De Nederlandsche Leeuw, jaargang 34 (1916)

227 228 3 Aug. 1668. WelEdgeb. mons. Egbert de Mepsche, quartiermeester van den heer ritmeester Echten, en Weled. juffr. Roelyna van Edinckhuysen. 18 Oct. 1668. Mons1'. Aernolt Joost van Loë en juffr. Amona Christina Wydenbrugge, dochter van den heer Landschrijver der graefschap Benthem. 29 Nov. 1668. De Edele Goslingh Colonna en de eer en deughtryeke jongedochter Battyna Roukama, dochter van mr. Wybo Roukama. 19 Sept. 1669. Bruyno Helmholt. der beiden rechten doctor, wonende tot Groningen, en juffr. Mechtelt van 't Hoff, dochter van den borger en comys van 't Hoff. 26 Sept. 1669. Anthoni Wilhem de Hardy, lieutenant over een compagnie infanterie, en Jantien Arens, dochter van borgemeester Arent Hendrix. 8 Dec. 1669. De Heer Johan van Burum, capitein van een compagnie infanterie, en juffr. Maria van Fyersen. 12. Dec. 1669. Mons. Ludolf Walrick, sergeant van capt. Alberda, en juffr. Clara Winshemius, dochter van lieut. Winshemius salr. Juni 1671. Joncker Helmieh van Balen, vaendrich in dienst van Hunne Hoog Mogenden, en juffr. Hende rina van Vilsteren, van Zwol, zijn buyten getrouwt. Sept. 1672. Jr. Jacob Eckebladt, quartiermeester en juffr. Agnieta Piccardt, weduwe van sal. jr. Diderick van der Merve. Volgt een lacune van 1673â??1684. - Deel 1684â??1731. (Hierin slechts enkele belangrijke inschrijvingen). 8 Febr. 1695. Hessel van Brakel, luitenant van een comp. infanterie, en Anna Sibilla Slegt, j. d. van Coe­ vorden. 29 Nov. 1699. Den Hooghwelgeb. heer Cornelis van Dongen, heer van Dunningen en rentmeester tot Assen, en de Hoogwelgeb. Frêle Johanna Agnes baronesse van Wyenhorst van der Oeestberg. 1 Oct. 1704. De Heer Bernardus Matthei, luit. te peerde, en juffr. Margareta Dorothea van Schoenleben. 10 Maart 1709. De eerw. godtsalige en welgeleerde heer Petrus a Stavoren, getrouw leeraer der gemeente Jesu Christi tot Coevorden, j. m., en de eer en deugtryeke juffrouw Geertruyt Camerlings, beiden van Coevorden. 12 Feb. 1730. Petrus Egsonius, vaandrig in de comp. van den heer capitein van Manneil in het reg. onder den heer overste Adriaen Leeuw, j.m. van Groningen, en Agenis ter Poorten, j.d. van Coevorden. 30 Oct. 1730. De Heer vaandrig Pierre du Cailar in het rog. van den heer collonel de Mortaigne, j.m. geboortig van Deventer, en de eerbare juffr. Reinira Moespas geboortig in de Ommerschans. Kerkboek van Eersel, medegedeeld door Pu. F. W. VAN ROMONDT. Gedurende mijn verblijf te Eersel in Augustus en September 1916 heb ik het oud-archief, berustende op het gemeentehuis aldaar, gedeeltelijk doorgewerkt. De huwelijken, gesloten voor de dingsbank aldaar, opgeteekend in trouwboeken loopende over de tijdvakken 8 Jan. 1667â??26 Oct. 1682, 8 Dec. 1736â??18 Aug. 1754 en 28 Sept. 1754â??21 Febr. 1802 heb ik alle in het kort genoteerd en deze notities geschonken aan de Bibliotheek van het Genootschap. Deze waren de eenige trouwboeken in het oud-archief aanwezig. Uit het hervormd kerkboek noteerde ik alle doopen die er in voorkomen, deze volgen hieronder vermeerderd met enkele aanteekeningen. Aanvankelijk was het mijn voornemen, ook de verschillende kerkelijke gebeurtenissen die jaarlijks werden opgeteekend te vermelden. Door mijn vrij plotseling vertrek ontbrak mij den tijd hiervoor. Huwelijken werden in dit boek niet aangeteekend. Wilhelmus Peijpers, predikant te Eersel, Duizel en Steensel tr. Maria Neomagus. Kinderen: 1. Jan P., geb. Valkenswaard 30 Apr. 1715, ged. aldaar 5 Mei d.a. v., vertrekt met attestatie 5 Mei 1734 naar Boxtel. 2. Aemilia P., geb. Valkenswaard 17 Mei 1717, ged. aldaar 15 d. a. v. (sic.) 3. Theodorus P., ged. 6 Oct. 1720, f 13 Oct. 1732. 4. Eendrikus P., geb. 31 Mei 1723, ged. 4 Juni d. a. v. vertrekt 30 Nov. 1745 met at. naar den Haag. 5. Bernardus P,, geb. 8 Oct. 1725, ged. 10 dito, f30 Nov. 1725. 6. Catharina P., geb. 31 Maart 1727, ged. 6 April d. a. v. (Zoo genoemd naar de overleden grootmoeder van de zijde des vaders.) 7. Johanna P., geb. 5 Mei 1730, ged. 7 dito. 8. Theodora P., geh. 26 Febr. 1733, ged. 1 Maart d.a.v.. f 6 April, 9. Theodorus Mathias Bernardus P., geb. 26 Oct. 1734, ged. 31 dito, f '26 Nov. 1735. Adam Deckers, schoolmeester te Duizel, tr. N. N. Kinderen: 1. Bastiaen D., ged. 27 Nov. 1701. 2. Derde D., ged. 2 Maart 1710. Hermannus Dresselhuijsen tr. N. N. Hieruit: Cornelia D., ged. 6 Juni 1703. Over te brengen in het doopboek van Bergeijk. Martinus Verhoeven, vorster, gerichtsbode te Eersel, tr. N. N, Hieruit: 1. Nicolaas V., ged 23 Dec. 1703. 2. Martinus V., ged. 2 Febr. 1707.' ,() 3. Helena V., ged. 5 Maart 1708. A.Cristin V., ged. 20 Juli 1710. 5. Helena V., ged. 30 Nov. 1718, obiit. Willem Hendrik van Beverwijk, secretaris van'E., tr. Cornelia de Jongh. Kinderen: 1. Gijsbertus Johannes v. B., ged. Duizel 18 Jan. 1705. 2. Johannes v. B., ged. 17 Jan. 1706, secretaris van Bergeijk, komt 1 Juli 1724 met attestatie van Eind­ hoven en vertrekt 23 Jan. 1732 met at. naar Bergeijk. 3. Boudewijn v. B., ged. 5'Jan. 1710. (Op 5 Mei 1793 overleden te E., B. van Beverwijk, president.) 4. Laurens v. B., ged. 14 Mei 1719, f 1725.