De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldisch Genootschap: ‚??De Nederlandsche Leeuw,' Dit blad verschijnt maandelijks e n wordt alleen aan d e Leden van he t Genootschap gezonden. Bij¬≠ dragen, correspondentie betreffende d e redactie van he t Maandblad, opgaven va n adresveran¬≠ dering, gelieve men te richten to t den redacteur, Mr'. TH. B . VALCK LUCASSEN, Bemidenhout 4, 's-Gra¬≠ venhage. Contributi√ęn enz. aan den penningmeester, B. VAN HAERSMABUMA, Kneuterdijk 12‚??14, 's-Gravenhage. De jaarlij ksche contributie bedraagt ∆?7.50. Leden te 's-Gravenhage, di e de wekelijksche portefeuille ontvangen, betalen hiervoor ∆?2.50 per jaar. V- Brieven, aanvragen enz. , betreffende he t Ge ¬≠ nootschap te richten to t den secretaris, Mr. TH. E. VALCK LUCASSEN, e n di e betreffend e de Bibliotheek , opmerkingen in zake de verzending en aanvragen om exemplaren va n vroeger verschenen Maand¬≠ bladen tot den bibliothecaris, W . baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBUKG, beiden Heerengracht 62, 's-Gravenhage. De redactie va n he t Maandblad wijst er nadrukkelijk op , da t zij niet aansprakelijk is voor de strekking o f de n inhoud de r onderteekende stukken. 2ST¬į. 4. ‚?Ę ‚?Ę ‚?Ę ‚?Ę- XXXIII6 Jaargang. BESTUURSBERICHTEIi . Tot lid zijn benoemd: H. W . A . S . LOKE Harderivijh. Gen.-Maj., Comm'. v/ h Interneeringsdepot. Mr. R . J. K. M. DE NER√?E TOT BABBERIOH Weert: Griffier b/ h Kantongerecht. Jhr.' J . TH. M . SMITS Utrecht. Korte Jansstraat 23. Jhr. J . W . VAN VBEDENBUBCH .. . . Rijswijk (Z.-H.). Voor de Bibliotheek. h. Ooervoorde. Wij ontvingen in dank va n de n Heer W . Wynaendts van Resandt d e aflevering va n ‚??Nederlandsche kastee len e n hun historie', waarin va n zijn hand eene beschrij¬≠ ving voorkomt va n he t kasteel Westhoven bi j Domburg. Reeds werden on s toegezonden de door denzelfden schrij¬≠ ver bewerkte afleveringen va n bovengenoemd werk be ¬≠ vattende fraai ge√Įllustreerde beschrijvingen der kasteelen Middachten, Ros√©ndael, Cannenburg, Weldam, Hemen, Doornenburg, Renswoude, Hoensbroeck, Home e n Bergh. Het behoeft we l niet te worden geconstateerd, da t al deze artikels, waaraan ee n uitgebreid en ernstig histo¬≠ risch onderzoek te n grondslag heeft gelegen, al s ee n aanwinst voor de Bibliotheek mogen worden beschouwd. Kwartierstatenformulieren. Den inteekenaren op de kwartierstatenformulieren al s bedoeld in n¬į 12 va n de n vorigen jaargang wordt be ¬≠ leefd verzocht he t door he n verschuldigd bedrag zo o spoedig mogelijk pe r postwissel t e willen doen toe¬≠ komen aan den penningmeester, den Heer B. VAN HAERSMA BDMA , Dordtsche Bank, Kneuterdijk 12‚??14 alhier. Wi j verwijzen' naar d e in bovengenoemd nummer voorko¬≠ mende prijsopgave. Register 1914 . April 1915 . Tegelijk me t di t nummer wordt de n Leden titel, in¬≠ houd en register op de namen va n de n XXXIIsten Jaar¬≠ gang va n di t Maandblad toegezonden. Eenige genealogische en heraldische aanteekeningen betreffende de familie van Berendrecht,- door J . P. DE MAN. Algemeen. De naam van Berendrecht komt al s familienaam niet vroeger voor dan in 1437, in welk jaar Willem van Beren¬≠ drecht al s schepen va n Leiden wordt genoemd. De familie ontleent haar naam aan het huis Berendrecht gelegen onder Leiderdorp. (Zie hiervoor Simon v. Leeuwen Batavia Illustrata fol . 125 4 en Leidsch Jaarboekje 191 3 bladz. 10 4 en volgende ')) . Een aanvulling op de eerste geschiedenis van dit huis wordt gevonden i n de Kenningboeken (Gem . Archief Leiden). ' Kenningboek A fol. 100verso vermeldt ee n ding va n IJsbrant van Alcmade tegen Geryt Lam. Ui t de uit¬≠ spraak blijkt da t deze toen te r tijd (1440) in elk geval ee n gedeelte va n de landen va n ‚??berendrecht' bezeten heeft, welke hi j verkreeg door erfenis van zijn vader en moeder. In ieder geval moet hi j de hofstede e n landen in later jaren bezeten hebben, daar he t leen na zijn dood in het bezit kwam va n zijn zoon Mr . Willem van Berendrecht en zijn kleinzoon Joost van Berendrecht. Daaromtrent vermeldt Kenningboek D fol. 221 (tusschen 25 Juli 148 3 en 25 Juli 1484): Dingtael va n joncfr. Marie Jans wedewy van Beren¬≠ drecht tegen Mr . Willem van Berendrecht. Zi j is o.a . be ¬≠ vreesd da t Mr . Willem ‚??hoir soenkyn' het leen afhandig ]) Bijdrage voor d e geschiedenis van he t buis Berendrecht onder Aarland√ęrveen e n deszelfs bezitters, door Jhr.'Mr. W . A . Beelaerts van Blokland.