De Nederlandsche Leeuw, jaargang 34 (1916)

203 204 reeds de aandacht op de n te Rotterdam in het begin van d e 17 ° eeuw wonenden Hoijer Hoijer szn., ge ­ boortig va n Hamburg. Deze wa s erfgenaam va n een Geske Hoijer, overleden te Hamburg. In Delfland trof ik reeds ee n Hoijer aa n in 1378 : â??Jan di e Ho ij er Janssone verkoopt Heijn Bugghen H u ghenssone achtendalf hond lands in Deïfgaech' (St . Pouwelsdach conversio). (Geestelijk kantoor Delfland en 's-Gravenhage 220) . In 155 3 woonde in Wateringen een landbouwer ds . (Damas?) di e Hoijer. (Geestelijke goederen Holland. N° 612). Claes Pieterszn. Hoijer burger va n den Briel getuigt 24 November 164 2 (Prot. Not. I. de Bruyne den Briel). In Delft trouwt 1 Februari 1668 Cornelis Claesze Hoijer, jongman, kleer­ maker en Lysbeth Drieborn, jonge dochter. De n 19don Maart 166 9 en de n 6den Augustus 167 1 laten zij een kind doopen, genaamd Margriete en Johan. Op de andere Hoijer's in Delft vestigde ik reeds de aandacht in een noot in kolom 291 , XXXIII. Deze waren â??messenmakers' e n goudsmeden. He t is aanne­ melijk, da t de naamsoorsprong bi j alle geslachten Hoijer dezelfde is. Deze is da n waarschijnlijk een andere, dan ik eerst he b aangenomen in één bepaald geval. In de 15do en 16 do eeuw veranderen meerdere voornamen in geslachtsnamen (verg. Storm, Brand, Fijck, enz.). De herkomst va n dezen naam hebben wi j misschien te zoeken in Scandinavië. E r leven daar thans no g ge ­ slachten Hoijer, evenals in Hamburg en Oostenrijk Hongarije (Zi e Rietstap Amorial General Tome I). XXXIII. Kolom 292 , regel 6 va n onder de woorden: [Adriaen Claeszn. Oudendijck (leeft nog 1558)] en . . . en een kleinzoon van Claes Corneliszn. Oudendijck (leeft no g 1553)] moeten geschrapt worden, zie bij het later te behandelen geslacht Oudendijck. Kolom 296 , regel 22 va n boven: Hieraan is toe te voegen: d e oudste zoon kreeg 'svaders beste pelsrok en zilveren dagge. XXXIV. Kolom 83 , regel 32 va n boven : 14 December 1648, lees: 14 December 1643 . De oudste Protestantsche lidmatenregisters va n Oosterhout (N.B.), De aentekening van de oude Ledematen die hier hebbe gekomen siet voor. vrou overleden 6 Me y 167 4 gestor­ ven 19 7br . 1669, na Breda Me y 166 0 met attest. 1671 28 9br . gestorven 1672 May na Gbergh met attestatie na Grberg 19 Ap . 166 6 me t at­ testatie 1686 July overleden 6 Xbr . 166 6 vrou gestorven gestorven Me y 166 9 gestorven Januari 166 8 met onse attestatie Me y 166 7 t'sa men me t sijn vrouw Catlyna Ruys senaers na Breda vertrokken, weder gekomen Me y 166 8 met attest, na Breda 23 July 166 3 gestorven weer hier Ma y 166 8 met attest, va n Berg op Zoom 21 Xbr. 165 9 medegedeel d doo r CAEL KÃ?FFLER. (Vervolg va n XXXIII, 380. ) Lijste der Ledematen va n de Tafel des Heeren die in mijn dienste na betooning van attestatie ofte voorgaende belijdenisse bij mij sijn aengenomen. Joachim van der Plas, sijn vrouw Margriete ten Broeck r me t attestatie aengecomen uy t 's-Gra Anna van der Plas i venhage de n 25 7br . 1657 . Maria van der Plas ] Jenneke van der Plas bi j mij hare beleijdenisse gedaen den 22ston Xbr. 1668 . Peter Sopers sijn vrouw ) Maria Crous £ me t attestatie va n Michielsgestel. Adriana Rouwagen ) Jan Joosten van Bael en vrouw ) , , . , 0 0 o u m^o T 7 T JT 7 hare belndenisse gedaen 23 8br . 1658 . Lynken Jasper se Rulsmans ) J & Maria Willemse Vermeulen e n vrouw va n Jacob Zeemans hare belijde­ nisse gedaen 5e July 1658 . Ruybrecht Adriaensen Lockerbol e n vrouw Pierken Jansz Broens, be ­ lijdenisse gedaen 5° July 1658 . Dirck Adriaenssen de Lang Schipper- en vrouw Willemke Willemse Ver­ meulen, belijdenisse gedaen 5 July 1658 . Adriaen P.... en belijdenis gedaen 5 8br . Adriaen Adriaensen van den Ryen vulgo Oubol en vrouw Iseelken Jansen t'samen hare belijdenisse gedaen de n 22° Xbr . 1658 . Peter Oerardsen van Rerenials belijdenisse gedaen de n 23 Xbr . 1668 . Maria Huubrechisen ) , , 0 . v 1 i/. c o Ti.ii.Tj i n belndemsse gedaen 24 Xbr . 1658 . Lysbeth Ruybrechtsen ) J ö daerna huysvrouw Adriaen Lenarden Ruth. Engeltje Michielse van Erckel d e meyt bi j Lysbeth Huybrecht Petersen hare belijdenisse gedaen lle April 1659 , nu vrouw va n Peter Ruybrechtsen. Johanna Boomers belijdenisse gedaen 11 ° April 1659 .