De Nederlandsche Leeuw, jaargang 34 (1916)

223 224 uit de collectie Jhr. Smissaert werd hij 16 Februari 1581 begraven te Helmond en was hij daar geb. in 1511, en licentiaat in de rechten. Volgens het Adels­ boek f hij 16 Feb. 1571 of 1573. Inmiddels is er een andere opgave, dat hij 25 Maart 1579 een testament te Leuven maakte waarin zijn 3 vrouwen worden ver­ meld. Is deze datum goed, dan zal zijn dood wel in 1681 zijn te vermelden. Voorts was Philippus gehuwd 1° met Anna Chalet, die volgens de Nav. t. a. p. t in 1562, 2° met Catharina van Suermondt en 3° met Elisabeth Nollens. Nu noemt de Navorscher zijn 11 kinderen allen op als geboren uit Anna Chalet, terwijl de voornoemde genealogie (en ook hot Adels­ boek v. z. b. Jacob geb. in 1550) 3 kinderen aan Anna Chalet geeft en 8 aan Catharina van Suermondt. Dan zou dus Anna in 1562 niet meer geleefd hebben. Inmiddels zijn de geboortedata der 11 kinderen alle in de Navorscher vermeld en zou men geneigd zijn die opgave als juist aan te nemen. Wellicht dat de redactie van het Adels­ boek nog gelegenheid heeft dit punt te onderzoeken. Overigens kloppen de diverse opgaven in het Adelsboek met hetgeen ook op andere plaatsen wordt vermeld, behoudens dat Jacob genoemd op bl. 388 sub VII in 1658 te 's Bosch schijnt te zijn overleden , dat de schoon­ vader van IX heet Johan Baptiste en dat XII sub 4 op bl. 389 f in 1859. Er zijn echter een paar families Sweerts, die ik niet kan aansluiten aan de bovengenoemde personen en wel die vermeld in de Wapenheraut 1902 bl. 195. Daar worden genoemd de afstammelingen van Paulus Siveerls en Elisabeth de Coninck o. a. een dochter Anna Barbara, die met Godart Cronenberg huwt. Elisabeth de Coninck, wed0 Sweerts woonde 17 Sept. 1696 te Amsterdam en schreef toen aan den raadsheer Booth te Utrecht, dien zij ??Mijnheer neef en nichte' betitelde. In dien brief meldt zij, dat ??Alsoo Godt ??gelieft heeft mijn dochter Anna Barbara Sweerts in ??de Huwelijck Staat te beroeppen met Godart Croonen ??bergh, soo hebben den 13 deses een aanvagh gemaekt, ??ent huwelyck geslooten, hopen dat alles in den Zegen ??des heeren mach voltrocken worden tot groot maackingh ??van sijn Heyligo naam, ten welvaaren van ziel en ??lichaam, hebben niet willen manqueren van dese s ??UEd. bekent te maacken, alsoo ik weet Ued. oock ??niet onaangenaam is, sullen Eyndige enblyven, naer ??ons alder ootmoedige dienst'. Aan dien brief zit een goed geconserveerd zegel vor toonende het .ingekeperde schild en als helmteeken een klein ingekeperd schildje. Weet iemand ook óf en hoe deze Paulus Sweerts behoort tot de familie van.Dirck en Margaretha van Eyck? Ook de afkomst van Barent Sweers (Maandblad 1912 bl. 96) is mij onbekend. Mocht iemand ten slotte aanteekeningen over de af­ stammelingen van meergenoemden Dirck Sweerts hebben (die nog niet gepubliceerd zijn) dan zou ik die gaarne eens met mijne genealogie Sweerts willen vergelijken. H. B. v. T.'P. Wilich. Dit geslacht wordt vermeld onder ??la noblesse d'Utrechl' op pagina 63 van ??Histoire abregée de la ??Ville et Province d'Utrecht avec une connaissance ??ébauchée de la Noblesse de cette Province, par Freschot, ??chez Guillaume Meester, libraire a Utrecht, 1713'. als volgt: ?? Wilich porte d'argent au chevron de gueules, accom ??pagné en pointe d'un anneau de même. ??Cimier la tete et col d'un dragon d'argent accollé de gueules'. Tot dit geslacht behooren waarschijnlijk ook de navolgende personen, die in het begin van de 17do eeuw te Botterdam voorkomen: 1°. Mathijs Euertszn. van Wielick, ijzercramer, die in verschillende acten te Rotterdam voorkomt, o. a. als curator in eene sententie van preferentie d.d. 27 November 1604, als voogd ?? zie Register der Wees­ kamer betreffende de Voogdij N° 545 (1593??1604) d.d. 8 September 1600 en 5 January 1601. ?? etc. en zijn zoon: 2°. Herman Maihijszn. van Wielick, aanvankelijk ijzerkooper, daarna brouwer in ??de Bell', gehuwd met Maritje Jacobsdr. van der Wel, van Delft. Hij komt te Rotterdam voor als : Vroedschap 1618??46, weesmeester 1618, 23, 24, Bur­ gemeester 1619??20, Bewindhebber der O. I. Compagnie 1619??46, Boonheer 1621??37, Schepen 1622, 28, Ge­ deputeerde der Dagvaart 1622??24??25, Gecommitteerde Raad 1625??28, Baljuw van Schieland 1630 tot 1646. 3°. Eduard van Wielik, schepen 1641, 42, vrede maker 1644??45, etc. Zoowel Herman van Wielik ?? in 1622 ?? als Eduard van Wielick ?? in 1641 ?? zegelen als schepen van Rot­ terdam met bovengenoemd wapen der Utrechtsche familie (zie schepenzegel s in ??Bronnen voor de Ge­ schiedenis van Rotterdam', deel I door J. H. W. Unger). Bestaat er eene genealogie van dit Utrechtsche ge­ slacht? Zeer zoude men mij verplichten door mij meerdere inlichtingen omtrent dit geslacht te willen geven. ') Scheveningen. J. PH. SCHADEE. Wittemyer. Rermanus Wittemycr, ob. 1785, begr. Westerkerk te Amsterdam, tr. 1° Helena Overbeek begr. 2 Nov. 1756 in de Westerkerk, zij was eene dochter van Gerard Overbeek en Agneta Eichelberg. Wie waren hunne nakomelingen? Zijn er nog in leven? Heeft waarschijnlijk iets te maken met Alkmaar. T. ' v. K. Wapens. In de kerk te Wijk bij Duurstede ligt een grafsteen met hot navolgende alliantiewapon: in 3 weerhaken (2. 1.) van , in 3 vuisten (2. 1.) van Welke geslachten hebben deze wapens ge­ voerd en welk huwelijk wordt hier bedoeld? T. ' v. K. i) Zie Maandbl. XXXIII, kolom 95/96. [RED.]. INHOUD 1916, N° 8/9. Bestuursberichten. ??'Bijdragen tot de geschiedenis van eenige ge­ slachten in de 16' en 17' eeuw gevestigd in 'sGravenzande en Sand­ ambacht. I. Geslacht Hoijer (slot), door G. B. Ch. van der Feen. ?? De oudste Protestantsche lidmatenregisters van Oosterhout (Jï. B.), medegedeeld door Carl Köffler (vervolg). ?? Aanteekeningen uit de oude registers van ondertrouw van Amersfoort, medegedeeld door W. Wijnaendts van Rcsandt (slot). ?? Aanteekeningen uit de notarieele archieven van Leiden, door W. J. J. C. Bijleveld. ?? Korte mede­ deelingen: Van Koppel??Gruter, Boonzajer, Thins, Schimmelpenninck, Oldenbarnevelt (van). ??Vragen en antwoorden: Boutmy, Haenen van Wambrechies, Montfort (Thorn), Prehn (van), Ruysch, Schouten, Sweerts, Wilich, Wittemeyer. ?? Wapens. De Ned. Boek- en Steendrukkerij v./h. H. L. SMITS.