De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

93 94 wellicht later i n de acte bijgeschreven ? Het zou mij zeer aangenaam zijn, wanneer iemand in deze licht zou willen en kunnen ontsteken. Dat het huwelijk in 1719 inderdaad is ingeschreven al s da t va n Cornelis Bloos de Treslong betwijfel i k zeer. Nooit heeft 6 . Blois zich in welke acte ook Blois van Treslong genoemd. Ho e zo u hi j er da n toe gekomen zijn zich alleen bi j he t huwelijk aldus t e noemen e n bi j d e aangifte zijner kinderen, enz . niet. Een e n ander i s mi j raadselachtig e n ik hoop da t de zaak eens nader za l worden onderzocht. ‚?? Een verder onderzoek al s door de n Heer Calkoen bedoeld aan de n voet va n kolom 31 3 ka n m. i. achterwege blijven. V√≥√≥r Cornelis Johannes Blois van Treslong (n ¬į VI de r genea¬≠ logie) heeft niemand de r Brabantsche Bloisen den dub¬≠ belen naam gevoerd. He t eenige wa t er v√≥√≥r 175 0 op wijst, da t deze familie aanknooping zocht o f meende te hebben me t he t geslacht van den Watergeus i s hetgeen ik opmerkte o p d e 8sfce bladzijde va n de genealogie in de Gen . Bladen, nl . da t Cornelis Blois i n 1716 zegelde met he t volle wapen Bloys van Treslong. Deze Cornelis was echter niet d e vorenbedoelde man van Ceertruy van der Straten, doch ee n ongehuwde Cornelis, ee n oo m van van vaakgenoemde (zi e bladz. 1 2 de r genealogie), di e zich nooit anders da n Bloys noemde. Welt. B . v . T . P . Uit mijn episteltje bleek, da t ik d e inlichtingen pe r correspondentie ontving, d e acte zelf heb i k niet gezien en i k ka n du s aangaande eventueele vervalsching de r acte geen uitspraak doen. Het aanvragen van een authen¬≠ tiek afschrift zal m.i. weinig nut hebben, daar dit zonder twijfel gelijkluidend,zal zijn. met de. briefkaart.,, die i k van d e Secretarie ontving. Voor persoonlijke verificatie der acte he b ik op he t oogenblik geen gelegenheid. Amsterdam. ‚?Ę L . CALKOEN. Haenen d e Wambrechies. Johan van Alendorp, Dros¬≠ saard va n Buren, Raad e n Hofmeester va n Willem I, Prins van Oranje, was gehuwd met Margaretha Gravinne van Haenen van Wambrechies. Wie heeft d e bereidwilligheid mij gegevens over hare familie mede te deelen in 't bijzonder over hare voorouders ? Volgens ee n kwartierstaat zijn haar 2 kwartieren Haenen e n Stable. Swampscott, Amerika. W . J . HOFFMAB. Pietermaat‚??Moorrees. (XXXIII, 31) . Mr . Dani√ęl Frangois Willem Pietermaat tr. 2¬į Amboina in 1823 Sara Caroline Moorrees, f April 1877, dr. van J. H. I. Moor¬≠ rees. (Ned. Patr. 1910.) In mijne Indische aanteekeningen komt voor: Johannes Hubertus Jacobus Moorrees, geb . te Oije onder Nijmegen, gend. onderkoopman e n fiscaal 7 Mrt. 1805, hoofd va n Hila 3 Oct. 1807, hoofdadministrateur der Molluksche eilanden, resident van Ternate, tr. Anna Carolina Treno, geb . 3 Oct . 1778, f 1 0 Juni 1825, dr . van Carel Frederik Treno e n Anna Sara Gledstein. Zi j test'¬Ľ 2 Jan. 1808 . w. b . get.: Frederik Hendrik Treno e n Joh'. Anna van Hasselt. J. H. J. Moorrees adopteerde tusschen 182 6 en 183 8 zeven kinderen. Carel Lrederik Treno, voornoemd, begon 173 7 zijn loopbaan al s soldaat t e Amboina, gend. assistent 1746 , boekhouder 1751, soldijoverdrager 1753, onderkoopman 1757, 1760, 1761, 1765, secretaris weesmeesteren 1757, 1761, soldij boekhouder 1762, 1766 , 1770 , li d Raad v . Just. 1760‚??1768, ge√ęligeerd opperhoofd van Haroekoe 5 Mrt. 1774, opperh. va n Haroekoe 1774, 1775, 1781, oud onderk. e n hoofd van Haroekoe 1 8 Jan. 1787, leefde daarna to t zijn dood i n 179 5 ambteloos t e Amboina. Hij wa s zoon va n Carel Frederik (Hendrik?) Treno e n Geertruida Peuling. Het wapen Treno (kleuren onbekend): o p ee n ijsveld een naar links gekeerde slede, voortgeduwd door ee n man o p schaatsen me t ijsstok over den linkerschouder, het ijsveld o p de n achtergrond begrensd links door ee n molen, rechts door een boomgroep. Helmteeken: een vlucht. De naam Treno i s du s waarschijnlijk afgeleid va n Traineau. Anna Sara Gledstein, voornoemd, wa s dr. van Carel Gustaaf Gledstein, van Zweedsche afkomst, uit diens 2¬į huw. me t Magdalena Anthonia Schravelaar. Het wapen Gledstein (kleuren onbekend): Gevieren¬≠ deeld: 1 . ee n zwaard in diagonaal geplaatst met d e punt rechts naar boven, 2 . een o p korte pooten staande ijzeren kookpot, 3 . ee n hertengewei, 4 . ee n tweetakkige knods in diagonaal geplaatst als 1 . Aan d e bovenhoeken van het schild e n daarbuiten ee n klimmende vogel (versiering?). Helmteeken: ee n vogel tusschen-8 fanions. Anna Carolina Treno was weduwe van Leonard Bobert Jacob van Hasselt, hoofd va n Haroekoe, ald. f 1798, uit welk eerste huw. 4 kinderen geboren werden. Uit haar 2e huw. had zij 2 kinderen, w . o. de bovenvermelde Sara Carolina Moorrees, geb . 29 Oct. 1808, ged. 1 4 Mrt. 1809, 's-Gravenhage. PH . LACH D E B√?BE. Schilling (von). (XXXHI, 62) . I n 179 6 leefde i n Nederland: Willem Ludivig Schilling de Canstat, sedert .1792 gepensionneerd me t f 4√?0 o p Holland, hebbende gediend i n de Infanterie Oranje-Nassau laatst Baden. 's-Gravenhage. J . D . WAGNEK. Tengnagel. (XXXIII, 63).' Lgeren Tynagel i s geene combinatie. Zij is eenvoudig ontstaan doordat i n de kwar¬≠ tieren d e 1 3 v√≥√≥r he t woord Tynagel i s weggelaten. Ten einde oo k d e overige lezers iets va n he t boven¬≠ staande t e doen begrijpen, diene me n te weten, dat in de Nederl. Heraut I, blz . 17 7 deze kwartieren voor¬≠ komen : Links. 9 . Wi j va n Echtelen. 10 . Wy e va n Haernes. 11. Haeften. 12 : Egeren Tynagel. 14 . Vyg. 15. Broek huysen. 16 . Steenbergen. Dit zijn d e acht kwartieren va n Margriet van Wyhe van Echteld, di e 162 7 huwde Zeger van Arnhem to t Kernhem. Hare overgrootouders zijn: Otto van Wyhe van Echteld e n Geertruid Tengnagel. Walraven van Haeften e n Johanna van Broeckhuyzen. Joachim van Wyhe van Hemen e n Rutgera Vijgh. Loef van Egeren e n Christina v. Steenbergen (lees: Vos van Swartsburch). . Hare grootouders: Jasper v. W. v. E. en Walburg van Haeften. Reiner v. W. v. H. e n Margriet van Egeren.