De Nederlandsche Leeuw, jaargang 34 (1916)

255 256 en controleur der convoyen en licenten te Armen tiers, zoon van Richard en Maria van Hainal. 6. Willemina v, G, ongetr. overleden. B. 1. Anthonia v. C. 2. Elisabeth v. C 3. Geertruid v. C., ongetr. overleden. 4. Adriaan v. C., advocaat te Bommel 1712. . Oud Wapenboek. J. D. WAGNER. In jaarg. 1915, k. 155 e. v., van dit Maandblad, deed de heer H. W. J. Gelinck mededeelingen over den inhoud van een oud wapenboek berustende op het ge­ meente-archief van Kampen en hebbende tot opschrift: â??Liber insignium quartus'. Het zal schrijver van dat artikel en andere leden van ons Genootschap belang inboezemen als ik hun aandacht vestig op het artikel van den heer W. J. Sigal, voorkomende in de Bij­ dragen en Mededeelingen der Vereeniging Gelre, 1916, blz. 97 e. v., waar onder den titel van: â??Een Geldersch Overijselsch Studenten college te Utrecht in de zeven­ tiende eeuw', de aanwezigheid verhaald wordt van een uit 3 deelen bestaand gelijksoortig wapenboek, berustende óp het Gemeente-archief te Utrecht. Naar het mij voor­ komt is het te Kampen berustende boek â?? ook blijkens het opschrift â?? het 4° deel van de te Utrecht bewaard wordende 3 wapenboeken der Geldersch-Utrechtsche Studenten-vereeniging. Ook in laatstbedoelde deelen vindt men op een der eerste pagina's de wapens van Gelderland en Overijssel en de indeeling van het boek te Kampen is volkomen gelijk aan die 'der 3 deelen té Utrecht. Wellicht vindt men thans aanleiding dit 4° deel bij zijn voorgangers over te, brengen. W. WlJNAENDTS VAN RESANDT. Gijsbert van Bronchorst (XXXIII, 355). In de Fami liengeschichtliche Blatter 14 Jahrg. Heft 1. Januar 1916 wordt in de inhoudsgave van ons Maandblad N° 12 van Dec. 1915 mijn artikel over Gijsbert van Bronchorst gezégd te zijn over: Sysbeit van Bron Morst. J. D. WAGNER. VRAGEN EN ANTWOORDEN. Bueren (van). Wie waren de ouders van Johan van Bueren tot Grieth (in de Ridderschap v. h. Over kwartier van Gelderland), omstreeks 1560 gehuwd met Anna v. Wylich te Disfort (dr. van Diederik en Elburg v. Boetzelaer van Asperen)? . 's-Gr. TH. a TH. V. D. H.' Gey (later Gey van Pittius). Wie waren de ouders, grootouders enz. van den kol. der art. Adriaan Gey (1-1814)? â?¢ . 's-Gr. v. E. Novelles (de). Wie waren de ouders van Elisabeth de JSioyelles, omstreeks 1550 gehuwd met Dirck van Bronckhorstâ??Batenburgâ??Anholt ? 's-Gr. TH. a TH. V. D. H. Prehn (van). (XXXLT, 219.) Aanteekening van den Heer van Doorninck uit het trouwboek van Zwolle: 1771â??1 Sept. attest, aan Capn Herring Joachim van Prehn om met Wïlhelmina van der Sluis j.d. te Lochem te trouwen. Hïlvarenbeeh. v. R. Retemeyerâ??van Wijck. Eerstgenoemd geslacht voerde: een anker, in het schildhoofd vergezeld van 2 sterren. Wat zijn hiervan de kleuren? Wat was het helmteeken? Goltlieb Johan Arnold Betemeyer geb. te .. . f te. . . 1795 Lid der firma Mijnhart Retemeyer & Zoonen te Amsterdam. Huwt te Maria van Wijck, geb. te . .. 28 Apr. 1750, f Amsterdam 19 Nov. 1831. Is zij de dochter van Jan van Wijck en Johanna Maria Musquetier, die overleed te Amsterdam 30 Juli 1791, oud 80 jaar? Wie waren de ouders van Gottlieb J. A. Retemeyer? Welk wapen voerde dit geslacht van Wijck? Hilversum. B. H. BOISSEVAIN. Trompâ??Tedingh van Berckhout. Gezocht een in­ ventaris der goederen nagelaten door de Douairière Tr. T. v. B. Zij testeerde 15 Juli 1675 voor notaris J. Vinck te 's-Gravenhage, overleed aldaar 12 Octr 1680 (uitgevoerd naar Delft en er begraven 18 Octr, een week na haar dochter Margaretha Martina.) Haar ongehuwde dochter Dyna Cornelia, ged. Haag G. K. 8 Oct. 1650 en overleden â??vóór 1681' leefde toen misschien nog, maar zeer zeker was in huis haar dochter (Joh)Anna Maria geb. Haag 9 Sept. 1644 in 1681, dus als wees, gehuwd met den Heer van Nuland (Gans). Overigens geene kinderen in leven. Alles speelt zich dus af te 's-Hage â?? zie ook Jaar­ boek â??die Hage', 1914/15, â??Haagsche Cohieren (1674)' p. 16, 46. Hel. VAN KINSCHOT. Weerbare mannen van het Land van Waes. In de lijsten daarvan in het laatst der 15° en begin 16° eeuw komen betrekkelijk weinig- namen voor in verband waarmede het bij mij twijfel opwekte of daaraan eene physieke beteekenis is te hechten. De namen der families de Smet, de Stoppelaere, de Gavere, van Steelandt, van der Moer(e),' Baes en van Bogaerde vindt men er veel in genoemd. Zouden het' soms regeeringspersonen zijn geweest die garant waren voor de opkomst onder de wapenen van burgers ? Eene opheldering zal mij aangenaam zijn. Haarlem. P. L. THIERENS. Wittemyer (XXXIV, 224). Het Kerk. Huw. Int. Reg. te Amsterdam 571, 191v (1730/1) vermeldt het huwelijk van Harmanus Wittemeyer en Helena Overbeek. Een doopfiche te Amsterdam van 1742 (zij bestaan tot nu slechts van af 1740) vermeldt de doop van een dochter uit bovengenoemd huwelijk. A'dam. A. B. v. D. V. INHOUD 1916, N° 10. Aanteekeningen uit de twee oudste trouwregisters der Hervormde gemeente te Goevorden, medegedeeld door W. Wijnaendts van Resandt. â?? Kerkboek van Eersel, medegedeeld door Ph. E. W. van Romondt. â?? Dê oudste Protestantsche lidmatenregisters van Oosterhout (N'. B.), medegedeeld door Carl Köffler (vervolg). â?? Von Heiden, door W. J. J. C. Bijleveld. â?? De Raet, door C. J. Polvliet. â?? Een adellijk Britsen huwelijk op zee gesloten 1743, door W. J. J. C. Bijleveld. â?? Korte mededeelingen: Doublet, Van Cockengen, Oud Wapenboek, Gijsbert van Bronchorst. â?? Vragen en antwoorden: Bueren (van), Gey (later Gey van Pittius), Noyelies (de), Prehn (van), Retemeyerâ??van Wijck, Trompâ??Tedingh van Berkhout, Weerbare mannen van het Land van Waes, Wittemyer. De Ned. Boek- en Steendrukkerij v./h. H. L. SMITS.