De Nederlandsche Leeuw, jaargang 34 (1916)

MAANDBLAD VAN HE T Genealogisch-heraldisch Genootschap: ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen aan d e Leden va n he t Genootschap gezonden. Bij¬≠ dragen , correspondentie betre√∂ende de redactie van he t Maandblad, opgaven va n adresveran¬≠ dering, gelieve me n te richten to t de n redacteur, Mr . TH . R. VALCK LUCASSEN, Raamweg 14, 's-Gra¬≠ venhage. Contributien enz. aan den penningmeester, B. VAN HAERSMA BUMA, Mavmtskade 9‚??15, 's-Gravenhage. De jaarlijksche contributie bedraagt ∆?7.50. Leden te 's-Gravenhage, di e de wekehjksche portefeuille ontvangen, betalen hiervoor ∆?2.50 per jaar. Brieven, aanvragen enz. , betreffende he t Ge ¬≠ nootschap te richten to t de n secretaris, Mr. TH. R . VALCK LUCASSEN, Raamweg 14, 's-Gravenhage, e n di e betreflende de Bibliotheek, opmerkingen in zake de verzending en aanvragen om exemplaren va n vroeger verschenen Maandbladen to t de n wnd . Bibliothecaris , Jhr . Mr . Th . VAN RHEINECK LE√ŹSSIUS, Vivienstraat 10, Scheveningen. De Bibliotheek va n het Genootschap, gevestigd Heerengracht 62 (hoek Princessegrachi), 's-Gravenhage, is voor de Leden geopend iederen Maandag va n 2‚??5 uur. De redactie va n he t Maandblad -wijst er nadrukkelijk op , da t zij niet aansprakelijk is voor de strekking of de n inhoud de r onderteekende stukken. N¬Ľ, √ŹO . XXXIV6 Jaargang. Aanteekeningen ui t de twee oudste trouwregisters der Hervormde gemeente te Coevorden, medegedeel d doo r W . WIJNAENDTS VAN RESANDT. De doop- en ' trouwboeken va n Coevorden berusten op .he t Rijksarchief te Assen. Eene opsomming dier TSgist√©Ts ‚?Ę'en'*dfe j√ĮfrSnf'w^a√Įov√ęr 'ztj* '√Įbtjpen , Vifrttt rff√™n in Verslagen de r Rijksarchieven-Drenthe-1889. _ Het oudste trouwboek vangt aa n me t 165 6 en loopt tot 1673 , daarna heeft, me n eene lacune to t 1684 , he t tweede -deel loopt da n van 1684‚??1731, uit beide deelen deel ik de volgende huwelijken mede (d e datums in het eerste deel .zijn di e va n de voltrekking va n het huwelijk). 14 Nov . 1656 . De n eerwaerdigen godtsalige hoogh geleefde Domin. Henricus Daventrieus e n Margrieta Boogermans. 3 Oct . 1658 . Johanns a Merckel e n Wendel van Ass. 31 Dec . 1658 . De n Edele Manhafte capitein Tierk van Eek en mevrou Clara Helena van den Boetzelaer. 10 Apr . 1659. De n eerweerdigen Godtsall. Welgeleerde Domin. Fredericus a Staveren, predicant deser stede, en Klaesien Beynders. 6 Dec . 1661 . De n erentfesten Matheus Idsinga, secre¬≠ taris va n Barradeel in Vrieslandt, en juffr. Hinderyna van Loo. 8 Sept. 1662 . Ja n Krull e n Jantien van Gieten. 23 Aug . 1663 . Albartus Fockinius, advocaet in Olden- borger Landtgericht, en Hendrickje Clinge. Febr. 1664 . De Hoeghgeleerden Henrick Engelinck, der beide rechten doctor, en joffr. Anna Catharina van H Boft. 10 Me i 1665 . Meyndert Minnes van der Ihynen ') , !) Hi j is de in de geschiedenis va n Coevorden bekende school¬≠ meester Meyndert va n Thienen. October 1916 . borger in Coevorden, en Anneke Harms, burgerdochter binnen Groningen. 19 Mei 1667. De Hooge Edelgeboren Joncker Alexander Maximilianus van Loon gebooren soon va n de Borg Enschede, militeerende onder de Ritt(meester) Heer van Eghten en de Hoog Edel gebooren juffer Eltcoke -gebooren doghter va n het-Huys.- 't.Laer.-1)- . - - 30 Juni 1667 . Mons. Eredrick Gabbama gevrije corporael onder capt. Burum, en de eer en deugtrycke juffer Lucia Idsinga dochter va n den Heer commissarii Idsinga. 18 Sept. 1667 . De n Hoogh Edelgeboren Heer Ja n Bouter Heere va n Arenstein, Diepense, rittmr resi deerende to t Coevorden e n de Hoogh Welgeboren Jonckfrouw Maria Catharina Sohier de Vermandois, vrije Baronesse. 23 Oct . 1667 . Hoogh Edelgeboren Heer Sibrant Walta, majoor va n ee n regiment en captein va n een compagnie infanterie, en de Hoog Edelgeboren juffr. Everdina van Byma dochter va n de n saligen Heer Baltasar van Byma, overste en gouverneur to t Coe¬≠ vorden. 22 Dec . 1667 . Monsr Harmen Edinckhuysen, quar tiermeester va n den ritmeester va n Issem en Weledele juffr. Eduarda Theodora Nykerck dochter va n captein Nykerck. 3 Maart 1668 . Joncker Douwe van Ipema tot Coudum, luytenant va n ee n compagnie te voet, en Weledele juffr. Anna Elisabeth Alberda dochter va n capt. A√Įberda. 5 April 1668. De WelEdgeb. Joncker Willem Adriaen van Vilsteren va n den Vilsterenborg, en Maria Aveskamp weduwe va n sal . mr . Ja n Hilders. !) Over de havezathe Borch Enschede, zi e Mr . G. J. te r Kuile. Geschiedkundige Aanteekeningen op de Havezathen va n Twenthe, blz. 16 .