gedreven kroes met gegraveerd bloemornament. In een band de volgende spreuken: verbum sapienti ‚?? Requies alibi ‚?? What ghij doet doet wijselijck ‚?? Siet aan het einde. Aan den voet rondom den kroes drie fraai ge¬≠ graveerde voorstellingen met deze opschriften: Claes sprinckt soo dol als waer hij vol ‚?? Springh lustig Seis schort op u pels ‚?? Al soetis griet soo haestigh niet. Op den bodem staat gegraveerd-: ‚?Ę MDLX 'P de St. Aldegonde In. Memor. Rev. Et Record √ľ. D. Et Yot. Lub. Solvit H. Pat. Prati Cariss. P. De Sells Norc. Til. Et Conjugi Dii Marnix. (Deze kroes is afkomstig van Marnix van St. Aldegonde). In eene aankondiging en bespreking der bovenge¬≠ noemde tentoonstelling in de N. R. C* van 16 Maart 1909 wordt van dezen kroes het volgende gezegd: ‚??terwijl de kroes n¬į 240 afkomstig van Marnix van St. Aldegonde, behalve door zijne historische waarde, ook zeer de aandacht verdient door de daarop aan¬≠ gebrachte versieringen en voorstellingen. De groepjes dansende boeren doen aan de geestige prenten van Pieter Quast 1) denken.' Een dezer dagen is de kroes op eene publieke veiling geweest en werd daarbij wederom toegewezen als af¬≠ komstig van den grooten S' Aldegonde. Dus op drie plaatsen toegewezen aan den man van wien G. Brandt schreef: Hier zien wij Marnix noch, dien Brussel bragt in 't leven Den schrandren Edelman, die 't Papendom de√™ beven Den tolk der bijbeltaal, op maat en zonder maat, Den Predikant voor 't Hof, den Raetsman van den Staat. En toch is de kroes niet van onzen Marnix. Slechts de woorden: Requies alibi2) op het lichaam en het *) Werkte te 's Hage en Amsterdam, geb. 1605 of 1606, overleden 1647. 2) Repos ailleurs was het devies van Marnix.