De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

143 Den 5on October Is in de kelder van de kerk bijgezet het tweede dogtertje van de WelEerwaarde Heer W. van Druten Predikant deezer Gemeente. Den 14on October Is in de kerk begraven het jongste kind van den Heer Johan lm Thum, Majoor in 't Re­ giment Zwitsers van den Lt. Gen. Bouquet. Den 6on November Is in de kerk begraven wijlen de Wel Edele Gestrenge Heer Johan Schutter, Auditeur Militair etc. het beste doodkleed gebruijkt. Den 13en December Is in de kerk begraaven wijlen Mevrouw Johanna Maria van den Heuvel gebooren Ver­ horst. 1780. Den 28sten April Is in de kelder van de kerk bijgezet wijlen de Wel Edele Gestrenge Heer Paravcein Marty, Colonel in het Regiment Zwitsers van zijn Exellentie den Heer Lieutenant Generaal Bouquet. Het beste dood­ kleed gebruijkt en drie poosen geluid. Den 3eQ Augustus Is in de kerk begraaven wijlen do Heer P. Oreenhill, Gapt. bij de Arme in 't Regt. Schotten van den Generaal Major Stuart. Het beste doodkleed gebruijkt. Den 12on October Is in de kerk begraaven een kind van Monsieur JB. Königs. 1781. Den 70n Maart Is in de kelder van de kerk bijgezet wijlen den Wel Edele Gestrenge Heer Johan Francois Daumerie Medicine Doctor en Heer van Vlierden. Het beste doodkleed gebruijkt en drie poosen geluid. Den 310n Maart Is in de eerste kelder van de kerk begraaven wijlen de Wel Eerwaarde en Zeer Geleerde Heer Daniël Christianus Schmidtmann, Emeritus Pre­ dikant van deez e gemeente. Het beste doodkleed ge­ bruijkt en drie poosen geluid. Den 28on April Is in de eerste kelder van de kerk bijgezet het jongste kind van den Wel Eerw. Heer J. M. Assinlt, Predikant enz. alhier. Den 12cn May Is in de kerk begraaven en het beste doodkleed gebruijkt wijlen Juffrouw Zophia Bardara Winter gebooren Pillette. Den 4en October Is is de kerk bijgezet wijlen den Hoog Wel Gebooren Gestrengen Heer den Heere Nicolaes E viert de Fournier, President Stadhouder der Lheenen en Groot Zegel Bewaarder in den Edelen Hove van Justitie des Overquartiers van Gelderland, etc. etc. Het beste doodkleed gebruijkt en 45 poosen geluijd te weeten den 290n September een uur geluijd, den 30en dito drie Uuren, den ion October drie Uuren, den 2en dito drie Uuren, den 3eu dito drie Uuren, den 4en dito twee Uuren, te samen 15 üuren yder Uur verdeeld in drie poosen dus 45 poosen. 1782. Den 23en January Is in de kerk begraaven wijlen den Hoog Wel Gebooren Gestrengen Heer Heinrich Wilhelm Baron von Bendelehen Lieutenant Collonel bij do Arme e van den Staat en Capt. in het eerste Regi­ ment Orange Nassau. Het beste doodkleed gebruijkt. Den 230n January Is in de kerk begraaven wijlen den Wel Edele Gestrenge Heer Johan Hendrich Koch, Ma­ joor-Ingenieur in dienst van Hun Hoog Mogende de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Het beste doodkleed gebruijkt en drie poosen geluid. 144 Den 210n February Is in de kelder van de kerk bij­ gezet wijlen Mevrouw Hermina Mann gebooren Moorees. Het beste doodkleed gebruijkt en drie poosen geluid. Den 8en April Is in de kerk begraaven wijlen den Hoog Wel Gebooren Gestrengen Heer Johan Bodewijk Ernst Baron van Vasoldt, Lieutenant Collonel bij de Arme e van den Staat en Capitein van een Compagnie in het Regiment Saxe Gotha. Het beste doodkleed gebruijkt. Den 18ea April Is in de kelder van de kerk bijgezet wijlen de Heer Frans van der Hoop, commis van 's Lands Magazijnen. Het beste doodkleed gebruijkt en op den dag van deszelfs begraavenis drie uuren geluid. Den 23on April isjn de kerk begraaven wijlen de Heer en Mr. Pieter Hendrik Albertus Vermasen, Subsi tut Con trarolleur van 't Hooft Comptoir te Venlo. Het beste doodkleed gebruijkt. Den 17en Juni Is in de kerk begraaven wijlen het kind [of zoontje] van den Heer Hesselberg Capt. in het Regiment Oranje Gelderland. Den llon October Is in de kerk begraaven en het beste doodkleed gebruijkt, wijlen den jongen Heer Mare Anthon Gedion Lefevre. 1783. Den 2en January Is in de kelder van de kerk bijgezet het jongste zoontje van den Wel Eerw. Heer W. van Druten, Predikant alhier. Den 13en January Is in de kerk begraaven wijlen Mevrouw Johanna Catharina Mac Donald gebooren Ver kuyl. Het beste doodkleed gebruijkt. Den 31en January Is. in de kerk begraaven wijlen de Heer George Schottelius, Capitein bij de Arme e in het Regiment van Lieutenant Generaal'Baron-van'Sommer~ latte. Het beste doodkleed gebruijkt. Den 26en Maart Is in de kerk begraaven wijlen de Wel Edele Gestrenge Heer Bobert Buchanan, Lieutenant Collonel in het Regiment van den Generaal Major Dundas. Het beste doodkleed gebruijkt. Den.30on April Is in de kerk begraaven het jongste kind van de Capitein C. van Haugeivitz. Den 19en Juli Is in de kerk begraaven wijlen de jonge Juffrouw Comelia Apollonia Waschenfelder. Het beste doodkleed gebruijkt. Den 29en Juli Is in de kelder begraaven wijlen Juffrouw Maria Gelderblom. Het beste doodkleed gebruijkt. Den 15011 Augustus Is in de kerk begraaven het jongste kind van de Heer Kesseler, Secretaris onder het Regiment Zwitsers van den Lieutenant Generaal Bouquet. Den 18en Augustus Is in de kerk begraaven Monsieur Benjemin .Bouffaer, Sloeproejer Organist en Lijkebidder, het beste doodkleed gebruijkt. Den 5on September Is in de kerk begraaven een kind [zijnde een Dogtertje] van den Wel Eerwaarde Heer Meyer, Predikant in het Regiment Zwitsers van zijn ?Excellentie den Heere Lieutenant Generaal Bouquet. Den 6on September Is in de kerk begraaven wijlen den Wel Edele Gestrenge Heer Johon Budge, Capitein bij de Arme e en Capitein van een Compagnie in het Regiment van den Heere Generaal Major Dundas. Het beste doodkleed gebruijkt en drie poosen geluid. Den 29en September Is in de kerk begraaven het jongste zoontje van den Heer Scheusz (Scheuss), Capitein (Lt.) in het Regiment Zwitsers van den Heere Lieutenant Generaal Bouquet.