De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

175 176 dit onderwerp met de verklaring, dat deze laatste af­ stamming nog niet bewezen is, het aan den lezer overlatende, in afwachting van het vinden van nader bewijs, zelf zijne conclusie te maken. Intusschen neemt Nederland's adelsboek 1913 op pag. 435 de afstamming uit Mille Gochinga en Ludolf Henriet (Werumëus) als bewezen aan, waardoor de stamreeks der tegenwoordige Göckinga's wordt opgevoerd tot Henric Lamberts van Wierum, zijlrechter van het zijlvestenrecht te Groningen, f 1496. ' Indien de Redactie van genoemd werkje het zoo lang gezochte bewijs werkelijk gevonden heeft, waarom liet zij dan na dit te publiceeren? Ook het in 1914 verschenen derde, deel van het Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek neemt genoemde afstamming zonder meer aan en nog wel met verwijzing naar het artikel van den'heer Polvliet! Het is mij mogen gelukken het gevraagd bewijs te vinden en wel in het ,jProgramma' door den Rector der Groningsche Academie gemaakt na den dood van den curator Scato Gochinga in 1683 en berustende in de biblio­ theek van genoemde Hooge School. ') Hieruit blijkt af­ doende dat laatstgenoemde een zoon was van Ludolphus Henrici (Werumëus) en Hitte Gochinga en bovendien, dat dit echtpaar vier kinderen had (en niet twee, zooals een handschrift aanwezig in het Groningsch Rijksarchief mededeelt) t..w. Scato, Clara, Arend Ludolf en Hendrik. Uit dit zeer uitvoerig en uiterst interressant stuk laat ik hieronder enkele gedeelten volgen. Het gespatieerde heeft meer bepaald betrekking op het door mij beoogd e doel: Joh. Mensinga, Academiae Provincialis Groningae et^Omme landiae P. T. Reet. L. 'S.' Ut nihil turpius est, quam grandis natu senex, qui nullum aliud habet argumentum, quo se probet diu vixisse, praeter annos et aetatem, ita contra ea nihil melius est, aut magis lau dabile, quam a primis annis se devovere ac consecrare Reip: et civium saluti, et in iis tuendis omnem vitara impendere. Et is diutius vivit, licet non tot annos numeret, quam ille, qui vitam transit silentio. Vivit enim post mortem, vivit in memoria ho minum, nee unquam extinguitur. Talis fuit vita 'Nobilissirni ac Amplissimi Viri Scatonis Gockingae, qüi'. per. annos complures iriclytae ae praevalentis hujus Civi- ') Die academische Programraata funebfia zijn zeer interressante stukken. Ik heb afschriften van vijf ervan, vier betreffende de Goc kinga's en een betreffende Wichers, en gemaakt in de jaren 1631, 1667, 1683, 1737 en 1759. Die stukken, waarin de familierelatiën nauwkeurig zijn verhield, bevestigen in ^alle opzichten de van elders bekende gegevens. Zoo bevat o. a. het Programma van Sibrandus Gockinga (1631) den broeder van Hille: Patre enim natus est nobilis simo ac cohsiiltissimó viro D. Doetore Scatone Gockinga, Omlandiae Syndico, hujusque Academiae, inde ab origine illius, curatore optime merito: matre vero, claro. genere Luertia Edzama, anno 1605, die Decembris 26. . Het Programma van Johannes Wichers (1667) bevat: Anno 45, die 19 Januarii, conjugium inüt cum Nobiliss. ac Lectiss. Virgine, Clara Ludolphi Gockinga, filia viri Ampliss. ac Consultiss. D. Ludolphi Henrici, J. u. D. et primum Nob. ac Pot. D. D. Hovet mannorum, ac dein Nob. ac Pot. D. D. Deputatorum Provinciae Ordinum, Secretarii, et Nobiliss. Matronae, Helenae Gockinga, filiae viri Nobiliss. ac. Graviss. D. Scatonis Gockinga, Illustr. ac Pot. Omlan­ diae D. D. Procerum Consiliarii ac Syndici' prudentissimi. Het Programma van Scato Ludolph Gockinga (1737) bevat: ? Patre Arent Ludolph Gockinga (bovenvermeld) legioni pedestri, urbi Emdanae Belgii nomine, Praefecto, summi judicii -militaris Prae sidi, et Matre Judith ab Iddekinge filia consulis hujus Urbis, Tobiae ab Iddekinge, et Matronae spectatissimae Hylke Noordhoorn. Uit dit stuk blijkt, dat hij geeu mannelijke nakomelingen naliet, maar wel eene dochter, Adriana Sophia, gehuwd met Edzard Eeint Alberda. tatis Senator fuit gravissimus, et curandae huic Academiae inter sexviros- delegatus meritissimus, et alienissimo Reip. tempore, ante paucos dies extinctus, et auctoritatis et prudentiae suae triste nobis reliquit desiderium Natus est hic Vir, quem ereptum sibi Patria, quem Acade mia, et omnes boni lugent, Groningae in Frisiis, quarto De­ cembris 1624 ex antiqua et nobili Gockingaeorum fa milia, rebus gestis celebri. Patrem habuit Ludolphum Henricum, J. U. D. quem Augusta haec Resp. in consignandis ac custodiendis actis publicis habuit vindicem ac tuforem exactissimum ac prudentissimum. Quo munere probata diligentia ac integfitate magna cum laude est functus. Matrem Hillenam Gockinga, filiam SeatonisGoc kingae, Jurisconsulti celeberrimi, qui ob legum peritiam as sumtus est custodiendis ac conscribendis publicis Illustr. ac Praepot. hujus Provinciae Ordinum commentariis. In quo collegio, cum jam per aliquot annos consiliorum omnium fuisset particeps, et laudem spectatae fidei ac industriae retulisset, ab Illustr. ac Pot. Ommelandiae Ordinibus in Syndicum ac Consiliarium est ad scitus:.... ....Ab hoe Viro natalium commendatione, ingenii elegantia et amplitudine muneris celebri praenomen ac cognomen ha­ buit noster Scato, et ut avi nomen ferebat, ita id operam dedit omni studio, ut effigiem ac imaginem ejus referret sapieu tiae ac laudum contentione. ? Defunctus noster fratres habuit duos, ambos meritis ac honorum ornamentis insignes, Henricum et Arno.1 dum Ludolphum Gockinga, et sororem unicam Claram nomine, quae nupta fuit Viro Ampl. Joh. Wichers consuli hujus urbis meritissimo, et decessit an. 1679. Ex fratribus Henricus toga, et Senatoria dignitate, ac summis pro Rep. obitis honoribus conspicuus fato concessit anno 1674. Alter Arnoldus Ludolphus adhuc superstes, sago et militaribus stipendiis, illustris, Primipilari dignitate orfjines ducit, et apud centurias, quibus praeest, ob meritum singulare, in summa ca ritate est ac honore. Patrem defunctus amisit anno 1635. Mater biennio a ma riti obitu iterum nupsit Viro Ampl. Adolpho Lou wens, consuli pulcherrimae ac' munitissimae hujus civitatis dig nissimo, et cum tres ei liberos pepererat, qui plerique acerbo funere annis adhüc innocentibus occubuerunt, decessit anno 1642. D o m u m d u x i t v i r g i n e rn L e c t i s s i m a m G e s i n a m Wichers, faeminam multis nobilem dotibus, quibus hic sexus enitescit, filiam primarii civis Wicheri Rotgers, Jurati hujus urbis spectatissimi, et Beertae Schoeninck, quae decessit ex tremo Novembri an. 1670. Ex hoe matrimonio suscepit duos liberos, filium ac filiam. Ex quibus filius Scato Gockinga patris praenomen ferens, et ejus vestigiis ad honores enitens adscriptus est inter Celsiss: ac Praepot: Foederati Belgii Ordi­ num Assessores, ui eoque 'concilio dighitatem Patriae, suamque cum laude tuetur. Filia Beerta Elisabeth Gockinga emendatis moribus, ac dote formae conspicua adhuc innupta est. (zij huwde 27 Dec. 1683 met Joseph Trip). Ex filio ante obitum hanc lactitiam caepit, quod eum vidit collocatum virgini spectatissimae Annae Cluvinghe..... Decessit 19 Junii ad sextam matutinam An. 1683, cum jam vixerat annos 59, 6 menses, dies 15..... Efferentur exuviaë, proximo Lunae 25 Junii ex aedibus de functi in platea vulgo dicta, de nieuwe Ebbingestraet, eas pro sequi ut dignentur et sua frequentia honestare ad horam unde cimam, omnis ordinis Viros honoratos, Defuncti fautores, amicos, cultores, prae caeteris Nobil. et Ampliss., Curatores et Reip. Procerès, Celeberrimos Professores, Reverendos-Pastores, Con­ sult, et Exper. Doctores, Studiosamque 'Juventutem, officiose invito. ??' P.P. 24 Junii'1683. (Groningae, Typis Catharinae Zandt, Viduae .Huysman, Pro­ vinciae et Acad. Typogr. Ord. 1683.) Hille Gockinga verbindt dus het oudere aan het jongere: