De Nederlandsche Leeuw, jaargang 34 (1916)

233 pred' to t Rijdhoven en Bergeijk) is geboren to t Rijd hoven op de n 17 Jan . 168 3 en genoemt Samuel. ! ) Nogh d: 24 Nov . 178 8 (sic ) een soon Hendricus dogh gestorven de n 30 Junij 178 9 (sic). Nogh Joh. Bernardus geb . 168 6 de n 9 Maert ge­ storven tot Maastrigt proponent 1711 den 24 (onleesbaar). 1693 is geboren de dogter va n D° Theodorus Neo magus al s doe prednt to t Eersel op d: 26 Jullij genamt Johanna Margarita. 234 1695 de n 2 November (?) sijnde Donderdagh de kloeke vier ueren naar de middagh is geboren de dogter va n de Heer Theodorus Neomagus prednt to t Eersel ge naamt Maria ende gedoopt de n 6 dito (welke dogter Maria 171 4 den 6 Maij is getrouwt me t d° Wilhelmus Peijpers al s doe prednt to t Valkenswerd en Dommelen ende verplaatst to t predicant va n Eersel, Duyscl en Steensel in het jaar 171 7 d: 7 November). De oudste Protestantsche lidmatenregisters va n Oosterhout (N.B.), vertrocken naer G-r.bergh 167 2 in den fransen oorlogh attest, daerna gegeven vertrocken met onse attest. 30 7br . 167 1 na Breda weder vertrocken naer Verckens weerdt in Ma y 167 4 gestorven Aug . 167 6 met onse attest. 8 Xbr . 167 5 na 's-Gr.moer met onse attestatie va n den 17 Juny 167 5 naer Etten met attest. 4° 8br . 167 7 na 's-Gr.­ moer met onse attest, va n 2 Xbr . 167 7 na Breda met attest. 19 Xbr . 167 7 na 's-Gr. moer getrout me t een ruyter ... . rard Luyx me t onse attest, va n de 14 e Aug. 168 4 na Dalsen bi j Deventer ') Vertrok 6 Sept. 172 0 me t attestatie. medegedeel d doo r CAEL K?FFLER. (Vervolg va n XXXIV, 209??210.) D'Heer Doctor Johan de Man sijne belijdenisse gedaen den 29e Decemb. 1671. [ Juffr. Cornelia de Man sijne Huysvrouwe, komt ae n me t vertooning van hare attestatie va n Orsoy va n den ...... Adriaen Lendersen van der Kuyp, sijne belijdenisse gedaen de n 238 Decemb. 1671 . Huybrecht Hendrïksz. van Ravels, sijne belijdenisse gedaen de n 24 e Decemb. 1671 . Dinge Arien Ho bi j mij ... . nisse ged . .,. Adriaen van Gils J . M. Secretaris deser vrijheyt me t attestatie va n Tilburg aengecomen de n 2e Julij 1673 . Annaken Lenardts Drus J . Dr hare belijdenisse gedaen de n 5° Octob. 1673 . Balthus Pluym e n Mayken Jaspers sijne huysvrouw, me t attestatie van Joh. Alstorphius predicant to t Waelree en Verckensweerdt uy t name de s kerkeraedts-in -dato de n 7e August. 1673 . Adriana Sangers huysvrouw va n Wouter Mol me t attestatie van D. Joh. Oze ... . emius predicant to t Dordrecht uy t naem en last des kkraedts in dato 23 Novemb. 1673 . Joris Dirckse Möstaert. Mary Joriss sijn dochter me t attestatie va n Vlissingen de n 3° May 1674 . Hendrick van Warvenburgh me t attestatie va n Werderbroeck va n den 14 Julij 167 4 ondertekent van Jacobus Copius, predikant aldaer, aengecomen den 7° 8br . 1674 . Cornelia van der Pluym, sijne huysvrouwe haere belijdenisse gedaen den 5 8br . 1674 . Lambrecht Nanningen Substituut Vorster me t attestatie va n Baerle de n 18 Xbr . 1674 , comt an den 25' Xbr . 1674.' Hester Hendricks wed0 va n Dirck Mostaert me t attest, va n D. Joach . .. incx predikant op de Made va n den 15 Decemb. 167 4 aengecomen. Elsken Doncker, J.D . haere belijdenisse gedaen de n 11° April 1675 . Lysbeth Jansen Strut/chen J . D. hare belijdenisse gedaen dato als voren. Marie Jacobs J . d. wonende bij Catlijn Lenarden hare belijdenisse gedaen dato als voor. Lynchen Jans me t attestatie van Grbergh dato 28 Junij 167 5 aengecomen. Cornelia Aertsz. Talen Huysvrouw va n .... Lenardts Drus me i attestatie van Loon, ondertekent bi j d. Zacharias va n Deutecum, va n 21 Julij 167 5 aengecomen. IJhen Peters van Baveli, hare belydenisse gedaen de n 5e Octob. 1675 .