De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

95 96- Hare ouders: Otto v. W. v. E. en Christina v. W. v. H. 's-Gravenhage. J. D. WAGNER. Tristram. Wie waren de ouders van Petronella Tristram, geb. te Leiden 1605, gehuwd met Pieter Baelde? Was zij wellicht eene dochter van Joris Tristram, f Delft 1613, gehuwd met Maertje Coenen Vockestdert (zie Maandbl. 1913, 200)? ' Swampscott, Amerika. W. J. HOFFMAÏÏ. Wrede tot Froemsbergh (de)â??van Spuelde. Wie waren de voorouders van Joncker Melchior de Wrede tot Froemsbergh en van zijn echtgenoote Elisabeth van Spuelde, die hij 20 Dec. 1582 te Zwolle huwde? Swampscott, Amerika. W. J. HOFFMAÏÏ. Wylick (van). (XXXIII, 32). Twee oud-adellijke fa­ milies Wylich (oorspronkelijke naam: Wilake, Wilach en Wilick) zijn bekend. Zij stammen beide uit het land van Cleve. Het eerste geslacht Wylich, voerende in zi. een ro. rechterschuinbalk en zes zoomswijze geplaatste ro. merel tjes, is ongeveer 1650 uitgestorven in de familie von der Ã?ecke. Het andere geslacht Wylich, voerende het wapen van Steenhuis, d. i. in zi. een ro. keper, van onderen ver­ gezeld van een ro. ring, is mede uitgestorven in man nelijken stam in den persoon van Wilhelm Fürst und Herr zu Putbus, Graf von Wylich und Lottum. : Zijne nog levende dochters heeten Gravinnen von Wylich und Lottum. Een zekere von der Horst had drie zonen, onderschei delijk genoemd Dirk von der Horst, Arnold von Holt husen en Gotfried von Steinhaus. Uit den laatsten stamt Adolph von Steinhaus, die huwende met Beatrix von Wylack met het wapen van het eerste geslacht, zijn ge­ slachtsnaam in Wylich veranderde en het wapen Steinhaus daarbij bleef behouden. , Adolph's zoon, mede Adolph geheeten, was heer van, Wilach, Hueth en Diersfordt (beleend 1401), landdrost van Cleve en ambtman in de Hetter 1). Hij huwde Hilla van Hessen, die hem Diersfordt aanbracht. Uit dit huwelijk zijn drie zonen gesproten: 1. Dirk v. W., beleend met Diersfordt 1443, bel. met Erf hofmeesterambt van Cleve 1446, st. 1476. Hij tr. 1437 Elisabeth Jansdr. van Bilant, st. 1491. Hieruit een tak der W., die uitsterft in de familie von Grapppendorf. 3. Otto v. W. tot Rosau, maarschalk van den Hertog van Cleve, Drost te Ringenberg en st. 1480. Hij trouwde met Ida von Stommel en met Clara von Zullenhard, die hem Moyland aanbracht. Hieruit een tak der W., uitgestorven in von Leerodf. 2. Godert v. W. tot Hueth en Grubbenvorst en Drost van Gennep, bel. met ^ Grubbenvorst, goed te Baers donk en goed te Wamel 1460, 1465, 29 Sept. 1473 2), bel. met tweo leenen in Didam 1468 3) en sterft 1486. Hij tr. 1444 Jutte Jansdr. van Bilant, die st. 1493. Hunne zonen zijn: A. Christoffel v. W., Drost van Gennep, bel. met twee leenen in Didam 1509 3) en st. 18 Mei 1521. Hij tr. 1) Het ambt Hetter ligt O. van Emmerik en N. van Kees, daarin Bienen, Millingen, Praest, Dorniek en Vrasselt. 2) Geld. Leenregister. s) Fahne. Urk. Momm. II, p. 232. Lyffert Schenck van Nydeggen, overleden 29 Aug. 1484. Uit dit huwelijk een zoon: Otto v. W., Drost van Gennep en in de Hetter, bel. met | Grubbenvorst, enz. 14 Jan. 1524 '), bel. met, twee leenen in Didam 1534 2) en st. 14 Juni 1557. Hij tr. Elisabeth von Buderich gen* Gronstein, die hem Gronstein aanbrengt en sterft 6 Juni 1541. Hun zoon is: Christoffel v. W. tot Hueth, Gron­ stein , Lottum en Grubbenvorst en Drost in de Hetter, bel. als erve zijns vaders met Grubbenvorst, enz. 30 Juni 1557 1), bel. met twee leenen in Didam 1559 2) en st. 1590. Uit hem stammen verder de 1 Juli 1608 gecreëerde Vrijheeren von Lottum en de 20 Januari 1701 ver­ heven Rijksgraven von Wylich und Lottum. Een dezer laatsten huwde in 1828 met Clotilde Grafinn und Herrin zu Putbus, de daaruit geboren zoon was de eerste Fürst und Herr zu Putbus, Graf von Wylich und Lottum. B. Adolph v. W., Waldgraaf van het Kleefsche wald, bel. met twee leenen in Didam 1492 2) en st. 1505. 's-Gravenhage. J. D. WAGNER. Zeppelin's in Nederland. (XXXIII, 60). De aldaar â?¢ vermelde Marie Charloüe von Zeppelin, geb. 25 Febr. 1878, dochter van Carl Gustav von Zeppelin, fabrikant, in leven te Apeldoorn, en Adriana Maria Sprenger van Eijk, is gehuwd te Apeldoorn 27 Oct. 1914 met Johannes Pieter Jeltes, oud-officier der inf. O. I. L., thans inspec­ teur v/h vervoer b/d H.*IJ. S. M. aldaar, geb. te Soera baya 8 Juni 1875, zoon van wijlen Johannes Pieter Jeltes, agent der Nederl. Handelmaatschappij tePadang, en wijlen Christine Henriette Francoise Buyn. Ridderkerk. Mr. H. F. W. JELTES. Onbekend wapen. Op een fraai geschilderd en van kunstwaarde zijnd portret van een kind, waarop ver­ meld staat â??Aetatis suae 1620', komt voor het volgend geslachtswapen. Gedeeld: I. doorsneden: a. in zilver drie pijlen van met de punten omlaag, b. in keel negen (3,3,3) bollen van goud, II. in sabel (?) drie (2 en 1) gouden wassenaars. 'Helmteeken: 7 pijlen van met de punten omlaag. Kan een onzer medeleden ook meedeelen aan welke familie dit wapen behoorde? Een signatuur van den schilder ontbreekt of is onzichtbaar. Haarlem. P. L. THIERENS. ') Geld. Leenregister. 2) Fahne. Urk. Momm. II, p. 232. INHOUD 1915, N° 3. Bestuursbericht. â?? Genealogie van het adellijk geslacht van Bloe­ mendael, door W. Wijnaendts van Kesandt. â?? Kwartierstaten van Delftsche Vroedschappen verzameld door Mr. W. van der Lely, mede­ gedeeld door Mr. L. G. N. Bouricius, archivaris der gemeente Delft (vervolg). â?? Oorlogstuig in de Heraldiek, door J. O. P. W. A. Steen­ kamp (met plaat). â?? Protestantsche Doodregisters van Venlo, mede­ gedeeld door Ph. F. W. van Eomondt (vervolg). â?? De zoogenaamde kroes van Marnix van St. Aldegonde, door J. D. Wagner. â?? Vrij­ heerlijkheid Oudheusden, Elshout en Huiten, medegedeeld door Jhr. A. A. G. C. de Botte. â?? Aanvragen om naamsverandering, -aan­ neming en -toevoeging, voorkomende in de Javasche Courant 1914, medegedeeld door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins (vervolg). â?? Wat zijn riddei heeren?â?? Vragen en antwoorden: Beeckmanâ??Baudart, Bloys van Treslong, Haenen de Wambrechies, Pietermaatâ??Moorrees, Schilling (von), Tengnagel, Tristram, Wrede tot Froemsbergh (de)â?? van Spuelde, Wylick (van), Zeppelin's in Nederland, Onbekend'wapen. De Ned. Boek- en Steendrukkerij v./h. H. L. SMITS.