De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

137 138 Voor de genoemde kinderen zie de genoemde genealogie. VI. Jan van Berendrecht. Geboren: vóór 1513 Overleden: na 1582 Gehuwd: ? met Margriete van Boshuysen, dochter van Coen van Boshuysen en Aeehte van Sonnevelt. geboren: in 1506. overleden: ? Jan van Berendrecht werd in 1574 beleend met het huis Cys (later ook Berendrecht genaamd) onder Soeterwoude en verhief dit leen den 7en December 1574. Hij verkreeg het door erfenis van Vincent Jansz. die zich noemde van Bakenes, zoon van Jan Claesz. en Catrijn Pieter Bouwensz. dr. (v. Drencktvaert), welke Jan Claesz. een broeder was van Aeehte Claesdr., moeder van Jan van Berendrecht. Door geldnood trachtte Jan van Berendrecht dit leen in 1582 aan de Staten te verkoopen, waarover een proces werd gevoerd. De daarop betrekking hebbende bescheiden berusten op het Gemeente Archief te Leiden, in een bundel getiteld: Cys of Berendrecht. Jan van Berendrecht was in 1577 schout van' Hoogeveen en behoorde tot de welgeboren mannen van Rijnland. (Simon v. Leeuwen. Costumen enz. van Rijnland pag. 461 en 493.) Uit bovenstaand huwelijk: ''? ' 'a.'Jan van' Berendrecht, 'volgt'onder VII. b. Frans van Berendrecht, ?? ?? VHbis. c. Machteld van Berendrecht, waarschijnlijk onge­ huwd overleden. d. Agatha van Berendrecht, idem. Misschien is ook nog een zoon van hem de Jan Jansz. van Berendrecht ??stedesmyt', die als getuige optreedt bij de huwelijksvoorwaarden van Jan v. Berendrecht (VII) en die 2 Maart 1577 te Leiden ondertrouwt met Grietgen Claesdr. Hij zou dan vóór 30 Dec. 1581 moeten zijn gestorven, is in elk geval gestorven vóór 1585, wanneer Grietgen Claesdr. als zijn weduwe compareert (Rijckhuysen Dl. II. fol. lÏ3verso). Bewijzen. Bundel Cijs ?? voor wat betreft genealogie en proces. Ryckhuysen. Genealogische aanteekeningen Dl. II fol. 2K Compareert Jan van Berendrecht met zijn vier kinderen Jan, Frans, Machteld en Agatha gewonnen bij joffr. Margrete van Boshuysen Coenendr. 30 December 1581. Trosoriersrekening 1514 fol. 33. Clemeynce Reynrich paedzendr. out XL jaer en Margriete Coen van Boschuysendr. out VII jaer ... XX gld. sjaers (was Lijfrente verkocht Kerstavond 1513). VII. Jan Jansz. van Berendrecht. Geboren: ? Overleden: vóór 1622. Gehuwd (ondertrouwd 10 November 1576) te Leiden met Aeehte Cornelisdr. Moyten of Moeyt, .dochter van Cornelis Jansz. en Aeehte Volckertsdr. Geboren na 1544. Overleden ? Hij zal ook wel het huis ter Cys bezeten hebben, daar echter in 1622 zijn zoon het bewoont was hij vermoedelijk toen reeds gestorven (zie onder VIII.) Uit dit huwelijk: a. Jan van Berendrecht, volgt onder VIII. b. Aechtgen van Berendrecht, geboren vóór 1582. Overleden ? Gehuwd ? B e w ij z en. Bundel Cys. Huwelijksvoorwaarden 4 November 1576. ?? Compareert jonge Jan Jansz. van Berendrecht bij rade en believen van Jan van Berendrecht Jansz. sijn vader ende Jan Jansz. van Berendrecht stads smyt van Leiden ter eenre ende Aeehte Cornelisdr. met Symon Aerents backer haer swager ende Jan Paedts Jacobsz. haer neve enz. Trouwboek A Gem. Archief Leiden fol. 42vereo. Jonge Jan Jansz. van Berendrecht geselscapt mit Oude Jan van Berendrecht mit Aeehte Cornelisdr. van leyden geselcapt mit Baerte ondertrouwd 10 November 1576. Groot bewijsboek B fol. 353ver$° (Archief Wees-, kamer.) ??dat voir ons quam Cornelis Jansz. Moeyt bier- ... ... drager. end ^-bewees s,bij,,consen.tw,vanClMr.,jCZaes de' Wilde en Willem Jan Reijersz. als weesmeesteren van Leiden en bij rade en goetduncken van gerit boekelsz. buytewech en Dirck Willemsz. Coeman voogden enz. over Aeehte end Neeligen onmundige weeskinderen van Cornelis Jansz. voorsz. die hij geprocreert heeft bij Aeehte Volckertsdr. zijn huys vrouw enz. 28 Januari 1567. Voor hun kinderen zie Bundel Cijs. VIII. Jan Jansz. van Berendrecht. Geboren tusschen 1577??1582. Overleden na 1622. Gehuwd vóór 1622 met Elisabeth' Allertsdr., dochter van Allert en Geboren ? Overleden na 1622. Hij bewoonde in 1622 het huis Cijs en komt voor onder de welgeboren mannen van Rijnland. (Simon v. Leeuwen.' Costumen enz. meldt 1616, '20, '21, '26, '27, '31, '32, '36, '37 op de lijst der welgeboren mannen Jan van Berendrecht, in 1636 met de toevoeging ??in Soeterwoude'.) Be wij zen. Wapenheraut 1909 pag. 243. 'Wonende onder Zoeterwoude ann° 1622 aan de Vliet. Johan van Berendrecht en Elisabeth Allertsdr. sijn huysvrouwe mitsgaders Jan haer zoon en 1 m. (dienstmaagd) (op terOys oiBerendrechtbijLemmen.)