De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

139 140 Omtrent deze zoon Jan, geboren dus vóór 1622, is mij niets naders bekend. Vllbis. Frans van Berendrecht Jansz. Geboren: ? Overleden: na 1622. Gehuwd: (ondertrouw 20 Oct. 1582) te Leiden met Grietgen Hillebrandsdr., dochter van ? Geboren: ? Overleden: ? Frans van Berendrecht woonde in 1622 onder Wassenaar. Uit bovenstaand huwelijk: a. Margriet van Berendrecht. b. Mechtelt van Berendrecht. Be wij zen. Trouwboek A Leiden fol. 110. Frans van Berendrecht Jansz. mit Grietge Hïllebrantsdr. beyde van Leyden. ondertr. 20 October 1582. Bundel Cijs voor wat betreft de kinderen, zie Genealogie. Wapenheraut 1909 pag. 248. Wonende onder Wassenaar a° 1622 Frans wan Berendrecht. VIbis. Claes van Berendrecht Jansz. Geboren: in 1514. Overleden: Augustus 1569, 20 Augustus 1569 begraven. Gehuwd: te ? den ? (± 1534) met , Livine ^Suys, â?? dochter, van Æ?an Pietersz. Suys en ?- Geboren: ? Overleden: ? Claes van Berendrecht was schout van Leiden, compareert als zoodanig o.a. 1563 20 Mei (Ryck huysen Dl. II fol. 24.) Bewijzen. Tresoriersrekening 1538 fol. 18. Lijfrenten verschinende den XI decembry vercoft ten selfden dage a° XV° XXXVII. â??Claes van Berendrecht Jansz. oudt omtrent XXIII jaer enz. Byekhuysen. Aanteekeningen. Dl. V. fol. 36. Kort extract rekeningen kerkmeesters. 20 Augustus 1569 begraven Nicolaas van Beren­ drecht schout van Leiden. Volgens Genealogie in Bundel Cijs zijn hunne kinderen: a. Claes van Berendrecht, ongehuwd overleden. b. Pieter van Berendrecht, ongehuwd overleden, compareert 28 July 1558 (Ryckhuysen II fol. 26). c. Jan van Berendrecht, schout van Leiden. Geb. ? Overleden vóór 1591. Gehuwd 1° met Elisabeth Claesdr. van der Booch. â?? 2° metCorneliavanZoelelingskerke,doc\ ter van Adriaen Bouwensz. en Maria van Dorp en weduwe van Godschalk van Wijngaerden. Zij komt + 1591 als zijn weduwe voor (Ryck­ huysen V fol. 17a.) Beide huwelijken kinderloos. d. Aechte van Berendrecht, gehuwd met doctor Johan - Berot, waaruit een dochter Agatha. e. Catharina van Berendrecht, gehuwd met Andries Dominicus van Vollenhoven, waaruit één dochter. llbis. Dirclc Willem IJsbrantsoensoen. Geb. ? Overl. ? Gehuwd met ? Hij komt voor onder de â??wapentuers' die den tocht naar Stavoren medemaakten (Tresoriersrek. 1399,1400, Meerkamp v. Emden,pag. 149), schepen van Leiden 1403/'04, burgemeester 1418/'19, als Hoeksgezind 12 Maart 1419 afgezet, was hij in 1420 weder burgemeester (Meerkamp van Emden, pag. 322 en 377.) Hij heeft een zoon gehad Willem Dirk Willemsz. die voorkomt in de tresoriersrekening 1426 fol. 26 als hebbende een lijfrente op Leiden. Heraldische aanteekeningen. Volgens Bietstap: Armorial général is het wapen dezer familie: D'argent a 3 merlettes de gueules. Dit wapen komt overeen met het wapen op de Wapen- kaart van Byekhuysen en is de beschrijving bij Rietstap daaraan ook waarschijnlijk ontleend. Blijkens verschillende zegels op het Gemeentearchief te Leiden is dit echter foutief en moet de beschrijving luiden: In zilver 3 roode vogels (2 en 1), gebekt en gepoot van goud. Gekroonde helm (soms niet gekroond).' Helm teeken: een vogel met geopende vlucht. Beschrijving van eenige zegels door leden der familie gebruikt: 1407. Jan Willem IJsbrantssoensoen. (St. Pancras Reg. 803 Inv. N° 257.) Een driehoekig schild met 3 posthoorns, 8-puntige ster in het schildhart. 'Randschrift: Dirâ??Willemssoen. (Dus misschien gebruikte hij het zegel van zijn broeder.) Blijkens aanteekeningen bij Byekhuysen Dl. I fol. 170, Dl. 11 fol. 35, fol. 37 zegelt hij in 1397 en 1407 en '08 op dezelfde wijze. Volgens Dl. II fol. 27 zegelt hij 19 April 1415 daaren­ tegen met 2 vogels en 1 posthoorn (idem Dl. II fol. 38vers en Dl. III fol. 63). Dirc Willem IJsbrantssoensoen. Zegelt blijkens St. Pancras Reg. 778 Inv. N° 708 in 1404 met: Een driehoekig schild gehouden door een engel, waarop 2 vogels met de koppen naar links gewend en een post­ hoorn (2 en 1 geplaatst). Randschrift: Sigillum Dirc Willemsoens. Ook dit stemt overeen met opgave in Byekhuysen Dl. I fol. 149iers°. St. Laurensdach 1403: 2 vogels en 1 hoorn (geplaatst 2 en 1). Jan Willem IJsbrantss. gebruikt dus in 1415 hetzelfde zegel als Dirc in 1404.