De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldisch Genootschap: ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelijks e n wordt alleen aan d e Leden van he t Genootschap gezonden. Bij¬≠ dragen, correspondentie betreffende d e redactie van he t Maandblad, opgaven va n adresveran¬≠ dering, gelieve men t e richten to t den redaoteur, Mr. TH. B . VALCK LUCASSEN, Bemidenhout 4, 's-Qra venhage. Contributien enz. aan den penningmeester, B. VAN HAERSMA BUMA, Kneuterdijk 12‚??14, 's-Qraventtage. De jaarlijksche contributie bedraagt ∆?7.50. Leden te 's Gravenhage, di e d e wekelijksche portefeuille ontvangen, betalen hiervoor ∆?2.50 per jaar. Brieven, aanvragen enz., betreffende he t Ge ¬≠ nootschap t e richten to t den secretaris, Mr. TH. B. VALCK LUCASSEN, en die betreffende de Bibliotheek, opmerkingen i n zake d e verzending e n aanvragen om exemplaren va n vroeger verschenen Maand¬≠ bladen tot den bibliothecaris, W.' baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, beiden HeerengracM 62, 's-Gravenhage. De redactie va n he t Maandblad wijst e r nadrukkelijk op , da t zij 'biet aansprakelijk is voor d e strekking o f de n inhoud de r onderteekende stukken. N¬į. 6 1 XXXIII6 Jaargang. Juni 1915. v Bij dit nummer wordt een plaat verzonden, behoorende bij het artikel: De afstamming der jongere Goekinga's uit het oude geslacht van dien naam. BESTUURSBERICHTEN . Tot lid zijn benoemd: K. TH. ENGELBERT VAN BEVERVOORDE Tijd1.: Harderwijk. Res.-Majoor der Infanterie. Interneeringsdep√≥t. G. W . E. DE QUAY ' . Tijdk.: Harllerivijk. Res.-l' Luit. der Infanterie. Interneeringsdep√≥t. Bericht van d e Redactie. Door afwezigheid va n de n Redacteur zal het Maand¬≠ blad i n Juli niet verschijnen. I n de n loop van Augustus kan echter ee n dubbel nummer worden tegemoet ge ¬≠ zien. Bijdragen voor he t Maandblad e n correspondentie de Redactie betreffende kunnen steeds verzonden wor¬≠ den aa n he t adres: Bezuidenhout 4 , 's-Gravenhage. Voor d e Bibliotheek. De volgende geschenken voor d e Bibliotheek werden door on s in dank ontvangen: 1. ‚??L a v√©ritable origine d e la tr√©s ancienne e t tres il iustre maison d e Sohier, avec une table g√©n√©alogique', [A. 'Leyde chez Francois Hacke MDCLXI], fol., fraaie band, versierd me t he t wapen i n goud va n he t ge ¬≠ slacht Sohier d e Vermandois. (Geschenk van Jhr. H. J. M. van Asch van Wijck te Utrecht). 2. D e N r s 13 en 1 4 va n de n 41en Jaarg. (1915) van he t Tijdschrift ‚??Eigen Haard', waarin he t artikel: Mid deleeuwsche Schildjes, door A . Hoynck va n Papen drecht. (Van den schrijver). De Bibliotheek za l vanaf Dinsdag 2 2 Juni tot nadere aankondiging gesloten zijn. Excursie Nederl. Oudheidk. Bond. De omstandigheid, da t he t Genootschap to t de aan¬≠ gesloten vereenigingen behoort van de n Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, stelt zijn leden i n de gelegen-* heid deel t e nemen aa n de excursie va n voornoemden Bond naar Arnhem e n omstreken o p 1 0 e n 1 1 Juli a . s. 'Het program-mar va n dezen toehfe-omvat o. a. : op 1 0 Juli: officieele ontvangst ten stadhuize, bezichtiging van d e S'. Eusebiuskerk (orgelbespeling) e n van d e Sabelspoort, rijtoer via Rosendaal (bezichtiging kasteel e n park) ‚?? Zyperberg ‚?? D e Steeg ‚?? Middachterallee naar Middachten (bezichtiging kasteel en park) e n terug naar Arnhem. op 1 1 Juli: tocht per Rijnboot naar he t kasteel Doorwerth (bezich¬≠ tiging Artillerie-Museum). De leden, di e aa n bovenstaande excursie wenschen deel t e nemen, moeten hiervan ‚?? onder mededeeling van hun lidmaatschap van ‚??D e Nederl. Leeuw' ‚?? v√≥√≥r 3 Juli a . s. kennisgeven aa n de n Heer A . A . G . va n Erven Dorens, 40 Utreehtsche weg, Arnhem. Ieder li d ka n eene Dame introduceeren. De Secretaris va n he t Genootschap is bereid op aan¬≠ vrage ee n uitgebreider programma to e te zenden. 35ste Algemeene Vergadering van het Genootschap. Op Zaterdag 1 5 Me i 191 5 werd in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis t e 's-Gravenhage d e 35ate Algemeene Vergade¬≠ ring gehouden. Aanwezig waren d e HH.: J . J . Bastert, W . J . J. C. Bijleveld, B . va n Haersma Buma, Mr. W . B . A . Donker Gurtius, Jhr. H . P. Witsen Elias, Jhr. W . Engelen va n Pijlsweert, S . Fontein, G . F . E . Gonggrijp, A . Hoynck van Papendrecht, A . C d e Kanter, Jhr. Mr . H . J. L. Th. van Rheineck Leyssius, Mr. Th. R . Valck Lucassen, Mr. R . J . K . M . de Ner√©e tot Babberich, J . Reepmaker, A. F . J . Romswinckel, Jhr. C . H . C. A . van Sypesteyn, A. B . va n de r Vies, J . G . A . N . de Vries, Jhr. H . J . M. va n Asch va n Wijck e n C . A . va n Woelderen.