De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

159 160 Bruyn van Melis- en Mariekerke (de). (Aanvulling van de stamreeks in Nederl. Patriciaat 1915, bl. 71.) I. Gerrit de Bruyn. II. Jan de Bruyn, komende uit Oost Friesland '), onder­ trouwde in den Haag als jongman, daar wonende, 18 Juli 1649 met Geertruyde Bleuse, jonge dochter, ook wonende te 's-Gravenhage. III. Abraham de Bruyn (in N. P. II8 generatie), gedoopt in de Luthersche Kerk 16 Juni 1652. Ten bewijze dat Geertruyde Bleuse niet een gefanta­ seerde moeder is van Abraham (in de doopakte wordt de naam van de moeder niet genoemd), behoeven wij maar de doopakten van Jan (1 Juni 1650), Anna Maria (7 Juni 1651) en Catarina (15 Feb. 1654), allen kinderen van Jan de Bruyn, in het doopboek van de Luthersche Kerk op te slaan, waar men als doopgetuigen een Jacob en meermalen een Aeltgen Bleuseil) aantreft. ARNTZENIDS. Calcar (van). In de protocollen van Goor 1709â??1738 berustende op het Rijksarchief te Zwolle en handelende over Hypothecatien en Transporten vond ik achter de laatste acte de volgende ondertrouw aangeteekend: â??1758. â??5 April-is Berend van Calcar van Deventer met Aaltje â??ten Cate, dochter van Hendrik ten Cate alhier (Goor) â??voor de maandschepen Derk Herman van Assen en Jan â??nes Weerman in curiae getrouwt.' In het deel Testamen­ ten Goor 1738â??1803 vond ik op fol. 225 testament Hendrik ten Cate dato 2 Maart 1787 Universeel erfgenaam zijn dochter Aaltjen ten Cate weduwe Berend van Calcar. fol. 226 testament Aaltje ten Cate weduwe Berend van Calcar dato 2 Maart 1787, drie kinderen genoemd: Jo­ hanna van Calcar gehuwd met C. F. Beins, schepen te Goor, Hendrik van Calcar en Anna Christina van Calcar. Berend van Calcar leefde nog 30 November 1780. Mr H. W. Eek van Panthaleon (van). (XXXII, 379 en XXXIII, 19). Otto van Eek, secretaris van Leerdam, had uit zijn huwelijk met Elisabeth van Seventer, dochter en leen volgster (1628). van Dirk van Seventer, twee dochters.' De oudste, Anna van Eek, werd na doode harer moeder met land te Uitwijk in het land van Altena beleend 4 April 1650. Haar man, Johan van Bavensway, landdrost van Brabant over de meierij van den Bosch, legde voor haar den leeneed af. Als erfgename harer zuster Anna van Eek werd 1 September 1663 met dit leen beleend JofFr. Comelia Eek van Panthalium (Nassau's Domein­ archief, n°. 6486). W. A. B. VRAGEN EN ANTWOORDEN. Kjierulff- In een handschrift in mijn bezit komt voor: I. Fredrik Kjierulff, zn. van Arent Olsen Kj. X Ane Cathrine Orum, geb. 25 Juli 1737, f 27 Mei 1806, trouwt te Delft 21 April 1766 Clara Jacoba v. Heems kerek v. Beest, hunne kinderen zijn: 1. een dochter, geb. 3 Juni 1768, sterft 's avonds, begraven in de Oude Kerk te Amsterdam. 2. Anna Jacoba, geb. 8 Aug. 1769, gedoopt Zuider Kerk 9 Augustus, f 9 Januari 1770, begraven Oude Kerk te Amsterdam. 3. Emmerentia Willielmina, geb. 2 December 1770, gedoopt 5 December in de Zuider Kerk. 4. Casper Christiaan, die volgt II. 5. Andrias Wilhelmus, geb. 28 Mei 1774, gedoopt 8 Juni in de Zuider Kerk, f 28 Juni 1776, be­ graven Oude Kerk te Amsterdam. 6. Johanna Catharina, geb. 14 Juni 1777, gedoopt 15 Juni in de Zuider Kerk. 7. Petronella Jacoba, geb. 14 December 1778, gedoopt 24 Januari 1779 in de Zuider Kerk, f 6 Mei 1790, begraven Oude Kerk te Amsterdam. 8. Arend Carel Fredrik, geb. 25 December 1779, gedoopt 13 Februari 1780 in de Zuider Kerk. II. Casper Christiaan Kjierulff, geb. 4 November 1771, was eerst in zaken, trad in 1816 als luitenant-kwar­ tiermeester in dienst bij de koloniale troepen, trouwt te Amsterdam 17 October 1807 Alijda Theodora Schultz, geb. Batavia 5 Mei 1779, dr. van Jan Christoffel X Barbera de Mulder. Zijn er nog afstammelingen hier te lande of in den Oost? Breda. G. H. .1. GIJSBERTI HODENPLTL. Palm. (XXVIII, 62, enz.) Poorterboek Delft: 1776, 10 Juny Mr. H. L. Palm, geb. Batavia 11 Febr. 1755. D. â?¢ D. Registers van Cranenburg (XXXIII, 127). De opgave daaromtrent heb ik gepubliceerd in dit Maandblad jg. 1912, k. 350 bovenaan. A. W. W. v. R. Wapens en inlichtingen gevraagd. I. Coert Hendrick van SchackX Maria van Asbeck. Hun dochter Hendrica Elisabeth tv. Coen raad Willem van Dam, een 2e dochter was gehuwd met een lid der familie van Gennep. II. Coenraad Harmensz. Royer, j.m. van Embden, oud 26 jaar, ondertr. Amsterdam 21 Mei 1700 Maria Magdalena van Nes, oud 34 jaar. III. Willem Richard de Fumal, kol. in Staten dienst, tr. Almen 22 Sept. 1715 Theodora Alida Cremer, ged. Doetichem 8 Feb. 1693, dochter van Jacob en Josina Wenink. IV. Het wapen van Johan Jacob Schwanefelder, schepen te Batavia, zijn zuster Johanna Sara tr. 27 Oct. 1768 met Leonard Verspijck. B. H. H. v. D. Onbekend wapen. In .... een rechterschuinbalk, geschaakt van .... en . . . ., vergezeld van 2 klaverbladen. Tiel. VAN KINSCHOT. INHOUD 1915, N° 5. Bestuursberichten. â?? De afstamming van het geslacht van Hogen dorp, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland. â?? Eenige genea­ logische en heraldische aanteekeningen betreffende de familie van Berendrecht, door J. P. de Man (slot). â?? Protestantsche Doodregisters van Venlo, medegedeeld door Ph. F. .W. van Eomondt (vervolg). â?? Kwartierstaten van Delftsche Vroedschappen verzameld door Mr. W. van der Lely, medegedeeld door Mr. L. G. N. Bouricius, archivaris der gemeente Delft (vervolg). â?? Oud wapenboek, medegedeeld door H. W. J. Gelinck. â?? Titelusurpaties (Engelbert van Bevervoorde. â?? Van Vladeraoken). â?? Korte Mededeelingen: Zwitsersche regimenten in Nederlandschen dienst, Bruyn van Melis- en Mariekerke (de), Calcar . (van), Eek van Panthaleon (van). â?? Vragen en antwoorden: Kjierulff, Palm, Registers van Cranenburg, Wapens en inlichtingen gevraagd, Onbekend wapen. i) Wij vestigen er de aandacht op, dat de familie de Bruyn van Melis- en Mariekerke een gedeeld wapen voert met rechts een halven zwarten adelaar in goud. Hoewel een afkomst uit Oost-Friesland haar blijkbaar onbekend was, scheen dit specifiek (Oost-)Friesche wapen reeds hierop te wijzen. [RED.]