De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

157 158 . Van zilver met een keper van azuur, vergezeld van drie vogels met spitse bekken in nat. kleur (bruin, duiven ?) Helmt.: de vogel uit het schild. Dekkl. zilver en azuur. 17. Budolphus Wolterus a Mensen. Oldenzal: Trans-Ysa lanus Aïïo 1671 De 26 Octo. Van sabel met twee balken van zilver, met 2 leliën van zilver naast elkaar in het hoofd. Helmt.: de lelie van het schild. Dekkl. zilver en sabel. 18. Gerhardus ab Heteren. Dotinchemo Gelrus. Van zilver met een uitgeschulpt St. Andrieskruis van sabel, vergezeld van vier schapescharen van hetzelfde. 19. Petrus Lipperus. Daventriensis A° 1671 29 Oct. Van keel met een lemmet van een zwaard van goud, vergezeld in het hoofd van twee sterren (6) van zilver en in de punt van een klaverblad van hetzelfde. Dekkl. goud en keel. Helmt.: een pluim van zilver tussehen 2 pluimen van k^el. 20. Gerhardus ab Hooglandt. Batavus Elburgo. Gevierendeeld: 1 en 4 in goud een omgekeerde scha penschaar van sabel, 2 en 3 in sinopel drie eikels van goud (2, 1), de stelen naar beneden gericht. Helmt.: een halve schapenschaar, tussehen een vlucht van goud en sabel. Dekkl. goud en. sabel Spreuk: Labor omnia vincit. Titelusurpaties. (Engelbert van Bevervoorde. ?? Van Vladeracken.) Wij achten het gewenscht op twee gevallen van titel- usurpatie van zéér recenten datum de aandacht te ves­ tigen. In de Nieuwe Courant van begin April 1915 komt de volgende advertentie voor: Heden ontvingen wij het treurige bericht dat onze innig geliefde, onvergetelijke zoon, broeder, zwager, oom en neef de Hoogwelge­ boren Heer JOSEF, ALEXANDER, CARL , LOUIS UMLAUF EDLER VON BIBERFORT k. u. k. Hauptmann des 61 Inf. Heg. (Ungarische Armee) den Heldendood in de Duklapas, in den ouderdom van 35 jaren, ge­ vonden heeft. 's Gravenhage, 6 April 1915. 's-Gravenhaye, Sonoystraat 13 Wed. F. X. UMLAUF VON BIBERFORT geb. Jonkvrouwe ENGELBERT VAN BEVERVOORDEN Sumatra Kwala ??Soekaradja' F. -UMLAUF EDLER VON BIBERFORT. 's-Gravenhage, Stadhoudersplein 87 M. VAN DORSSEN geb. UMLAUF EDLE VON B1BEEFORT. Weenen F. UMLAUF EDLE VON BIBERFORT. 's-Gravenhage, Stadhoudersplein 87 Dr. G. VAN DORSSEN. Utrecht Jonkvrouwe C. ENGELBERT VAN BEVERVOORDEN'. Jonkvrouwe F. ENGELBERT VAN BEVERVOORDEN. MIZZY FRANS XAVER / BERTUS > VAN DORSSEN. HANS MAX / F. UMLAUF VON BIBERFORT. Bovenstaande leden der familie- Engelbert van Bever­ voorde hebben geen recht op het predicaat Jonk­ vrouw, en noemen zich bovendien ten onrechte van Bevervoorden. Tot den Nederlandschen adel behoort slechts de tak van Henricus Johannes- Engelbert van Bevervoorde, die bij K. B. d.d. 17 Juni 1837, n°. 52, werd verheven in den Ned. Adel, met vergunning nader bewijs te mogen indienen om eene inlijving te verkrijgen. Dit bewijs is steeds achterwege gebleven, en niet zonder reden. (Zie: ??De Nederlandsche Heraut', VII, pp. 38, 73, 180 en 260, Mndbl. 1913, N° 12, p. 366 e. v.). Laatstgenoemde verkreeg bij K. B. d.d. 9 Oct. 1854 het recht den naam Engelbert weg te laten en Bevervoorde te veranderen in Bevervoorden. Zijn afstammelingen zijn de tegen­ woordige jonkheeren van Bevervoorden tot Oldemeule. Alle overige takken en dus ook de in bovenstaande advertentie staande personen zijn niet van adel en heeten nog steeds Engelbert van Bevervoorde. De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 20 en 21 April 1915 (Avondbl. B.) bevatte de volgende advertentie: Heden overleed plotseling te Amsterdam onze geliefde Behuwd broeder en Neef, Mr. NICOLAAS CORNELIS VOGEL, .in den ouderdom van 40 jaren. Uit aller naam, Jhr. G. P. VAN VLADERACKEN. Haarlem, 18 April 1915. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. Eenige en algemeene kennisgeving. Ook hier heeft men met titelusurpatie te doen. Het geslacht van Vladeracken behoort niet tot den Nederlandschen adel. , KORTE MEDEDEELINGEN. . Zwitsersche regimenten in Nederlandschen dienst. Sedert dat de Switsers geweest zijn in 'sLands dienst, hebben de volgende Collonels de respective Regimenten gecommandeert. / Joh. Henry Lochman 1694 VJoh. Caspar Hirzel 1704 iJoh. Fred. Grave van Dohna ... 2 Nov. 1708 Abraham TScharner 1713 L Albert de Melune 1694 ^Nicolas TScharner. .? 1698 ( Gabriel Maij de Huningue 1708 ! Hercules de Capol 28 Julij 1693 Christoffel Schmidt de Grunek . . .. 19 Nov. 1706 David Beyd 30 Sept. 1730 Rudolph Anthony de Salis 28 Junij 1735 / Charles de Montmolin 1698 l Vincent Sturler 1702 < Jaques Francois Gumoens de Coucelles . . . 1722 f George Gumoens d'Orfoud 1729 Jean Rudolph Sturler 1737 I i Joost Baron van Keppel Gr. van Albemarle. . 1701 Johan Felix Wertmuller 1718 Salomon Hirzell 1726 Guillaume de Muralt 1697 Daniël de Chambrier 1703 Samuel Constant de Bebecque 1728 ( Jean de Saconaij 1690 JAntonij Mestrall : 1707 J. D. WAONER.