De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

5 6 en Wilhelm Gansneb volle gebruederen, niet Jonffer Uland Gansneb en andere dochteren. Noch tuigden Jokan van Berg deposant dat gedachter Reiner Tengnagel een zoon gehad genand OU Tengnagel der producenten vader, zagt hiernevens dat zyn Edele wel wittig en bewust, dat die Gansnebben steeds van naame en fame als Riddermatigen van Adel geholden zijn worden, als ook Arend Gansneb tot zijnen sterfdag toe geacht is geweest. Noch tuigden Burgemeester Jokan van Ryngenberch daar en boven, dat zijn Edele alnog bij hem heeft berusten eenen be­ zegelden brief in dato 1489 des eersten Woensdaags na St. Matthys dag des Apostels (dat is 25 Februari 1489), alwaar Rolof van^ Weze en Aleit Gansneb zyn echte huisvrouwe verbutet (dat is: verruild), enz. enz. verkoft hebben Arend Gansnebben haren broeder en zwager vier morgen landts gelegen in 't Kerspel van Driel in den amte van Overbetuwe, welker brief is mede een magescheid tusschen Arend Gansneben en Aleit Gansneb zyn zuster echte huisvrouwe van Roelof van Weze opgericht. En hebben Gerrit van Rijswijk, Johan van Ryngenberg en Johan van Berg tuigen opgerneldt dit als voorschreeven alzo te zijn geholden bij den Eede den haar Edele Con: Mat: onzen allergenadigsten Heeren en der Stad van Arnhem gedaan hebben. Oorkonde der waarheid hebben wij Burgemeesteren, Schepen en Raad voorschreven onzen Stad Secreet Zegel beneden aan dezen openen brief doen en heiten hangen. Gegeven in 't jaar onzes Heeren 1576 op dag assumpt Mariae (dat is 15 Augustus). Gecollationeerd met den origineelen brief in francijn ge­ schreven , zijnde met der Stads Arnhem uithangenden Zegel in groenen wasse bezegelt en is daarmede bevonden te accor deeren by my I. Maler. Secret. Camp. Burgemeesteren, Schepen en Raedt der Stad Campen verklaren by bezegelden brief van 1616 den 23 Martij dat zij voorenstaanden brief van Arnhem gezien, geleesen en gevisiteerd hebben. Op grond van bovengenoemde verklaringen, die wel­ licht zullen zijn afgegeven in verband met de verschrijving van Otto 'Gansneb genaamd'Tengnagel in de Bidderschap' van Overijssel den 9 Maart 1630, weten wij nu hoe de familie Gansneb aan den toenaam Tengnagel gekomen is. Jammer dat bij den doop van Hendrik niet genoemd wordt den naam van ??zijne Peter.' Daar eene genealogie mij mede door den overleden Ritmeester 1) verstrekt, inhoudt dat eene zuster, Elisabeih, van Hendrik'% vader, gehuwd ? was met Glaas Tengnagel van Gellicum, houd ?ik deze Oom en Tante voor ??zijne Peter.' Een bezwaar hierbij is dat Glaas Tengnagel gehuwd met Elisdbeth Gansneb in van Spaen's genealogie der Tengnagel's niet te vinden is en dat Gellikum eerst ongeveer 1625 aan de familie kwam. Op een andere plaats mocht ik echter vinden, dat den 7 Oct. 1506 Sander en Glaas Tengnagel gebroeders te Elten gegoed waren 'in Loelre- en Misterholt. Deze Glaas zou, wat de jaren aanbetreft, de gezochte ??Peter' kunnen zijn. Van het geslacht Gansneb is weinig bekend, het komt uiterst zelden in oorkonden voor, reden waarom de allereerste generaties ondoenlijk zijn vast te stellen. De eerst bekende is Heyne Gansneb in' 1297 2), zijn zoon Arnt Heyne Gamenebben werd 1326 beleend met 10 morgen lands, genaamd de Lutteke Winekins weren 3). Daarna treffen we aan: Gerardus nlius Arnoldi Gan senebbe, miles 19 Oct. 1305 4) en Gerit en Henric Gans- 1) Deze genealogie zal verder genoemd worden: G. R. 2) G. R. met verwijzing, naar Archief Schimmelpenninck van der Oye. ') Geld. Leenregister. Zeer ten onrechte maakt het Nederland's Adels­ boek 1913 hiervan ??Winekensweerd'. Weer is erf, woning of bezitting. Het zijn dus de erven van Lutteke Winekin. Winekin is een familie­ naam. Nicolaas Wynekinus is 1382 te Nijmegen. «) Nederl. Leeuw .1910, blz. 340. nebbe, die beide VIII pond (d. i. de hoogste som) in de schatting van Overbetuwe te Driel in 1369 betalen '), alsdan Henrick Ganssneb in 1403 beleend met de voorm.. 10 morgen 2) en Arent Ganseneb, als erve zijns vaders Hendrik, met hetzelfde land in 1417 en 1424beleend 2). Deze Aernt zegelt uit het kwartier van Nijmegen de verbondsbrieven tusschen de 'Ridderschap en Steden des lands van Gelre en Graafschaps Zutphen 3 Mei 1418 3). Het vorenstaande zou aanleiding kunnen geven tot deze genealogische opstelling, in welke de gestippelde lijnen de onzekerheid aangeven. Arnt I Heyne 1297 Gerit 1305 1 Arnt 1326 I Gerit Henric 1369 1369, 1403, is dood 1417. I Arnt 1417, 1418, 1424. Nu volgen eenige Hendrikken en meerdere Arnten, die van 1428 tot 1510 voorkomende, zeker in minstens drie generaties moeten ondergebracht worden. Henric is bij den Hertog op Rosendaal 1428 *). Arnt en Henric gebroeders bezegelen de verbondsbrieven uit het kwartier van Nijmegen 17 April 1436 5). vAmt i Emelrix- soew^sluit- mede- het- ? verbond der' Landschap' uit de Ridderschap van Nijmegen 12 Mei 1442 °). Arent bel. met 10 morgen 1460 7). Arent tuchtigt zijne huisvrouw Alyd aan de 10 morgen 1464 a). Arent vernieuwt de tocht 1465 7). Arnt en zijne vrouw Johanna koopen goederen in Oosterbeek op Vela we van Johan heer van Hemert en Dorenweerd 1473 9). Arnt eed vernieuwd van de 10 morgen 8 Oct. 1473 en 1481 7). Arnt koopt een hof te Driel en Overbetuwe van Arnt van Heert 1486 »). Rolof van Weze en Aleit Gansneb echtelieden verkoopen 4' mor­ gen lands in den Kerspel Driel aan hun zwager en broeder Arend Gansneb 25 Febr. 1489 10). Arent bel. met de 10 morgen 1501 7). Arnt huwelijksvriend van Joost van Randwijck trouwende Anna van der Horst genaamd Staide 25 Juli 1509 1'). Arnt moet geld hebben van Jacob van Wees 1510 11). De stamreeks Gansneb blijft, tot het bovenstaande in ') v. Doorninok. Schatting van den lande van Gelre. 2) Zie noot 2 vorige kolom. 3) Nijhoff. Gedenkwaardigheden. *) van Hasselt. Roozendaal. 1808. 6) Nijhoff. Gedenkwaardigheden. 6) Groot Gelders Placaet-boeek. In dit stuk is de redactie der namen buitengewoon slordig, zoo staat in plaats van Henrick van Loenre sloot ?? Henrick van Loenreswit, in plaats van Michiel van Ryms dyck ?? Michiel van Rynsdyck, in plaats van Wolter van Isendoorn Bast. soen ?? Wolter van Isendoorn Baes soen, enz. Vermoedelijk zal dan ook voor Arnt EméWix soen moeten worden gelezen Arnt Sein rix soen. 7) Geld. Leenregister. s) Geld. Leenregister. Uit G. R. blijkt dat zij Aleid Knapen heet. ?) Archief Loenen, medegedeeld door van Spaen. Uit G. R. blijkt dat zij Johanna van Beers heet. In de kwartieren van haar zoon Reinier voert Johanna het kruis, dit zegt van Spaen blijkt uit N°.74. B. p. 38. l») G. R.- - u) van Spaen. Genealogie Gansneb.